Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 14 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§6a (3) Organizace státního odborného dozoru provádějí činnosti podle odstavce poplatky stanovené prováděcím předpisem vydaným Ministerstvem práce sociálních věcí dohodě s Ministerstvem financí. §6b (2) Podle stupně nebezpečnosti vyhrazená technická zařízení zařazují tříd, popřípadě skupin stanoví způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob fyzických osob činnostem těchto zařízeních. §6a (4) Oprávnění výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení plnění nádob plyny podle odstavce vzniká též marným uplynutím lhůty způsobem podle zákona volném pohybu služeb[1c]. § 6 zrušeny § 6a §6a (1) Organizace státního odborného dozoru podle při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a) podávají odborná závazná stanoviska tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení, b) stanovených případech provádějí prohlídky, řídí vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda vyhrazená technická zařízení materiály použité jejich zhotovení splňují požadavky předpisů zajištění bezpečnosti technických zařízení; stanovených případech potvrzují úspěšné výsledky zkoušek, c) stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací podnikajících fyzických osob výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení k plnění nádob plyny vydávají jim tomu oprávnění, d) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení vydávají jim tom osvědčení.technická zařízení, před jejich uvedením trh, jsou-li stanovená posuzování shody podle zvláštního zákona[1a], pokud nařízení vlády, vydané jeho provedení, nestanoví jinak. §6a (2) Pověření pracovníci organizace státního odborného dozoru jsou oprávněni vstupovat do prostoru organizací provozních prostor podnikajících fyzických osob účelem provedení dozoru k jeho provedení vyžadovat potřebné doklady, informace vytvoření podmínek. Jsou technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická plynová. § 6b §6b (1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. § 6c §6c (1) Organizace podnikající fyzické osoby a) zajistí při uvádění provozu při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření provedení prohlídek, revizí zkoušek stanovených případech; při výrobě