Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 24 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jme- novitý redukovaný proud možné nastavit v rozmezí 100 zkratovou spoušť v rozmezí 500 000 Regulační ko- touč nastavíme poloviny rozsahu, tedy přibližně Jednotky díky použitým softstartérům nevyvolávají velké záběrné proudy, proto můžeme nastavit zkratovou spoušť minimum, tedy 500 bude výhodné při nastavování proudové selektivity se selektivní spouští předřazeného jističe. Přehled mezí selektivity pro vybrané dvojice jističů uveden tabulce.oez. jističi je k dispozici široká škála příslušenství včetně pomocných spínačů, které možné použít na dálkovou signalizaci vypnutí jističe. Snadno také může stát, bude zkrato- vý proud místě instalace vzduchotechniky vyšší než kA.1). 11. 9). Počáteční rázový zkratový proud Ik“ místě instalace kA.Odběrvšechtříjed- notek při soudobosti roven 251 jme- novitý redukovaný tedy nastavíme prvním přepínačem 275 (viz obr. Mez selektivity takto nastavené dvojice jističů BH630 BC160 ověřena do zkratového proudu kA.. po- sledním přepínači použijeme pravou část, kde aktivní selektivní spoušť zpožděním 50 ms. Pak místo dvojice jističů BH630 BC160 bylo nutné použít jinou kom- binaci. Vzhledem tvaru vypínací charakteristiky jističe BC160 bude nejvhodnější nastavení odstup nastavení zkratové spouště jističe BC160. Rozvod tvořen hlavním jističem třemi vývodovými jističi, které jistí kabely napájející tři nezávislé jednotky vzduchotechniky. Jednotky jsou vybaveny softstartéry vlastní ochranou před nad- proudy. Na následujícím příkladu ukážeme, jakým způsobem program Sichr selektivitu vyhod- nocuje. Po- kud při poruše jedné jednotce vypnul hlavní jistič vzduchotechnika přestala pra- covat úplně, způsobilo kuřatům oprav- du velké dýchací „potíže“ (ČSN 2000-1, čl. 8. Délky vedení jed- notkám jsou 20, kabely budou uloženy vodorovných perforovaných láv- kách, části trasy vedou všechny tři kabely společně. Abychom dosáhli požadované plné selektivi- ty, musíme tedy použít jistič jeden stupeň vyšší typové velikosti, jistič BH630 nad- proudovouspouštíMTV8.oez. Druhý přepínač slouží nastavení tvaru polohy vypínací charakteristiky spouště přetíže- ní. vyhodnocení přetížení použit bimetal a vypínání zkratů elektromagnet. Jedná se o firemní program společnosti OEZ, který si je možné bezplatně stáhnout stránkách www.cz, www. Při nastavování jednotlivých přepína- čů programu Sichr vypínací charakteristi- ky okamžitě překreslují, takže vidět jejich odstup. Jedná jistič klasic- kou termomagnetickou nadproudovou spou- ští. Pomocí této kombinace lze vytvořit selektivní kaskádu několika stupních.. Dovolený zatěžovací proud takto uložených kabelů 94,1 Jmenovitý (redukovaný) proud vývodového jističe tedy musí ležet vrozmezí83,6÷94,1Aanemusímítselektivní spoušť. Úkolem navrhnout rozvod pro na- pájení vzduchotechniky velkovýkrmně ku- řat. Po spuštění programu Sichr máme připrave- ný prázdný projekt sítě TN-C jmenovitým napětím 230/400 celkovém schématu vytvoříme strukturu projektu podle obr. Tady ukázkový příklad končí. Maximální příkon každé jednotek je při účiníku 0,95. Ten ovšem nebylo možné použít ani při proudu men- ším než 250 Mez selektivity dvojice jisti- čů BD250 BC160 pouhých 100 což je podstatně méně než zkratový proud kA. spo- lečného transformátoru budou kromě vzdu- chotechniky (označená část) napájeny další obvody. Celé zapojení rozvodu provozovny však bude mnohem slo- žitější, jak naznačeno obr. Program kro- mě selektivity vyhodnocuje zkratové proudy a ochranu před nimi, ochranu před přetíže- ním, dimenzování kabelů, úbytky napětí, impedanci poruchových smyček souvislos- ti ochranou automatickým odpojením od zdroje při poruše mnoho dalšího. Takovým požadavkům vyhovuje jistič BC160NT305-100-D. Hodnota proudu 1,6 kA, kterou je selektivní spoušť nastavena, dostatečný Hlavním jističem poteče při plném zatížení a činiteli soudobosti proud 251 To je těsně nad hranicí maximálního jmeno- vitého proudu jističe BD250. Protože místě instalace efektivní hodnota počátečního rá- zového zkratového proudu Ik“ kA, za- ručena plná selektivita (viz obr. Předřazený přiřazený jistič Mez selektivity BH630 BC160 kA BH630 BD250 kA BL1000 BD250 kA BL1600 BD250 kA . 10). Protože jsou všechny tři kabely části trasy umístěné jedné lávce, bude počet seskupených obvodů roven třem, seskupené budou jedné vrstvě volně. Příkonu každé jednotek odpovídá proud 83,6 přenesení tohoto proudu použijeme kabely 1-AYKY 4x35 uložené vodorovných perforovaných lávkách. jistič 4Q7 musí být plně selektivní s hlavním jističem 1Q3, jinak porucha ně- kterém dalším obvodu mohla ohrozit chod vzduchotechniky. Zde selektivita mimořádně dů- ležitá, třeba zodpovědně zabývat. Vzájemnou selektivitu jak proudových chrá- ničů, tak selektivitu jističů pojistek vyhod- nocuje výpočtový program Sichr.sk, . tR pravém horním kvadrantu. 314.Odborné semináře 2019 22 SELEKTIVITA JIŠTĚNÍ PROGRAMU SICHR Obrázek 8 Obrázek 10 Obrázek 11 Obrázek 9 jistič nebo odpínač BC160 takzvaným chrá- ničovým modulem