Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 3 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce K zvýšení účinnosti ochrany pracujících ob­ lasti bezpečnosti práce nezbytné vytvořit nezá­ vislé státní odborné orgány, které budou dozírat, jak organizace pracovníci plní předpisy zajiš­ tění bezpečnosti práce technických zařízení vý­ robní nevýrobní činnosti Jak dodržují stano­ vené pracovní podmínky. Svoboda r. Ing. 65, 67 a mluví ministru (ministerstvu) vnitra a tento zmocňuje provedení určitých opatření, nebo svěřují určité pravomoci, jde mi­ nistra republiky, který vykonává státní správu soudů, něhož uvedená zmocnění pravo­ moci přenášejí. (3) České socialistické republice zřizuje in­ spektoráty bezpečnosti práce Český úřad bezpeč­ nosti práce, jemuž Jsou podřízeny. 11 odst. Černík r. . Dosavadní zrušuje. Pokud ustanoveních odst. Článek IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem ledna 1969. čele Slovenského úřadu bezpečnosti práce předseda, kterého jmenuje odvolává vláda Slovenské socialistické republiky návrh příslušného ministra. čele Českého úřadu bezpečnosti práce je předseda, kterého jmenuje odvolává vláda České socialistické republiky návrh příslušného ministra. 8. předcházejí ministra republiky, který vykonává státní správu soudů. čele inspektorátů bezpeč­ nosti práce Jsou vedoucí Inspektoři bezpečnosti práce, které jmenuje odvolává České socialis­ tické republice předseda Českého úřadu bezpeč­ nosti práce Slovenské socialistické republice předseda Slovenského úřadu bezpečnosti práce. Proto Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo tomto zákoně: Základní ustanovení § 1 Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení nad dodržováním stanove­ ných pracovních podmínek podle tohoto zákona (dále jen „státní odborný dozor“) vykonávají: a] Český úřad bezpečnosti práce, b) Slovenský úřad bezpečnosti práce a c) inspektoráty bezpečnosti práce. Článek III Předsednictvo Národního shromáždění zmoc­ ňuje, aby Sbírce zákonů vyhlásilo úplně znění zákona výkonu trestu odnětí svobody, jak vy­ plývá změn doplnění provedených tímto dal­ šími zákony. Slovenská socialistické republice zřizuje inspektoráty bezpeč­ nosti práce Slovenský úřad bezpečnosti práce, Je­ muž jsou podřízeny. (z) Slovenský úřad bezpečnosti práce podří­ zen příslušnému ministru Slovenské socialistické republiky.Částka Sbírka zákonů 173 174/1969 Strana 463 7. Jemu odpovídá předseda činnost Čes­ kého úřadu bezpečnosti práce inspektorátů bez­ pečnosti práce. § 2 (l) Český úřad bezpečnosti práce podřízen příslušnému ministru České socialistické repub­ liky. 174 ZÁKON ze dne 20. Smrkovský r. odst. Článek II Působnost zmocnění ministra (ministerstva) vnitra otázkách výkonu vazby, výkonu trestu od­ nětí svobody Sboru nápravné výchovy, obsažená v jiných dříve vydaných zákonech právních před­ pisech. Jemu odpovídá předseda za činnost Slovenského úřadu bezpečnosti práce a inspektorátů bezpečnosti práce. odst