Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 13 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
zákonem 341/2011 Sb., zákonem 47/1994 Sb., zákonem 124/2000 Sb., zákonem 71/2000 Sb.Zákon 174/1968 Sb., zákonem 189/2008 Sb., zákonem 362/2003 Sb., zákonem 320/2002 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá změn provedených zákonem 575/1990 Sb. §3 (2) Působnost organizací státního odborného dozoru nevztahuje a) činnost, pracoviště technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy, b) technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů úseku obrany, dopravy informatiky, objekty, nimiž příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, organizační složka státu, která zřízena plnění úkolů Ministerstva vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, . § 3 §3 (1) Působnost organizací státního odborného dozoru vztahuje všechny právnické osoby (dále jen "organizace”) fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti, (dále jen "podnikající fyzické osoby”). § 2 Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce., zákonem 159/1992 Sb., zákonem 223/2009 Sb., zákonem 309/2002 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce § 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně tomuto účelu Ministerstvem práce sociálních věcí[1]. Ministr práce sociálních věcí jmenuje odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru., zákonem 151/2002 Sb., zákonem 253/2005 Sb. Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona 174/1968 Sb., zákonem 436/2004 Sb