Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 14 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Znázorňuje elektronické obvody jejich možné zatížení reziduální proudy spolu vhodnými typy proudových chráničů Obr. Druhý systém měří vyhodnocuje pře- devším stejnosměrnou složku poruchových reziduálních proudů, viz obr. Tento typ proudového chráni- če vhodný pro obvody tabulce 2.Odborné semináře 2019 12 SPRÁVNÁ VOLBA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ 3.4.2. Typ AC Tyto proudové chrániče jsou určeny pouze pro vybavování střídavých reziduálních prou- dů kmitočtu 50/60 Hz.5. 3. 3. 3. Proudové chrániče tohoto druhu jsou vhodné pro použití třífá- zových střídavých obvodech 50/60 Hz, niko- liv však stejnosměrných nebo obvodech, kde frekvence kolísá mimo rozsah 50/60 Hz, jako např. Typ B+ Stejné podmínky jako proudových chráničů typu platí pro proudové chrániče typu B+. Konstantní stejnosměrné reziduální proudy neovlivňují schop- nost vybavení. pro obvody označené možné použít jen proudový chránič typu B+. Typ A Proudové chrániče typu detekují střídavý sinusový reziduální proud pulzující stej- nosměrný reziduální proud. 3. Stejnosměrná vy- hlazená nebo stejnosměrná pulzující složka reziduálního proudu může způsobit snížení citlivosti nebo úplně proudový chránič vyřadit z činnosti, proto nesmějí některých ze- mích používat.3. Typ B Kromě detekce průběhů reziduálních proudů jako typu proudové chrániče typu B používají detekci hladkého stejnosměrné- ho reziduálního proudu.1. Jeden detekční systém pracu- je obdobně jako bylo popsáno výše, detekuje střídavý pulzující stejnosměrný reziduální proud. Tento typ prou- dového chrániče nejčastěji používaným přístrojem Německu. Pouze frekvenční rozsah pro detekci rezidu- álních proudů rozšířen kHz, zařízení vybavuje rámci tohoto frekvenčního rozsa- hu 420 mA. Poradí průběhy reziduálního proudu, které mohou vznikat v napájecích jednotkách jednofázového za- tížení elektronickými komponenty (např. Konstantní stejnosměr- né reziduální proudy neovlivňují schopnost vybavení. Díky tomu poradí možnými průběhy reziduál- ního proudu výstupní straně jednofázo- vých frekvenčních měničů (např. Princip funkce proudových chráničů typu B Obr Princip funkce proudových chráničů typu B A spoušť M mechanika chrániče E elektronika pro vybavování při hladkých stejnosměrných reziduálních proudech T zkušební tlačítko N sekundární vinutí W1 součtový proudový transformátor pro zachycení reziduálních proudů se sinusovým průběhem W2 součtový proudový transformátor pro zachycení hladkých DC reziduálních proudů Tab Znázorňuje elektronické obvody jejich možné zatížení reziduální proudy spolu vhodnými typy proudových chráničů Vhodný typ proudového chrániče Obvod Zátěžový proud Reziduální proud . fény, stmívače). 3. Proudové chrániče typu (B+) mají dva de- tekční systémy. Mohou být použity pro všechny vstupní obvody uvedené tabulce tj. kHz Tab. Hodnoty vyba- vení jsou definovány kHz. sušiček, tepelných čerpadel). Typ F Proudové chrániče typu detekují stejné typy reziduálního proudu jako typ Navíc jsou vhodné pro detekci reziduálních proudů se smíšenými frekvencemi kHz. výstupní straně frekvenčních měničů