Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 12 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
hradí prostředků hornické organi­ zace, které pracovníci přešli výkonu této funkce.10. 1968 42. * Výnos ministerstva práce sociálních věcí ministerstva hornictví dne října 1963 XI-1134 1. • Zákon 255/1946 Sb. § 12 Zrušují se: 1. vládní nařízení '21/1952 Sb. § 11 f1] Pracovníkům, kteří měli podle dosavadních předpisů nárok věrnostní přídavek podle tohoto zákona nesplňují podmínku čekací doby, náleží věrnostní přídavek nejnižších částkách sa­ zeb podle druhu vykonávané práce doby, kdy jim vznikne nárok věrnostní přídavek podle tohoto zákona. v částce 17/1967 Sb. § 7 (x) Pracovníku převedenému důsledku pra­ covního úrazu nebo nemoci povolání (ohrožení touto nemocí) pracoviště nižším rozpětím sazby věrnostního přídavku náleží věrnostní přída­ vek, který příslušel jeho původním pra­ covišti. těchto zdrojů může poskytnout věrnostní přídavek podle tohoto zákona jiná organizace, než uvedena v stanoví-11 kolektivní smlouva. (2) kolektivní smlouvě mohou být uvedeny 1 další doby, které započítávají doby nepřetr­ žitého pracovního poměru hornictví, zejména do­ ba, kterou nebyl pracovník zaměstnán hornické organizaci souvislosti výkonem základní (ná­ hradní) vojenské služby, doba dříve odpracovaná v hornické organizaci, doba úspěšně ukončeného studia odborných vysokých školách nebo doba zaměstnání hornictví zahraničí.Strana 472 Sbírka zákonů 177/1968 Částka 47 kům konajícím hornické organizaci povolání, pro které byli vyučeni, též doba učebního poměru. Ing.). Svoboda r. číslo 313 348 55 riskne: Státní tiskárna, závod Praze Malá Strana, Karmelitská 0 Oohlédaci pošta Praha 07 ., kterou vydávají podrobné předpisy provedení vládního naří­ zení věrnostním přídavku horníků znění vyhlášky 16/1965 Sb. Smrkovský r. 3 písm. výnos ministerstva hornictví dne dubna 1967 10, některých úpravách poskyto­ vání věrnostního přídavku horníků (reg. Černík r.; 3.3/3468/2475 (reg. (2) Dni horníků 1969 vyplatí věrnostní přídavek výši poloviny ročních částek stanove­ ných kolektivní smlouvě., věrnostním přídavku horníků; 2. věta třetí) nebo nad rozpětí stanovené odst. § 10 V zájmu jednotného postupu při podrobnějším vymezení podmínek pro poskytování věrnostního přídavku podle tohoto zákona mohou hornické or­ ganizace dohodě příslušnými odborovými or­ gány dohodnout jednotné zásady zahrnout do kolektivní smlouvy.)***) § 9 P) Náklady věrnostní přídavek podle 4 odst popřípadě podle odst poslední věty, jsou součástí nákladů nevýrobní povahy roz­ počtových organizacích součástí nákladů ostatní výplaty fyzickým osobám. § 13 Tento zákon nabývá účinnosti dnem února 1969. Poskytuje-li věrnostní přídavek podle kolektivní smlouvy dalším pracov­ níkům odst.**) § 8 Věrnostní přídavek nezapočítává základu pro výpočet peněžitých dávek nemocenského pojiš­ tění průměrného výdělku 275 zákoníku prá­ ce 65/1965 Sb. UCat SBČS Praha 1-110328 Nomvá sazba povolena pošliMi Praha ’7. hradí náklady rozdě­ lení hrubého důchodu rozpočtových organiza­ cích prostředků pobídkového fondu. (2) Náklady věrnostní přídavek funkcioná­ řům pracovníkům odborových orgánů odst. Stejný nárok pracovník, který byl převe­ den letech práce hornictví pracoviště s nižším rozpětím sazby věrnostního přídavku. částce 45/1968 Sb. Do doby trvání nepřetržitého pracovního poměru se rovněž započítává doba, kterou pracovník pře­ rušil zaměstnání hornické organizaci důsledku a) politické, národnostní nebo rasové persekuce, účasti odboji služby ozbrojených silách spojeneckých armád době nesvobody;’) b) nezákonných rozhodnutí, byl-li pracovník re­ habilitován; c) výkonu veřejné funkce.). Tržiště telefon Administrace: Sta::st:cke a evtdMřrt' vydavatelství tiskopisů. vyhláška 155/1952 1., příslušnících československé armády zahraničí některých jiných účastnících národního boje osvobození. Vydavatel M:n;starstvo spravedlnosti Redakce: Praha Malá Strana. (2) Pro pracovníky uvolněné hornické orga­ nizace důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (ohrožení touto nemocí) platí zvláštní předpisy. Praha Malá Strana, Tržiště telefon Vychází podle potřeby Seční přednít:*' Cml Kčs vybírá Čtvrtletí Zrušeni odbčru uznává len konat každého kalendářního čtvrtletí, netpbzdýii 10 dní před stanoveným darem Frankované reklamace uznávali fen do’dot:-li dnů vydáni reklamované částky. * Zápočet věrnostního přídavku hrubého výdělku pracovníka pro účely důchodového zabezpečení upravuji předpisy sociálním zabezpečení