Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 1 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(3) Ministr republiky, který vykonává státní správu soudů, přímým nadřízeným všech přísluš­ níků Sboru nápravné výchovy vykonává nad nimi kázeňskou pravomoc. zní: § 82 í1} Příslušníci Sboru nápravné výchovy Jsou oprávněni zájmu zabezpečení účelu výkonu trestu odnětí svobody vazby, zejména při zákrocích proti rušitelům stanoveného pořádku kázně proti ma­ ření služebního úkonu při odvracení útoku na osobu, nepostačovala-li předchozí výzva domluva, použít míře nezbytné dosažení účelu zákroku obušku, přiložit pouta, popřípadě použít jiných pro­ středků; podrobnější podmínky pravidla pro po­ užití obušku, pout jiných prostředků stanoví mi­ nistr republiky, který vykonává státní správu sou­ dů zvláštními předpisy. Zákon věrnostním přídavku horníků 173 ZÁKON ze dne 20. Zákon státním odborném dozoru nad bezpečností práce 175. (2j Základní úlohou Sboru nápravné výchovy je zabezpečovat, aby nápravně výchovná činnost co nejlépe plnila svou společenskou funkci vytvá­ řela předpoklady pro trvalou nápravu odsouzených a pro jejich normální zařazení života socialis­ tické společnosti. prosince 1968, jímž mění doplňuje zákon 59/1985 Sb. Zákon Kanceláří presidenta republiky 177. 3.Ročník 1968 Sbírka zákonů Československé socialistické republiky Částka Vydána dne 27., výkonu trestu odnětí svobody 174. zařazuje 81a znění: § 81a í1) Příslušníci Sboru nápravné výchovy při plnění svých úkolů důsledně řídí ústavou, zákony a ostatními právními předpisy: při veškeré své čin­ nosti, zejména svém vystupování psi zákrocích jsou povinni -zachovávat požadavky lidské občan­ ské důstojnosti dbát dobrého jména cti pří­ slušníka Sboru. Zákon městě Brně 176., o výkonu trestu odnětí svobody Národní shromáždění Československá socialis­ tické republiky usneslo tomto zákoně: Článek I Zákon dne 17. června 1965, Sb. prosince 1968 03SAH: 173. zní: § 81 (M Úkoly nápravně výchovné činnosti podle to­ hoto zákona, jakož ostrahu správu nápravně výchovných ústavech ústavech, kde vykonává vazba, provádí Sbor nápravné výchovy. 1. Zákon, jímž mění doplňuje zákon 59/1965 9b. (2j Sbor nápravné výchovy ozbrojený po­ dle vojenských zásad organizovaný sbor, podřízený ministru republiky, který vykonává státní správu soudů; podrobností jeho organizaci stanoví a předpisy upravující jeho činnost souladu jeho posláním vydává ministr republiky, který vykonává státní správu soudů. ., vý­ konu trestu odnětí svobody, mění doplňuje takto: 2. (J) Příslušníci Sboru nápravné výchovy jsou povinni řídit rozkazy ministra republiky, který vykonává státní správu soudů příslušných veli­ telů náčelníků