Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 8 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(2) statutu Národního výboru města Brna se stanoví městské obvody, podrobněji upraví uspořádání jeho orgánů, jejich působnost vzá­ jemná dělba práce mezi nimi, stanoví se, které odbory Jiné útvary zřizují obvodní národní vý­ bory, dále uvedou organizace zařízení, které Národní výbor města Brna řídí nebo spravuje a hlavní zásady formy účasti občanů správě města. Znak barvy města Brna, čestné občanství a jiné pocty § 19 j1) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou Národní výbor města Brna obvodní národní výbory, jakož jimi řízené spravované organizace užívat znaku města Brna. (2) Radu Národního výboru města Brna tvoří primátor města Brna, jeho náměstkové, tajemník Národního výboru města Brna další členové vo­ lení Národním výborem města Brna poslanců. (■*) Podrobností podmínkách způsobu udě­ lování čestného občanství, veřejného uznání zá­ sluhy Ceny osvobození města Brna upraví statut Národního výboru města Brna. (J) Vynikající tvůrčí výkony, které obohacují lidské poznání, přispěly významným způsobem k vyřešení úkolů socialistické výstavby anebo dal­ šímu rozvoji kultury města, může Národní výbor města Brna odměnit udělením Ceny osvobození města Brna. rozsahu vymezeném tímto zákonem upraví . (2) Obvodní národní výbory stanoví počty svých poslanců zřetelem velikost svého ob­ vodu, rozsah své působnosti zřetelem to, aby vytvořily pracovně schopný sbor. Rada obvodního národního vý­ boru členů. Stejným způ­ sobem může některé úkoly své působností svěřit obvodním národním výborům. (J) Znak barvy města Brna způsob jejich užívání upraví statut Národního výboru města Brna. Jako představitel města Brna má právo užívat historických primátorských insignií. § 20 (l) Osobám, které obzvláště významným způsobem zasloužily město Brno jeho obyvatel­ stvo anebo společenský pokrok, mír přátelství mezi národy, může Národní výbor města Brna udě­ lit čestné občanství města Brna. Přitom počet poslanců stanoví tak, aby obvodní národní výbor měl nejméně: 30 poslanců obvodech 000 obyvatel, 40 poslanců obvodech 000 obyvatel, 60 poslanců obvodech 000 obyvatel, 80 poslanců obvodechnad 000 obyvatel. (žj Jiné organizace mohou užívat znaku města jen svolením Národního výboru města Brna. § 13 (t) Národní výbor města Brna obvodní ná­ rodní výbory, jejich orgány poslanci rozvíjejí ši­ rokou organizátorskou kulturně výchovnou čin­ nost vytvářejí tak předpoklady pro aktivní účast občanů správě města. (J) Primátor vykonává funkce, které podle zá­ kona národních výborech příslušejí předsedovi národního výboru. § 18 j1) Národní výbor města Brna obvodní ná­ rodní výbory zřizují výkonné kontrolní orgány: radu, komise, komisí lidové kontroly, správní ko­ mise, odbory jiné útvary. p] Radu obvodního národního výboru tvoří předseda, místopředseda (místopředsedové), tajem­ ník další členové volení obvodním národním vý­ borem poslanců. § 13 Obvodní národní výbory řídí podniky obvod­ ního bytového hospodářství, spravu-jí obvodní lidové knihovny další kulturní zařízení; mohou zřizovat a řídit další organizace zařízeni, které uspoko­ jují převážně místní potřeby nebo které účelnější organizovat podle obvodů. Rada Národního výboru města Brna 20 členů. (*) Národní výbor města Brna může význam­ nou činnost osob, které zasloužily výstavbu města Brna, ocenit udělením veřejného uznání za zásluhy. Organizační výstavba Národního výb'»ru města Brna a obvodních národních výborů § 17 (r) Národního výboru města Brna volí nejméně 100 poslanců.Stran-a 468 Sbírka zákonů 175/1968 Částka 47 jiných obvodních národních výborů. zřizování svých od­ borů jiných útvarů rozhoduje Národní výbor města Brna svém statutu podle zásad stanove­ ných vládou České socialistické republiky; pro­ jednání obvodními národními výbory rozhoduje podle těchto zásad zřizování odborů jiných útvarů obvodních národních výborů. Závěrečná ustanovení § 21 (l) Statut Národního výboru města Brna schva­ luje Národní výbor města Brna svém plenárním zasedání. (2) Obvodní národní výbory zřizují občanské výbory jiné své aktivy, seznamuji prací ná­ rodních výborů, využívají jejích podnětů při plnění svých úkolů zaměřují jejich činnost aktivní spolupráci občanů národními výbory