Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 11 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 6 (t) doby trvání nepřetržitého pracovního poměru téže organizaci započítává pracovní­ •J Zákon 41/1957 Sb.. Hornickým učňům přísluší věrnostní přídavek uplynutí prvního roku učební doby. (3) Věrnostní přídavek poskytuje také a) báňským záchranářům povolání; b) pracovníkům strojírenských organizací, pokud trvale provádějí údržbu přímo hornických provozech; c) pracovníkům výzkumných ústavů, pokud trvale pracují výzkumných pracovištích podzemí (včetně pokusných štol]; d) dlouhodobě uvolněným funkcionářům pra­ covníkům orgánů příslušných odborových sva­ zů báňským inspektorům vykonávajícím vrchní dozor podle horního zákona*), pokud k výkonu těchto funkcí přešli přímo praco­ višť, kde jim věrnostní přídavek příslušel podle jiných ustanovení tohoto zákona. (3) Věrnostní přídavek nekrátí dobu trvání překážek práci, jestliže pracovník za tuto dobu podle příslušných předpisů nárok ná­ hradu mzdy nebo peněžité dávky nemocenského pojištění, popřípadě stipendium poskytované hornickou organizací. prosince 1968 o věrnostním přídavku horníků Národní shromáždění Československé socialis­ tické republiky usneslo tomto zákoně: § 1 V uznání ocenění věrnosti hornické práci poskytuje pracovníkům hornictví hornickým učňům věrnostní přídavek horníků (dále jen „věr­ nostní přídavek“). písm. června). pra­ covníků, kteří jsou podle rozhodnutí státní zdra­ votní správy důvodů prevent:. d), rozpětí 800 až 3800 Kčs; b) ostatním pracovníkům rozpětí 600 až 2300 Kčs; c) hornickým učňům úspěšném ukončení kaž­ dého učebního roku rozpětí 100 300 Kčs. (2) Pro vznik nároku věrnostní přídavek je rozhodující splnění čekací doby dalších pod­ mínek stanovených kolektivní smlouvě čer­ venci příslušného roku. Okruh těchto pracovníků podle pracov­ ních činností, popřípadě povolání blíže vymezí v kolektivní smlouvě.Částka Sbírka zákonů 177 '1968 Strana 471 177 ZÁKON ze dne 20.'! zábrany vzniku chorob povolání uplynutí stanovené doby pře­ váděni jiné pracoviště, čeká doba zkracuje na polovinu. Při skončení, popřípadě vzniku pracovního poměru průběhu hornického roku náleží pracovníkovi každý ukončený kalen­ dářní měsíc trvání pracovního poměru Viz příslušné roční částky. § 3 Nárok věrnostní přídavek vzniká třech letech trvání nepřetržitého pracovního poměru v téže organizaci (dále jen „čekací doba“). § 4 (l) Věrnostní přídavek poskytuje zásadně v těchto ročních částkách: a) pracovníkům trvale pracujícím podzemí (včetně báňských záchranářů povolání), na lomech skrývkách povrchových praco­ vištích, kde dochází bezprostřednímu styku s koncentrátem uranové rudy, jakož pracov­ níkům, kteří uvedených pracovišť přešli po­ dle odst. Při překážkách práci bez nároku náhradu mzdy při neomluveně zameš­ kané pracovní době (směně) krátí věrnostní přídavek jyodmínek způsobem stanoveným v kolektivní smlouvě. výjimečných odůvodně­ ných případech lze okruh těchto pracovníků roz­ šířit. Rozšíření okruhu pracovníky provádějící hornickou technologií výstavbu údržbu podzem­ ních děl nehornických provozů schvaluje vláda československé socialistické republiky. (2) hornických organizacích poskytuje věrnostní přídavek pracovníkům, pokud pracují přímo hornickém provozu nebo zabezpečují jeho technickou nebo ekonomickou přípravu, řízení a organizaci. (2) Výše věrnostního přídavku podle obtížnosti a rizikovosti vykonávané práce podle délky trvání nepřetržitého pracovního poměru stanoví v kolektivní smlouvě rámci rozpětí sazeb uvede­ ných odstavci hornických organizacích ve výjimečných odůvodněných případech nad toto rozpětí. § 2 (*) Věrnostní přídavek poskytuje podni­ cích, závodech provozech, jejichž předmětom čin­ nosti těžba úprava uhlí, radioaktivních surovin, rud některých dalších vyhrazených nerostů těže­ ných hornickým způsobem, výstavba provozních děl a zařízení pro těžbu těchto nerostných surovin, jakož podnicích, jejichž předmětem činnosti je vyhledávání průzkum ložisek (dále jen „hornické organizace“); výčet dalších vyhrazených nerostů těžených hornickým způsobem schvaluje vláda Československé socialistické republiky. . § 5 í1) Věrnostní přídavek vyplácí Dni hor­ níků období hornického roku (od července do 30., využití nerostného bohatství (horní zákon)