Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Česká republika

A P C B Vyhláška 436/2017 o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče Česká republika (2017)

436. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče)

A P C B GDPR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 Česká republika (2016)

... ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

A P C B VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Česká republika (2009)

Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.

A P C B Vyhláška č. 140/2009 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen + přílohy Česká republika (2009)

ze dne 11. května 2009 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích apostupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickýchodvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č.670/2004 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřinyz obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpořevyužívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 17 odst. 7 písm. c) energetickéhozákona a § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:

A P C B Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Česká republika (2008)

Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98//34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti,ve znění směrnice 98/48/ES ...

A P C B ZÁKON 406/2000 Sb., o hospodaření energií Česká republika (2008)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) (dále jen „Společenství“) a stanoví a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osobpři nakládání s energií, b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programuna podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, c) požadavky na ekodesign energetických spotřebičů.