Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 16 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, výrobě, rozvodu využití topných plynů (plynárenský zákon), znění zákona 64/1962 Sb. § 9 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem ledna 1969. §8 (2) Působnost orgánů úseku dozoru nad bezpečností práce technických zařízení, vykonávaná dosud podle předpisů uvedených odstavci přechází orgány zřízené podle tohoto zákona. *** Zákon České národní rady 575/1990 Sb.7b §7b (1) Ministerstvo práce sociálních věcí vyhláškou a) stanoví, která technická zařízení působnosti orgánů organizací státního odborného dozoru (§ považují vyhrazená, zároveň určí jejich zařazení tříd, popřípadě skupin, b) stanoví bližší podmínky kladené vyhrazená technická zařízení, pokud jde úroveň jejich bezpečnosti, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky provozní dokumentaci, c) blíže vymezí předpoklady kladené odbornou způsobilost organizací podnikajících fyzických osob hlediska potřebného technického vybavení odborné způsobilosti jejich pracovníků a stanoví způsob prověřování jejich odborné způsobilosti, d) blíže vymezí předpoklady kladené odbornou způsobilost fyzických osob hlediska předepsané kvalifikace doby odborné praxe oboru stanoví způsob prověřování jejich odborné způsobilosti. § 7c zrušen § 8 §8 (1) Zrušují se: a) ustanovení §13 zákona 67/1960 Sb., b) vládní nařízení 53/1952 Sb., opatřeních soustavě ústředních orgánů státní ., zajištění bezpečnosti hospodárnosti provozu některých technických zařízení, c) vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního vodního hospodářství 114/1962 Sb., státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných zemědělství nad bezpečností a ochranou zdraví při práci těmito stroji. §7b (2) Oprávnění Ministerstva práce sociálních věcí stanovit vyhláškou podle odstavce 1 bližší podmínky kladené bezpečnost vyhrazených technických zařízení podle §6b před jejich uvedením trh lze použít, jen nevztahuje-li platné nařízení vlády vydané provedení zvláštního zákona[1a]