Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 2 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
20/1966 Sb. 4.Strana 462 Sbírka zákonů?. 88/1952 Sb., opatřeních proti přenosným nemocem . (4) Dovolí-li okolnosti případu, příslušník Sboru nápravné výchovy před použitím střelné zbraně povinen použít prostředků podle ustanovení odstavce 1. zařazuje 63a znění: § 63a p) Příslušníci Sboru nápravné výchovy pod­ léhají pravomoci vojenských soudů ustanovením o trestných činech vojenských; jejich hodností od­ povídají stejným vojenským hodnostem. (3) Příslušníci Sboru nápravné výchovy musf- být pro výkon své služby náležitě vycvičeni vy­ školeni jsou povinni dále prohlubovat své vzdě­ lání, kvalifikaci politické odborné znalosti. ) * *) Jde zmocnění, obsažené těchto zákonech: zák. (s) Ministr republiky, který vykonává státní správu soudů, může dohodě jinými ministry dočasně pověřit nebo zmocnit jiné orgány plněním úkolů Sboru nápravné výchovy úseku ostrahy. zní: gg p) Příslušníkem Sboru nápravné výchovy se může stát bezúhonný, socialistickému zřízení odda­ ný československý občan, splňuje-ll ostatní před­ poklady pro výkon služby., péči zdraví lidu vyhl. (3) Příslušníci Sboru nápravné výchovy mají právo bezprostředně pronásledovat osobu prchající z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby činit nutná opatření jejímu zadržení, zejména jsou oprávněni zjišťovat totožnost pode­ zřelých osob vykonat prohlídku objektu nebo dopravního prostředku, je-li důvodné podezření, že se nich prchající osoba zdržuje; rozsahu tohoto oprávnění mají práva povinnosti orgánů Sboru národní bezpečností. (2) Příslušníci Sboru nápravné výchovy, kteří vykonali vojenskou základní službu, jsou dobu činné služby tomto sboru osvobozeni služeb­ ních povinností podle branného zákona, které by jinak byli povinni konat. (3) služební poměry příslušníků Sboru ná­ pravné výchovy, jejich materiální finanční zabezpečení, nemocenskou péčí sociální za­ bezpečení vztahují dosavadní předpisy; zmocnění upravovat tyto otázky podrobnějšími předpisy, svě­ řená dříve vydanými zákony ministru vnitra, se, pokud jde Sbor nápravné výchovy, přenášejí na ministra republiky, který vykonává státní sprá­ vu soudů, který při tom bude dbát, aby úprava služebních poměrů zabezpečení pří­ slušníků Sboru nápravné výchovy odpovídala spo­ lečenské funkci Sboru obdobným úpravám ji­ ných ozbrojených sborech. (3) Při použití střelné zbraně příslušník Sboru nápravné výchovy povinen dbát nutné opa­ trnosti, zejména nejvíce šetřit života osoby-, proti níž zákrok směřuje, dbát, aby nebyl ohrožen život jiných osob. 5., některých služebních poměrech vojáků zák. Znění přísahy stanoví ministr republiky, který vykonává státní správu soudů. zařazuje 82a znění: § 82a P) Příslušníci Sboru nápravné výchovy jsou povinni zachovávat mlčenlivost věcech, kterých se dozvěděli při výkonu služby nebo souvislosti s které obecném zájmu nebo zájmu zúčast­ něných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před ne­ povolanými osobami; ministr republiky, který vy­ konává státní správu soudů, stanoví, kdy příslušník Sboru nápravné výchovy může být této povinnosti zproštěn. 173/1968 Částka 47 (2) Střelné zbraně příslušník Sboru nápravné výchovy oprávněn použít při výkonu své pravomoci jen výjimečně, těchto případech: a) aby případě nutné obrany odvrátil útok ve­ dený proti jeho osobě nebo bezprostředně hrozící, anebo útok život jiné osoby; b) nelze-li jinak překonat odpor, směřující ke zmaření jeho závažného služebního zákroku; c) jestliže nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, jeho výzvu nevzdá, nebo zdrá­ há opustit svůj úkryt; d) podle příslušných předpisů, zejména pří vý­ konu strážní eskortní služby, zamezení útěku nebezpečného pachatele, jehož nelze ji­ ným způsobem zadržet, nebo odvrácení ne­ bezpečného útoku, který ohrožuje střežený objekt nebo stanoviště, marné výzvě, aby od útoku bylo upuštěno. (2) Příslušníci Sboru nápravné výchovy požívají při výkonu své pravomocí zákonné ochrany jako veřejní činitelé. 46/1966 Sb. (4) zabezpečení úspěšného plnění úkolů ná­ pravně výchovné činnosti stanoví ministr repub­ liky, který vykonává státní správu soudů, pro kaž­ dou funkci, vykonávanou Sboru nápravné výchovy, příslušné kvalifikační předpoklady. 78/1959 Sb., materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil zák. zák. 8. (s) Zakročují-11 příslušníci Sboru nápravné vý­ chovy pod jednotným velením vedením, řídí se rozkazem velitele, který rozhoduje použití střelné zbraně podle zásad uvedených odstavcích 4. 101/1964 Sb. Kdo ruší nebo ztěžuje výkon jejích pravomoci, odpovídá podle zákona. (2) Příslušníci Sboru nápravné výchovy vyko­ nají při nastoupení služby služební přísahu., sociálním zabezpečení zákoník práce 65/1965 Sb