Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 9 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Otázkou ale je, zda to, např.7 Odborné semináře 2019 OPRAVY REKONSTRUKCE ROZVÁDĚČŮ NN V posledních letech probíhají řadách elektrotechniků poměrně široké diskuze tom, co kdo může provádět měnit stávajících provozovaných elektrických rozváděčích nn a jaké důsledky vyplývají legislativy pro osoby, které rozváděče nějakým způsobem zasáhnou., o účetnictví, kterém píše: „Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opo- třebení nebo poškození účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného sta- vu. Vzhledem výše uvedenému při zásahu do rozváděče doporučujeme dokumentaci přesně definovat, zda jedná opravu nebo úpravu (rekonstrukci) rozváděče jednotně ve veškeré dokumentaci. Z toho vyplývá, případě náhrad retrofi- tů většině případů jedná opravu. Vý- robky tedy lze pouze opravovat, jinak (při úpravě nebo rekonstrukci) stáváme jejich výrobcem. rekonstrukci rozváděče? naší legislativě existuje pro pojem „oprava“ několik definicí, které si v zásadě nijak neodporují. případě pochybností proto doporučujeme obrátit konkrétním dotazem TIČR. zvážení pak zůstává případné doplnění signalizačních ovládacích obvodů (motorové ruční pohony, napěťové pod- pěťové spouště, signalizační kontakty, popř.). zákonu 563/1991 Sb. Dalšími užitečných pomocníků pro náhrady dříve vyráběných přístrojů, zejména kom- paktních vzduchových jističů, jsou Konfi- gurátor OEZ výpočtový program Sichr, do- stupné registrované části našich webových stránek Modrá planeta. znamená, pokud subjekt jiný než původní výrobce provede rozváděče zásah, který není jen pouhou opravou, stá- vá výrobcem povinen splnit veškerou legislativu jako nového rozváděče dle ČSN 61439 (EU prohlášení shodě, štítek, charakteristiky rozhraní, návod použití - dle jednotlivých částí této normy). definuje pojem výrobek a jeho uvedení trh. Legislativa nám dále říká, bezpečnost výrobku (uvedeného trh dle zák. Abychom byli úplně jisti, vznesli jsme (pro- střednictvím Ing. případě soudního sporu, někdo neposuzoval jako technické zhodnocení. Tuto diskuzi vyvolalo především Nařízení vlády 118/2016 Sb. Dle mého názo- ru nejlépe „opravu“ vystihuje Vyhlášky č. neposuzovat rozváděč podle norem stávajících případě opravy rozváděči zůstává štítek rozvá- děč tedy musí odpovídat normám platným v době výroby rozváděče uvedené tomto štítku.oez. NV 118/2016 Sb. vydané zákonu o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání trh 90/2016 Sb. 1). Nejjednodušším přitom nejdostupnějším nástrojem web www. rozkliknutí dostanete do seznamu již nevyráběných produktů seřaze- ných dle produktových skupin modulár- ních přístrojů přes kompaktní vzduchové jističe pojistky, pojistkové odpínače, ale i rozvodnice rozváděčové skříně. Rov- něž vhodné zdokumentovat stav zařízení před provedených pracích.“ (Retrofitem pak nazýváme takový druh náhrady dříve vyráběného pří- stroje, které potřeba určité speciální od- borné znalosti dovednosti není schopen spolehlivě vykonat běžný, nezaškolený elek- trikář. registrované dů- Obrázek. 90/2016 - označeného němu výrobcem vy- pracováno prohlášení shodě) odpovídá výrobce celou dobu jeho životnosti. komunikace).“ dalším bodů pak definováno: „Technickým zhodnocením se rozumí zásahy majetku které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů …“.cz, kterém na- jdete hned otevření hlavní stránky hor- ní liště záložku NÁHRADA STARŠÍCH TYPŮ (viz obr. Jiřího Horáka, který pro- blematice oprav úprav elektrických zařízení aktivně věnuje) dotaz TIČR shodli na následujícím: opravu jedná při náhradě jističe stejným nebo nižším jmenovitým proudem, stejně jako při výměně výsuvné- ho provedení jističe pevné naopak, po- kud však nedojde navýšení tepelných ztrát v rozváděči. pohledu elektrotechnických vlastností nemělo dojít žádné podstatné změně, která ovlivnila parametry rozvádě- če. Toto určení ná- sledně podkladem pro provedení revize. Při provádění opravy pak nutno dodržovat všechny po- žadavky původních norem, tzn. 500/2002 Sb. Zpravidla týká jističů nad 630 A. Vedle toho jsme OEZ) již dříve definova- li pojmy „Náhrada Retrofit“ jako „Výměna dříve vyráběného přístroje přístrojem novým bez nutnosti zásahu konstrukce elektric- kého rozváděče. Kliknutím na konkrétní dříve vyráběný přístroj pak dostanete kromě doporučené náhrady pů- vodní katalogové dokumentaci, několik desítek let starých produktů tím jejich technickým parametrům, jejichž znalost je často pro náhradu nezbytná. Společnost OEZ nabízí pro řešení oprav elek- trických rozváděčů náhrad dříve vyrábě- ných přístrojů několik praktických pomůcek. A vlastně možné považovat opra- vu úpravu, popř. Uvedením provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde technic- kému zhodnocení. Dále potřeba uvědomit, vý- robce musí provést ověření návrhu kusové ověření. Vyplývá něj, elek- trický rozváděč výrobkem podle toho se k němu také musí přistupovat nejen při jeho dodání instalaci, ale celou dobu jeho životnosti