Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 23 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vypíná po bez ohledu na nastavený čas zpoždění jeho selektivní spouště. V příkladu obr. 7). Takovému stavu říkáme „plná selektivita“. zde nutné odstupňování jejich časového zpoždění vybavovacího proudu, jako obr. Tento jistič odešle informaci předřaze- nému jističi Q2, jím prochází zkratový proud podmínky vypnutí. Jističe jsou připraveny vypnout, to za dobu nastaveného zpoždění jejich selek- tivních spouští. Jističe jsou mezi sebou navíc propojeny datovým kabelem vzájemně se informují průchodu poruchového prou- du (obr. Selek- tivitu díky potřebnému odstupu jednotlivých vypínacích charakteristik také komplikuje příliš mnoho ochranných prvků zapojených za sebou. Dvojice jističů stejné velikosti reaguje proud větší než nastavení zkratové spouště stejně, vy- pnou oba dva. Z uvedeného vyplývá, dosažení selektivity není snadnou ani levnou záležitostí. Meze těchto pásem stanovuje jejich předmětová norma 61008-1. 6). proudové chrániče mají své vypínací charakteristiky (obr. Čas vypnutí postupně zkracuje a pětinásobku IΔn již nemění. Vypíná jistič ms, protože podmínky vypnutí žádnou informaci neobdržel. Zde není žádoucí, aby pojistky při celkovém přetížení začaly tavit dřív než vypne společný jistič. Informaci jeho průchodu jistič předá své- mu předřazenému jističi. V některých případech se selektivita nepožaduje nebo dokonce nežádou- . jsou jako příklad jednom rastru zakreslena pás- ma vypínacích charakteristik přiřazeného proudového chrániče IΔn před- řazeného, selektivního proudového chrá- niče IΔn 100 mA. Při jakékoli hodnotě nadproudu tedy vypíná jen jisticí přístroj nejblíže předřazený místu poruchy, což ideální stav. nastal zkrat jističem Q3. Pro úplnost zbývá zmínit ještě otázku vzá- jemné selektivity sebou zapojených prou- dových chráničů. Časově zkrácené řízení selektivity dokona- lejším druhem časové selektivity. Proudové chrániče mohou střídavý sínusový reziduální proud vypínat již od poloviny svého jmenovitého reziduálního proudu IΔn. mnoha přípa- dech ovšem musíme smířit selektivitou částečnou, tedy takovou, kdy při zkratových proudech nad mezí selektivity nevypíná pou- ze prvek nejblíže předřazený poruše.21 Odborné semináře 2019 SELEKTIVITA JIŠTĚNÍ PROGRAMU SICHR energie než ten větší, více omezí procháze- jící proud. Existují však prou- dové chrániče nastavitelnou hodnotou IΔn i zpoždění širokých mezích. U jističe Arion při použití nadproudových spouští ETU45B nebo ETU76B propojených datovou sběrnicí CubicleBus modulem ZSS je dispozici funkce „Zone Selective Inter- locking“ neboli časově zkrácené řízení se- lektivity, nazývané také zónová selektivita. Podmínky selektivity lze popsat podobně jako vypínacích charakte- ristik jističů, nesmí křížit. Velikost zkratového proudu, které je dvojice selektivní, nazývá „mez selekti- vity“. běžnými proudovými chrániči pro domovní podobné instalace lze tedy vytvořit selektivní kaskádu pouze dvou proudových chráničů. Jištěné zařízení je podstatně méně tepelně namáháno. Při návr- hu rozvodu musí být vynaložené úsilí nákla- dy dosažení selektivity úměrné závažnosti „potíží“ vzniklých případě neselektivního zapůsobení ochran. Obecně dosažení selektivity obtížné při kombinaci jisticích přístrojů různým tvarem vypínacích charakteristik, tedy například při vzájemné kombinaci pojistek jističů. obr. například Obrázek 6 Obrázek 7 svého přiřazeného jističe. prou- dových chráničů pro všeobecné použití (bez dodatečného označení) rázově odolných proudových chráničů (označení „G“) ten- to čas maximálně ms. Selektivní působení jisti- cích přístrojů zaručeno celém možném rozsahu nadproudů, tzn. Pomocí komunikace mezi jističi tak možné při použití časové selektivi- ty výrazně omezit dobu průchodu zkratového proudu. případě, by došlo zkratu jističem Q2, odešle tento jistič výše uvedenou informaci předřazenému jističi vypíná, proto- že sám informaci neobdr- žel (jističem zkratový proud neprochází, neo- desílá tedy žádnou infor- maci jističi Q2). Čím větší rozdíl typové velikosti, tím příznivěji selektivita vychází, proto někdy vhodné hlediska selektivity volit předřaze- ný jistič větší typové velikosti, než bylo nezbytně nutné hlediska jeho jmenovitého proudu. Sám tuto informaci neobdrží, protože ním jen spotřebič. Naopak selektivní proudové chrániče (označení „S“) vypínají nejdříve ms. V nejnáročnějších provozech zajiště- ní selektivity používají ještě další opatření. Při vzniku zkratu některé části rozvodu prochází jističem zkratový proud. Lze tedy také použít jen jističů, které mají selektivní spouště. Vypíná jistič, kte- rým protéká zkratový proud, podmínky k vypnutí který tuto informaci neobdrží od cí. Ideální je, pokud mez selektivity výše než efektivní hodnota počátečního rázové- ho zkratového proudu Ik“ místě přiřazeného jisticího přístroje. Aby jejich charak- teristiky nezkřížily při reziduálních proudech IΔ 0,5 IΔn, musí mít ještě předřazený selektivní proudový chránič jmenovitý re- ziduální proud IΔn alespoň třikrát větší než přiřazený proudový chránič. Pojistky mají v tomto případě úkol reagovat pouze ne- symetrické rozdělení proudů jednotlivých paralelních kabelů nebo při poruše jednom z kabelů. Formou pásem vyjadřují závislost času jejich vypnu- tí velikosti reziduálního proudu IΔ. Pokud nějakého důvodu jistič nevypnul, potom vypne tak jako klasické časové selektivity jistič za dobu nastaveného zpoždění. Naopak dvojice jističů stejné typové velikosti, například dvojice modulárních jisti- čů LTN LTN, bude vždy selektivní pouze do zkratového proudu rovného nastavení zkra- tové spouště předřazeného jističe. Zejména tam, kde při výpadku dodávky elektrické energie hrozí nebezpečí ztrát majetku životech, na dosažení selektivity vynakládá značné úsilí. malých přetížení až maximální zkratové proudy, které mo- hou daném elektrickém rozvodu vzniknout. Tento proudový pulz pak nestačí k inicializaci zkratové spouště většího nich. Jako příklad nežádoucí selektivity můžeme uvést selektivitu pojistek jistících samostatně jednotlivé paralelní kabely proti společnému předřazenému jističi. Pak je třeba vyhodnotit pravděpodobnost vzniku tak velkého poruchového proudu zvážit možné následky takové poruchy. toho vyplývá, že předřazený proudový chránič musí být „S“ a přiřazený potom může být buď pro všeo- becné použití nebo „G“. Jistič také odešle svému před- řazenému jističi informaci, jím prochází zkratový proud podmínky vypnutí. Vypne uplynutí času bez ohledu, jakou dobu zpož- dění nastavena jeho selektivní spoušť