Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 11 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 6 (t) doby trvání nepřetržitého pracovního poměru téže organizaci započítává pracovní­ •J Zákon 41/1957 Sb. výjimečných odůvodně­ ných případech lze okruh těchto pracovníků roz­ šířit. Rozšíření okruhu pracovníky provádějící hornickou technologií výstavbu údržbu podzem­ ních děl nehornických provozů schvaluje vláda československé socialistické republiky.. Při skončení, popřípadě vzniku pracovního poměru průběhu hornického roku náleží pracovníkovi každý ukončený kalen­ dářní měsíc trvání pracovního poměru Viz příslušné roční částky. (3) Věrnostní přídavek nekrátí dobu trvání překážek práci, jestliže pracovník za tuto dobu podle příslušných předpisů nárok ná­ hradu mzdy nebo peněžité dávky nemocenského pojištění, popřípadě stipendium poskytované hornickou organizací. (2) hornických organizacích poskytuje věrnostní přídavek pracovníkům, pokud pracují přímo hornickém provozu nebo zabezpečují jeho technickou nebo ekonomickou přípravu, řízení a organizaci. Hornickým učňům přísluší věrnostní přídavek uplynutí prvního roku učební doby. § 3 Nárok věrnostní přídavek vzniká třech letech trvání nepřetržitého pracovního poměru v téže organizaci (dále jen „čekací doba“). . Okruh těchto pracovníků podle pracov­ ních činností, popřípadě povolání blíže vymezí v kolektivní smlouvě. prosince 1968 o věrnostním přídavku horníků Národní shromáždění Československé socialis­ tické republiky usneslo tomto zákoně: § 1 V uznání ocenění věrnosti hornické práci poskytuje pracovníkům hornictví hornickým učňům věrnostní přídavek horníků (dále jen „věr­ nostní přídavek“)., využití nerostného bohatství (horní zákon). § 4 (l) Věrnostní přídavek poskytuje zásadně v těchto ročních částkách: a) pracovníkům trvale pracujícím podzemí (včetně báňských záchranářů povolání), na lomech skrývkách povrchových praco­ vištích, kde dochází bezprostřednímu styku s koncentrátem uranové rudy, jakož pracov­ níkům, kteří uvedených pracovišť přešli po­ dle odst. písm. Při překážkách práci bez nároku náhradu mzdy při neomluveně zameš­ kané pracovní době (směně) krátí věrnostní přídavek jyodmínek způsobem stanoveným v kolektivní smlouvě.'! zábrany vzniku chorob povolání uplynutí stanovené doby pře­ váděni jiné pracoviště, čeká doba zkracuje na polovinu. (2) Pro vznik nároku věrnostní přídavek je rozhodující splnění čekací doby dalších pod­ mínek stanovených kolektivní smlouvě čer­ venci příslušného roku. § 5 í1) Věrnostní přídavek vyplácí Dni hor­ níků období hornického roku (od července do 30. (2) Výše věrnostního přídavku podle obtížnosti a rizikovosti vykonávané práce podle délky trvání nepřetržitého pracovního poměru stanoví v kolektivní smlouvě rámci rozpětí sazeb uvede­ ných odstavci hornických organizacích ve výjimečných odůvodněných případech nad toto rozpětí. pra­ covníků, kteří jsou podle rozhodnutí státní zdra­ votní správy důvodů prevent:. § 2 (*) Věrnostní přídavek poskytuje podni­ cích, závodech provozech, jejichž předmětom čin­ nosti těžba úprava uhlí, radioaktivních surovin, rud některých dalších vyhrazených nerostů těže­ ných hornickým způsobem, výstavba provozních děl a zařízení pro těžbu těchto nerostných surovin, jakož podnicích, jejichž předmětem činnosti je vyhledávání průzkum ložisek (dále jen „hornické organizace“); výčet dalších vyhrazených nerostů těžených hornickým způsobem schvaluje vláda Československé socialistické republiky. června).Částka Sbírka zákonů 177 '1968 Strana 471 177 ZÁKON ze dne 20. (3) Věrnostní přídavek poskytuje také a) báňským záchranářům povolání; b) pracovníkům strojírenských organizací, pokud trvale provádějí údržbu přímo hornických provozech; c) pracovníkům výzkumných ústavů, pokud trvale pracují výzkumných pracovištích podzemí (včetně pokusných štol]; d) dlouhodobě uvolněným funkcionářům pra­ covníkům orgánů příslušných odborových sva­ zů báňským inspektorům vykonávajícím vrchní dozor podle horního zákona*), pokud k výkonu těchto funkcí přešli přímo praco­ višť, kde jim věrnostní přídavek příslušel podle jiných ustanovení tohoto zákona. d), rozpětí 800 až 3800 Kčs; b) ostatním pracovníkům rozpětí 600 až 2300 Kčs; c) hornickým učňům úspěšném ukončení kaž­ dého učebního roku rozpětí 100 300 Kčs