Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 7 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
SVD-255-1N-AS NÁHRADA SVD-335-1N-AS . Kontakt PS-LT-0011 kombinuje dva typy pře- pínacích kontaktů, pomocný signalizační. nabídce OEZ naleznete 2 varianty dálkového ovládání. Pokud uvažujeme ochraně proti atmosférickému přepětí, nutné instalovat zároveň prv- ní druhý stupeň přepěťových ochran. dveřích rozváděče. Sestavy elektroměrových rozváděčů 5 Odborné semináře 2019 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NOVINKY SORTIMENTU čistě sinusovými průběhy. Rozvodnicové skříně Distri DistriSet–Podporaprovýrobce„Se- stavy elektroměrových rozváděčů“ Uvědomujeme si, někdy komplikova- né vyznat příslušenství rozvodnicových skříní. Dají se použít elektrickému blokování dalších pří- strojů podobně. Spínání vypínání probíhá pomocí impulzu. Orientace sestavách na základě maximálního počtu elektroměrů. Pokud ani třetí pokus nebyl úspěšný, tak bude nutná kontrola obvodu technikem, pro- tože závada rozváděči přetrvává pravdě- podobně bude jiného charakteru. Druhé provedení RC-LT-A230-ARD je vybaveno stejnými funkcemi jako základní provedení. Pokud ne- bylo opětovné zapnutí úspěšné, tak pokus o zapnutí zopakuje sekundách, případ- ně minutách zapůsobení spouště. Pokud nejsou po- kusy zapnutí úspěšné ani jednom případě, je nutný zásah obsluhy. Pro lepší představení této funkce představte následující situaci: V rozváděči vysílače radiokomunikace kop- ci použitý proudový chránič LFN kombi- naci dálkovým ovládáním RC-LT-A230-ARD. Jejich pomocí můžeme ovlá- dat další elektrické obvody tím zajistit mo- nitorování anebo světelnou signalizaci stavu přístroje např. Navíc ním možné ovládat klasicképroudovéchrániče,jevybavenomístní LED signalizací integrovanými přepínacími kontakty. Pomocné kontakty PS-LT a signalizační kon- takty SS-LT patří mezi příslušenství upevňující na bok modulárních jističů, proudo- vých chráničů anebo vypínačů. Jak již názvu patrné, tak pomocí dálkového ovládání RC-LT možné vzdáleně ovládat (ZAP VYP) připojený přístroj. infrastruktuře k ovládání osvětlení, vzduchotechniky, bezobslužných stanic provozech, kde je nutné zajistit nepřetržitý provoz. V sortimentu rozvodnicových skříní DistriSet je nově možné využít sestavy, které tvoří se- znam potřebných komponent jejich počet pro objednání. Pod zkratkou ARD skrývá užitečná funkce opětovného zapnutí přístroje. kombinaci ne- švarem používat jeden třífázový proudový chránič pro několik jednofázových obvodů může být tento proudový chránič „zaslepen“ a okamžiku, kdy reagovat, nefunkční. Využití přepínacích kontaktů například v datacentrech. Nezapomínejme, třetí stupeň ochrany proti přepětí určen pouze pro ochranu citli- vých zařízení proti spínacímu přepětí. Uplatnění najde také místech, která nejsou snadno dostupná. tuto chvíli by byl nutný výjezd technika, ale dálkové ovlá- dání tento proudový chránič zapne prvním pokusem sekundách výjezd není nutný. Kontakt PS-LT-0010 obsahuje jeden přepí- nací pomocný kontakt, který přepíná mezi dvěma obvody podle stavu hlavních kontaktů přístroje, kterému připevněn. Funkce ARD se aktivuje chvíli, kdy ovládaný přístroj vypnutý pomocí některé spouští. V nabídce naleznete sestavy pro elek- troměrů. V důsledku bouřky vznikne přepětí, které zareaguje proudový chránič. Nově doplňují dva pomocné kontakty přepínací PS-LT-0010 PS-LT-0011. propojení dálkového ovládání s ovládaným přístrojem nutné použít nástavec rukojeti. Stojí to? Pomocné kontakty PS-LT-0010 a PS-LT-0011 Pomocné signalizační kontakty reagují na stav hlavních kontaktů přístroje, kterému jsou připojeny. Dálkové ovládání RC-LT Novinkou příslušenství modulárních přístrojů Minia jsou dálková ovládání RC-LT. Doposud nabízené pomocné signa- lizačních kontakty pracují buď jako zapínací nebo rozpínací. Míst, kde lze oba typy dálkových ovládání použít, mnoho, např. Více informací správné koncepci ochrany proti přepětí naleznete dokumentu „Aplikační příručka přepěťové ochrany“. Největším technickým přínosem je však funkce ARD (auto reclose device).Přepěťové ochrany V sortimentu přepěťových ochran dochá- zí pouze jediné změně tou nahrazení třetího stupně instalační krabice novým, vylepšeným provedením, které přináší poho- dlnější instalaci. Pro zjednodušení jsme připravili pod- poru pro výrobce elektroměrových rozváděčů. Dálkové ovládání technikovi ušetří čas, majiteli peníze výjezd minimalizuje dobu, během které bude obvod proudo- vým chráničem mimo provoz. Dálková ovládání jsou určená připojení na bok jističe, proudového chrániče, proudového chrániče nadproudovou ochranou anebo vypínače. Základní provedení RC-LT-A230 funkci zapnuto/vypnuto určené pro jističe, proudové chrániče nadproudovou ochranou a vypínače. RC-LT- A230-ARD tomto případě pokusí třech časových intervalech (po min) zapnout ovládaný přístroj