Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 12 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Černík r. * Výnos ministerstva práce sociálních věcí ministerstva hornictví dne října 1963 XI-1134 1. Ing. • Zákon 255/1946 Sb. hradí náklady rozdě­ lení hrubého důchodu rozpočtových organiza­ cích prostředků pobídkového fondu. číslo 313 348 55 riskne: Státní tiskárna, závod Praze Malá Strana, Karmelitská 0 Oohlédaci pošta Praha 07 . vyhláška 155/1952 1. § 12 Zrušují se: 1. Smrkovský r. Poskytuje-li věrnostní přídavek podle kolektivní smlouvy dalším pracov­ níkům odst. hradí prostředků hornické organi­ zace, které pracovníci přešli výkonu této funkce. (2) Pro pracovníky uvolněné hornické orga­ nizace důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (ohrožení touto nemocí) platí zvláštní předpisy.10. Vydavatel M:n;starstvo spravedlnosti Redakce: Praha Malá Strana. (2) kolektivní smlouvě mohou být uvedeny 1 další doby, které započítávají doby nepřetr­ žitého pracovního poměru hornictví, zejména do­ ba, kterou nebyl pracovník zaměstnán hornické organizaci souvislosti výkonem základní (ná­ hradní) vojenské služby, doba dříve odpracovaná v hornické organizaci, doba úspěšně ukončeného studia odborných vysokých školách nebo doba zaměstnání hornictví zahraničí.Strana 472 Sbírka zákonů 177/1968 Částka 47 kům konajícím hornické organizaci povolání, pro které byli vyučeni, též doba učebního poměru. Svoboda r. věta třetí) nebo nad rozpětí stanovené odst., příslušnících československé armády zahraničí některých jiných účastnících národního boje osvobození. UCat SBČS Praha 1-110328 Nomvá sazba povolena pošliMi Praha ’7. * Zápočet věrnostního přídavku hrubého výdělku pracovníka pro účely důchodového zabezpečení upravuji předpisy sociálním zabezpečení. částce 45/1968 Sb. (2) Náklady věrnostní přídavek funkcioná­ řům pracovníkům odborových orgánů odst. Praha Malá Strana, Tržiště telefon Vychází podle potřeby Seční přednít:*' Cml Kčs vybírá Čtvrtletí Zrušeni odbčru uznává len konat každého kalendářního čtvrtletí, netpbzdýii 10 dní před stanoveným darem Frankované reklamace uznávali fen do’dot:-li dnů vydáni reklamované částky. 3 písm., věrnostním přídavku horníků; 2. Do doby trvání nepřetržitého pracovního poměru se rovněž započítává doba, kterou pracovník pře­ rušil zaměstnání hornické organizaci důsledku a) politické, národnostní nebo rasové persekuce, účasti odboji služby ozbrojených silách spojeneckých armád době nesvobody;’) b) nezákonných rozhodnutí, byl-li pracovník re­ habilitován; c) výkonu veřejné funkce.)***) § 9 P) Náklady věrnostní přídavek podle 4 odst popřípadě podle odst poslední věty, jsou součástí nákladů nevýrobní povahy roz­ počtových organizacích součástí nákladů ostatní výplaty fyzickým osobám. v částce 17/1967 Sb. 1968 42. § 10 V zájmu jednotného postupu při podrobnějším vymezení podmínek pro poskytování věrnostního přídavku podle tohoto zákona mohou hornické or­ ganizace dohodě příslušnými odborovými or­ gány dohodnout jednotné zásady zahrnout do kolektivní smlouvy. těchto zdrojů může poskytnout věrnostní přídavek podle tohoto zákona jiná organizace, než uvedena v stanoví-11 kolektivní smlouva. výnos ministerstva hornictví dne dubna 1967 10, některých úpravách poskyto­ vání věrnostního přídavku horníků (reg.). § 7 (x) Pracovníku převedenému důsledku pra­ covního úrazu nebo nemoci povolání (ohrožení touto nemocí) pracoviště nižším rozpětím sazby věrnostního přídavku náleží věrnostní přída­ vek, který příslušel jeho původním pra­ covišti. (2) Dni horníků 1969 vyplatí věrnostní přídavek výši poloviny ročních částek stanove­ ných kolektivní smlouvě., kterou vydávají podrobné předpisy provedení vládního naří­ zení věrnostním přídavku horníků znění vyhlášky 16/1965 Sb.).3/3468/2475 (reg.**) § 8 Věrnostní přídavek nezapočítává základu pro výpočet peněžitých dávek nemocenského pojiš­ tění průměrného výdělku 275 zákoníku prá­ ce 65/1965 Sb.; 3. vládní nařízení '21/1952 Sb. Stejný nárok pracovník, který byl převe­ den letech práce hornictví pracoviště s nižším rozpětím sazby věrnostního přídavku. Tržiště telefon Administrace: Sta::st:cke a evtdMřrt' vydavatelství tiskopisů. § 11 f1] Pracovníkům, kteří měli podle dosavadních předpisů nárok věrnostní přídavek podle tohoto zákona nesplňují podmínku čekací doby, náleží věrnostní přídavek nejnižších částkách sa­ zeb podle druhu vykonávané práce doby, kdy jim vznikne nárok věrnostní přídavek podle tohoto zákona. § 13 Tento zákon nabývá účinnosti dnem února 1969