Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 1 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
prosince 1968 03SAH: 173., o výkonu trestu odnětí svobody Národní shromáždění Československá socialis­ tické republiky usneslo tomto zákoně: Článek I Zákon dne 17. Zákon věrnostním přídavku horníků 173 ZÁKON ze dne 20. Zákon Kanceláří presidenta republiky 177. Zákon, jímž mění doplňuje zákon 59/1965 9b., výkonu trestu odnětí svobody 174. (2j Základní úlohou Sboru nápravné výchovy je zabezpečovat, aby nápravně výchovná činnost co nejlépe plnila svou společenskou funkci vytvá­ řela předpoklady pro trvalou nápravu odsouzených a pro jejich normální zařazení života socialis­ tické společnosti. Zákon městě Brně 176. (3) Ministr republiky, který vykonává státní správu soudů, přímým nadřízeným všech přísluš­ níků Sboru nápravné výchovy vykonává nad nimi kázeňskou pravomoc. . 1. (J) Příslušníci Sboru nápravné výchovy jsou povinni řídit rozkazy ministra republiky, který vykonává státní správu soudů příslušných veli­ telů náčelníků. zařazuje 81a znění: § 81a í1) Příslušníci Sboru nápravné výchovy při plnění svých úkolů důsledně řídí ústavou, zákony a ostatními právními předpisy: při veškeré své čin­ nosti, zejména svém vystupování psi zákrocích jsou povinni -zachovávat požadavky lidské občan­ ské důstojnosti dbát dobrého jména cti pří­ slušníka Sboru. zní: § 81 (M Úkoly nápravně výchovné činnosti podle to­ hoto zákona, jakož ostrahu správu nápravně výchovných ústavech ústavech, kde vykonává vazba, provádí Sbor nápravné výchovy. zní: § 82 í1} Příslušníci Sboru nápravné výchovy Jsou oprávněni zájmu zabezpečení účelu výkonu trestu odnětí svobody vazby, zejména při zákrocích proti rušitelům stanoveného pořádku kázně proti ma­ ření služebního úkonu při odvracení útoku na osobu, nepostačovala-li předchozí výzva domluva, použít míře nezbytné dosažení účelu zákroku obušku, přiložit pouta, popřípadě použít jiných pro­ středků; podrobnější podmínky pravidla pro po­ užití obušku, pout jiných prostředků stanoví mi­ nistr republiky, který vykonává státní správu sou­ dů zvláštními předpisy.Ročník 1968 Sbírka zákonů Československé socialistické republiky Částka Vydána dne 27. Zákon státním odborném dozoru nad bezpečností práce 175. prosince 1968, jímž mění doplňuje zákon 59/1985 Sb., vý­ konu trestu odnětí svobody, mění doplňuje takto: 2. 3. (2j Sbor nápravné výchovy ozbrojený po­ dle vojenských zásad organizovaný sbor, podřízený ministru republiky, který vykonává státní správu soudů; podrobností jeho organizaci stanoví a předpisy upravující jeho činnost souladu jeho posláním vydává ministr republiky, který vykonává státní správu soudů. června 1965, Sb