Vyhláška č. 140/2009 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen + přílohy

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

ze dne 11. května 2009 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích apostupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickýchodvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č.670/2004 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřinyz obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpořevyužívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 17 odst. 7 písm. c) energetickéhozákona a § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


Jak získat tento dokument?