Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 15 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
znázorněno, jaké typy reziduálních proudů těchto zařízeních vznikají. Charakteristika typu specifiková- na rakouské normě ÖVE 8601. Ochranu proti těmto čistě sinusovým reziduálním proudům zajišťují všechny proudové chrániče (typy AC, A, B). Obr. Ta jsou součástí spotřebičů, jako např. Značení typu proudového chrániče 4. Riziková část odpojena při dosa- žení hodnoty vybavení rozsahu 0,5 IΔn. Proudové chrániče typu A mají odolnost vůči stejnosměrným reziduál- ním proudům hodnoty proudové chrániče typu mA. Průběh reziduálního proudu místě poruchy 1 4.5:Znázorněnívlivustejnosměrnéhoreziduálníhoproudu na vlastnosti proudového chrániče Vznik stejnosměrných reziduálních proudů je spojen moderními spotřebiči jako jsou televize, počítače atd.3.2. Průběh reziduálního proudu místě poruchy 2 4. STEJNOSMĚRNÁ SLOŽKA REZIDUÁLNÍHO PROUDU Proč může vyřadit stejnosměrný reziduální proud činnosti proudové chrániče AC, F? Tento princip znázorněn obr. V těchto případech nutné použít minimál- ně proudový chránič typu nebo B,B+. Obr. Častou aplikací frekvenčních měničů pro plynulé ovládání výkonu jsou tepelná čerpadla. Jak bylo uvedeno výše, jsou těchto důvodů chrániče typu nevhodné některých zemích dokonce zakázané, protože nemají žádnou odolnost vůči stejnosměrným rezi- duálním proudům. Proto nutné v moderních instalacích používat proudové chrániče, které mají určitou odolnost vůči stejnosměrným reziduálním proudům. Obr. Rozdělení poruch frekvenčním měniči 4. ms. 7). 5.2. Tyto proudy představují frekvenč- ní spektrum různými frekvenčními slož- kami (viz obrázek 9). nost vzniku stejnosměrného reziduálního proudu obvodech běžná. Hladký stejnosměrný reziduální proud vede přemagnetizaci materiálu transfor- mátoru tím snížení citlivosti proudových chráničů typu AC, jak bylo uvedeno výše na obr. stejnosměrném obvodu, viz obrázek 8). Porucha části 3 (přiřazené frekvenční měnič) Mezi výstupní svorkou frekvenčního měniče a motorem vznikají střídavé reziduální prou- dy, které frekvencí sinusovým průběhem liší frekvence sinusového průběhu ve vedení.1. Průběh reziduálního proudu místě poruchy 3 5. 5. Typ G Tento typ dobou nepůsobení min. Spolehlivé odpojení rozmezí od 0,5 IΔn zajištěno při použití univerzál- ního proudového chrániče typu Proudové chrániče typu AC, nemohou těchto případech ochranu zajistit. Na obr. Zařízení nevyba- vuje, protože reziduální stejnosměrný proud nezpůsobí žádnou změnu výstupního signálu součtového transformátoru proudového chrá- niče. současné době také roz- šířené LED osvětlení, frekvenční měniče pro ovládání elektromotorů podobně. Mohou vznikat také konstantní stejnosměrné reziduální proudy závislé provozním režimu frekvenčního měniče (např. moderní pračky, sušičky, myčky nádobí, výčtu spo- třebičů, které jsem uvedl, zřejmé, mož- 13 Odborné semináře 2019 SPRÁVNÁ VOLBA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Ob d 8 ůběh h Proudové chrániče - provedení Součtový proudový transformátor Elektronika Obr. zde vi- dět, jak stejnosměrná složka posune nulu střídavého signálu AC, následek posun jiné části magnetizační charakte- ristiky proudového transformátoru. Porucha části 2 (ve frekvenčním měniči) Ve frekvenčním měniči vznikají prakticky hladké stejnosměrné reziduální proudy (mezi vstupním usměrňovačem výstupní elek- tronikou, tj. Proudové chrániče typu jsou přitom navrženy pouze pro detekci reziduálních proudů při 50/60 Hz. Bez zpoždění vybavení Chrániče pro všeobecné použití nemají stanovenu žádnou mini- mální dobu nepůsobení, mohou vypínat okamžitě vzniku reziduálního proudu. Proudový chránič typ B+ X typ AC X typ A X typ F X typ B X typ VDE kHz b k Místo poruchy 1 Střídavé pulzující stejnosměrné reziduální proudy Místo poruchy 2 Konstantní stejnosměrné reziduální proudy Místo poruchy 3 Vysokofrekvenční reziduální proudy G դ K . ROZDĚLENÍ PODLE ČASO- VÉ ZÁVISLOSTI VYBAVENÍ 5.1. Obr.6.3., jejichž součástí jsou spínané zdroje. Značení jednotlivých typů prou- dových chráničů Obr. Chránič zvýšenou odolností proti nežádoucímu vy- pnutí, odolnost proudových chráničů Minia typu proti rázovému proudu (vlně 8/20 μs) je kA. Typ K Typ definovaný normou VDE, jeho charakteristika obdobná jako charakteristika typu G.mačním signálem bez superpozicí rezi- duálního stejnosměrného proudu. Porucha části 1 (předřazené před frekvenční měnič) Mezi proudovým chráničem frekvenčním měničem vznikají reziduální proudy střídavé frekvence 50/60 (viz obr. Obr. Induko- vané napětí sekundární straně toroidního transformátoru bude mít výrazně nižší hod- notu nebo krajním případě dojde posunutí signálu nasycené části toroidního trans- formátoru, kde bude indukce téměř nulová. stejnosměrná brzda nebo stej- nosměrný předehřívač). Proudové chrániče typu také umí správně reagovat vyšší kmitočty poruchových reziduálních proudů vznikajících frekvenčním měničem. znázorňujícím rozdíl mezi transfor- 3. Proudové chrániče Minia tohoto typu mají odolnost proti rázovému proudu (vlně 8/20 μs) velikosti kA