Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 5 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Všeobecná závěrečná ustanovení § 7 í1) Orgány státního odborného dozoru spolu­ pracují orgány Revolučního odborového hnutí a orgány Svazu družstevních rolníků informují je o opatřeních odstraněni závad zjištěných při své činnosti., o výrobě, rozvodu využití topných plynů (plynárenský zákon), znění zákona 64/ 1962 Sb., státním odborném dozoru nad technickým stavem stro­ jů používaných zemědělství nad bezpeč­ ností ochranou zdraví při práci těmito stroji. § 8 P) Zrušují se: a] ustanovení zákona 67/1960 Sb. (2) Působnost orgánů úseku dozoru nad bezpečností práce technických zařízení, vykoná­ vaná dosud podle předpisů uvedených odstavci 1, přechází orgány zřízené podle tohoto zákona.Částka Sbírka zákonů 174'1968 Strana 465 a) vstupovat kdykoliv prostorů organizací a provozních prostorů samostatných provozova­ telů jednotlivých uživatelů technických za­ řízení vyžadovat potřebné doklady, infor­ mace vytvoření podmínek pro výkon dozoru, b) nařizovat, aby byly přiměřených lhůtách od­ straněny zjištěné závady, navrhovat potřebná technická jiná opatření, c] nařizovat vyřazení strojů zařízení provozu, s výjimkou pevných trakčních zařízení trakč­ ních vozidel drahách veřejné silniční dopravě, lodí letadel, zakázat užívání vý­ robních provozních prostorů, technologií nebo činnosti, ohrožují-li život nebo zdraví pracovníků, d] zakázat práci přesčas, práci noci práci žen a mladistvých, je-li vykonávána rozporu 3 příslušnými předpisy. Všechny tyto orgány jsou povinny poskytovat orgánům státního odborného dozoru požádání podklady informace potřebné pro výkon tohoto dozoru. § 9 Tento zákon nabývá účinnosti dnem ledna 1969., zajištění bez­ pečnosti hospodárnosti provozu některých technických zařízení, c) vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství 114/1962 Sb. Ing. p) Orgány státního odborného dozoru spolu­ pracují ústředními orgány, národními výbory, s ostatními orgány státni správy orgány druž­ stev. Černík r. Svoboda r. Smrkovský r. (2) Orgány státního odborného dozoru jsou dále oprávněný a) ukládat pracovníkům organizací, kteří svým zavlněním porušili závažné povinnosti, vyplý­ vající předpisů zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení předpisů stanoví­ cích pracovní podmínky, nebo zatajili skuteč­ nosti důležité pro výkon dozoru, pokutu do částky rovnající trojnásobku jejich průměr­ ného měsíčního výdělku 275 zákoníku práceJ; jednotlivým uživatelům technických zařízení samostatným provozovatelům mohou ukládat tyto pokuty výše 5000 Kčs, b) ukládat organizacím porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení předpisů stanovících pracovní pod­ mínky pokutu částky 100 000 Kčs; za nedodržení nově stanoveného termínu prove­ dení nápravy zvýšit původně určenou pokutu až 100 %. ., b) vládní nařízení 53/1952 Sb