Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 17 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Chrániče Minia umožňují opačné připojení, znamená, může být prohozen přívod vývod proudového chráni- če. našem případě to bude svorka 5. 16. uveden příklad uspořádání sys- tému různými typy proudových chráničů. 2 Část 7-712: Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech Fotovoltaické (PV) systémy ČSN 2000-7-714 ed. Část Revize ČSN 2000-7-701 ed. Obr. Na obrázku vpravo červeně znázorněno ne- vhodné místo připojení proudového chrániče typu B+, Bfg. Tab. 14: Schéma správného zapojení proudových chráničů typu instalaci Při použití čtyřpólového chrániče jednofá- zové síti musí pamatovat zachování funkce testovacího tlačítka, správné připoje- ní fázového vodiče případě, třífázový proudový chránič použit jednofázovém za- pojení, jak znázorněno obr. Musí být ale dodržena podmínka, jsou opačně připojeny všechny vodiče proudového chrániče. Situace je znázorněná obr. 2 Část 4-42: Bezpečnost Ochrana před účinky tepla ČSN 2000-4-43 ed. Obr. Správně Chybně b d Chybně Ob ičů Ob čítk Chybně Chybně Správně proudu stykačem (obvykle nemusí v obvodu dojít okamžitě vybavení proudo- vého chrániče. 12: Pospojování nulového vodiče Na obr. 3 Část 4-41: Ochranná opatření pro zajiš- tění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 2000-4-42 ed.tohoto důvodu nezbytné zajistit, aby byly případě použití proudových chráničů typu AC, nebo společně proudovými chrániči typu (nebo B+) instalacích ně- kolika zátěžovými obvody použity proudové chrániče typu nebo předřazené proudo- vým chráničům typu nebo F. 15: Zapojení testovacího tlačítka Pozor musíme dát také při zapojení napáje- ní stykače, který ovládaný HDO. Vzhledem malému odběru 15 Odborné semináře 2019 SPRÁVNÁ VOLBA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Obr. Vnitřní elektrické rozvody ČSN 2312 ed. 2 Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a zvláštních objektech Venkovní světelné instalace ČSN 2000-7-753 ed. Na obr. 13: Chybné přehození vodičů Pokud při provozu elektronického zařízení mohou vyskytnout poruchy hladkými nebo téměř hladkými stejnosměrnými reziduální- mi proudy, musí být použity proudové chráni- če typu typu B+. vybavení dojde jen přípa- dě, obvodu nějaký unikající proud tak, aby součet unikajícího proudu ovládacího proudu stykače převýšil hodnotu mA, což je hranice vybavovacího proudu pro proudové chrániče pro doplňkovou ochranu. 2 Elektrická zařízení hořlavých látkách a nich Obr. 15. V tomto případě nesmí být pro zajištění ochrany použity proudové chrániče typu AC, A nebo neboť jejich schopnost vybavení může být narušena potenciálními konstant- ními stejnosměrnými reziduálními proudy do míry, nebudou schopné vybavení ani v případě výskytu reziduálních proudů, pro které jsou určeny. 3 Část 7-702: Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech Plavecké bazény a fontány ČSN 2000-7-712 ed. 9. 3 Část 4-44: Bezpečnost Ochrana před rušivým napětím elektromagnetickým rušením Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN 2000-5-51 ed. Proudové chrániče elektrických instalacích nn ČSN 2000-1 ed. Protože HDO spíná nulový vodič, musíme napájení stykače připojit před proudový chránič. 2 Část 7-701: Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech Prostory vanou nebo sprchou ČSN 2000-7-702 ed. NOVÉ NORMY JEJICH VLIV POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Použití proudových chráničů specifiková- no mnoha normách, tabulce stručná rekapitulace základních norem zabývajících se uplatněním proudových chráničů insta- lacích. 2 Část 4-43: Bezpečnost Ochrana před nadproudy ČSN 2000-4-443 ed. Pokud bychom špatně připojili jen jeden vodič, dojde situaci, narušen vektorový součet proudového transformá- toru chránič vyvolá nechtěné vypnutí. Obr. 2 Část 7-753: Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech –Topné kabely a pevně instalované topné systémy ČSN 2130 ed. 16: Zapojení HDO obvodu chráničem IΔn IΔn IΔn IΔn IΔn SPOTŘEBIČ A N N PE PE N SPOTŘEBIČ A SPOTŘEBIČ SPOTŘEBIČ HDO SPOTŘEBIČ B SPOTŘEBIČ B IΔn . Chránič musíme připojit tak, aby byla fáze přivedena na svorky, kterých proudovém chrániči napájeno testovací tlačítko. 3 Část 5-54: Výběr stavba elektrických zařízení Uzemnění ochranné vodiče ČSN 2000-5-559 ed. znázorněno chybné prohození vodičů, pomocí kterých zapojen proudový chránič obvodu. 2 Část 5-52: Výběr stavba elektrických zařízení Elektrická vedení ČSN 2000-5-534 ed. 2 Část 5-559: Výběr stavba elektrických zařízení Svítidla světelná instalace ČSN 2000-6 ed. pří- padě zapojení stykače proudovým chrá- ničem vytváříme při sepnutí signálu HDO poruchový stav. 2 Část 5-53: Výběr stavba elektrických zařízení Odpojování, spínání řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení ČSN 2000-5-54 ed. 2 Část Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN 2000-4-41 ed. Toto zapojení bude chovat jako porucha. 3 Část 5-51: Výběr stavba elektrických zařízení Všeobecné předpisy ČSN 2000-5-52 ed