Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 6 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 6 Národní výbor města Brna obvodní národní výbory při zabezpečování rozvoje výstavby města se řídí zásadou, rozvoj města Brna jako význam­ ného průmyslového sídlištního centra Českoslo­ venské socialistické republiky, sídla mezinárodních veletrhů kulturního politického střediska Mo­ ravy důležitým zájmem společnosti, uplatňova­ ným souladu zájmy obyvatel města.Strana 466 Sbírka zákonů 175/1968 Částka 47 175 ZÁKON ze dne 20. [2j Národní výbor města Brna přímo řízen vládou České socialistické republiky. § 4. prosince 1968 o městě Brně Ve snaze uvést souladu postavení působnost národních výborů města Brna jeho spole­ čenskou funkcí jeho významem jako významného průmyslového sídlištního centra Českosloven­ ské socialistické republiky, sídla mezinárodních veletrhů tradičního kulturního politického stře­ diska Moravy Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo tomto zákoně: Základní ustanoveni § 1 Město Brno tvoří samostatnou územně správní jednotku. Projednávají Národním vý­ borem města Brna části návrhů plánu rozvoje svého oboru, které dotýkají zájmů města. Péče rozvoj města Brna § 7 Předním úkolem Národního výboru města Brna a obvodních národních výborů péče všestranný rozvoj města Brna, zejména jeho plánovitou vý­ stavbu, vytváření ochranu zdravého životního prostředí, rozvíjení služeb, ochranu kulturních památek zabezpečování veřejného pořádku. § 5 Národní výbor města Brna obvodními národ­ ními výbory plní území města úkoly národních výborů všech stupňů. . Ne- dojde-li při této spolupráci potřebným dohodám, rozhoduje vzniklých rozporech vláda České socia­ listické republiky. (2) Území města Brna dělí městské ob­ vody. Orgány státní moci správy městských ob­ vodech města Brna jsou obvodní národní výbory. (2) Ministerstva ostatní ústřední orgány státní správy České socialistické republiky úzce spolupracují Národním výborem města Brna při zabezpečování rozvoje města řeší ním všechny problémy náležející jejich působnosti, pokud se týkají hospodářské, kulturní, zdravotní sociální výstavby města Brna. Královo Pole, Medlánky, Mokrá Hora, Rečko- vice, Zidenice, Černovice, Bohunice, Starý Lískovec, Bystrc, Kníničky, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Nové Moravany, Přízřenice, Maloměřice, Obřany, Líšeň, Slatina, Brněnské Ivanovice, Holásky, Tuřany. Vytvořit anebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší Národnímu výboru města Brna, který tom rozhoduje vyjádření obvodních národních výborů, projednaném ob­ čany. K předním úkolům Národního výboru města Brna obvodních národních výborů náleží též péče o vytváření příznivých podmínek pro činnost orgá­ nů institucí celospolečenského nebo celonárod­ ního významu, které mají městě Brně své sídlo. § 2 j1) Orgánem státní moci správy městě Brně je Národní výbor města Brna. Touto zá­ sadou při plnění svých úkolů řídí vláda a ostatní orgány České socialistické republiky. §3 í1) Území města Brna tvoří tyto městské části: vnitřní část města Brna, Kohoutovice, Nový Lísko­ vec, Jundrov, Komín, Zabovřesky, Husovice, Komá- rov. § 8 j1] Vláda České socialistické republiky vytváří předpoklady pro účast pomoc svých orgánů a organizací při řešení otázek rozvoje výstavby města Brna