Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 13 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Primární vinutí je tvořeno jedním nebo několika průvleky všech pracovních vodičů (L1, L2, L3, sledovaného elektrického obvodu. Proudový chránič pra- cuje principu porovnávání proudů pra- Obr Princip funkce proudového chrániče jeho základní části L1 1 T R 2 N 2 PE ICH ICH - Chybový proud Iǻ - reziduální (rozdílový proud); IS - Svodový proud R odpor testovacího obvodu T WHVWRYDFtWODþtWNR IS 4 N L2 L3 N PE 3528'29ê&+5É1,þ 6327Ĝ(%,þ Vybavovací (diferenciální) relé 6RXþWRYêWUDQIRUPiWRU proudu 9ROQREČåNDVSRMHQi VHVLORYêPLNRQWDNW\ Iǻ Iǻ Iǻ = ICH + IS zapomínat to, tato doplňková ochrana nemůže fungovat samostatně, ale jedná se o doplnění ochranných opatření, jako na- příklad ochrana automatickým odpojením od zdroje nebo dvojitá izolace. 1:Typy vybavovacích proudů proudových chráničů proudovým chráničem s IΔn mA Tato ochrana funguje jako jakási záloha především v případě poškození izolace, vniknutí vody zařízení nebo případě neopatr- nosti dotyku vodivou částí, která pod napě- tím. 2. Proto lze při použití proudových chráničů s jmenovitým reziduálním proudem 300 mA nebo nižším významně zvýšit ochranu insta- lací před vznikem požáru. Vzniklé napětí sekundární- ho vinutí vyvolá proud, který případě odpo- vídající poruchy vyvolá reakci chráničového relé, které vypne spínací mechanizmus od- pojí obvod napájení. Kromě informací ochranném účinku prou- dových chráničů pro elektrotechniky důle- žité znát, jak tyto přístroje fungují jak se správně používají instalaci vzhledem po- žadavkům daném místě instalace. DĚLENÍ PODLE POŽADOVANÉ OCHRANY Základní rozdělení použití proudových chrá- ničů podle požadavků, které klademe z hlediska ochrany. Nesmíme . Proto již počátku rozvoje elektrotechniky rozvíjí také ochranná opatření proti úrazu elek- trickým proudem ochrana před nebezpečím požáru. Proudové chrániče - provedení Součtový proudový transformátor Různé typy proudových chráničů podle funkce Typ proudu Typ Typ Typ Typ Typ Vybavovací proud 0,5 1,0 IΔn 0,35 1,4 IΔn Úhel 135o 0,11 1,4 IΔn max. normálního provozu je vektorový součet okamžitých hodnot prou- dů nulový, proto také nulové indukované magnetické pole toroidním transformátoru. Současně je možné pomocí proudových chráničů, velmi rané fázi, předejít požárům způsobovaným poruchovými proudy při zemním spojení. Hodnota proudu 300 volena proto, že u snadno zápalných materiálů, jako dřevo nebo papír, stačí místa zapálení dodávat příkon větší než 100 aby došlo zapálení. Jednou cest hledání dokonalejší ochra- ny před nežádoucími účinky elektrického proudu jsou proudové chrániče. Zde také tabulce uvedeno, jaké mez- ní hodnoty vybavovacího reziduálního proudu jsou normách stanoveny pro jednotlivé typy průběhů proudů. Jak lze tabulky vyčíst, může hodnota vybavovacího rezidu- álního proudu nacházet rozmezí 0,11 IΔn podle tvaru průběhu reziduálního proudu. Vzhledem tomu, proudové chrániče liší hlediska schopnosti detekce růz- ných průběhů reziduálního proudu, musí být při výběru takového zařízení zohledněna příslušná zátěž, která jištěném obvodu nachází, viz tab. Tvoří toroidní (prsten- cový) transformátor, jehož jádro (magnetický obvod) vyrobeno magnetického mate- riálu vhodným tvarem hysterezní smyčky vzhledem požadovaným vlastnostem proudového chrániče (podle citlivosti druh proudu střídavý nebo střídavý stejnosměr- ný pulzní reziduální proud). Hodnota nad 300 dnes uvádí jako proud, který již může zapálit snadno hořlavé látky síti napětím 230/400 AC. závislosti spínání elektroniky může v obvodu vznikat reziduální proud různými průběhy. Proudové chrániče poskytují ochranu při po- ruše případě přímého dotyku.1. Ochrana při poruše Ochrana při poruše funguje okamžiku, kdy nastane porucha. hlavní rozdíl oproti zá- kladní ochraně, která poruše předcházet. 1. Doplňková ochrana 11 Odborné semináře 2019 SPRÁVNÁ VOLBA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ S rozvojem techniky během minulého století zaznamenala překotný rozvoj především elek- trotechnika, která stala nedílnou součástí našeho každodenního života. 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE PROUDOVÉHO CHRÁNIČE Všechny proudové chrániče, bez ohledu na uspořádání nebo konstrukční řešení, sklá- dají tří základních částí, které mohou být i samostatnými přístroji, viz obr. 1. Proto mluvíme do- plňkové ochraně pro tuto ochranu musíme používat proudové chrániče vyba- vovacím reziduálním prou- dem IΔn 30mA. Mezi technickou veřejností se většinou uvádí rozsah vypínacího reziduálního proudu mezi 0,5 IΔn, toto rozmezí ovšem platí pouze pro střídavý sinusový reziduální proud kmitočtu 50/60 Hz.2. ROZDĚLENÍ PODLE PRŮBĚHU REZIDUÁLNÍHO PROUDU Proudové chrániče liší dle schopnosti detek- ce různých forem reziduálních proudů (tabul- ka 1).1. Vzniklý rozdíl proudů pracovních vodičích vyvolá vybuzení odpovídajícího magnetic- kého toku jádru součtového proudového transformátoru. 2.1. 2. Ochrana před úrazem elektric- kým proudem 2. Teprve případě poruchy, při vzniku zemního spojení některého pracovních vodičů, vznik- lý reziduální proud vyvolá nerovnovážný stav. Proudový chránič IΔn 300 nedovolí větší příkon unikajícího proudu místa poruchy než W. X součtový proudový transformátor X vybavovací relé (chráničové relé) X spínací mechanizmus Obr. Důleži- tý také výběr správného typu proudového chrániče.2. 3. Elektřina veli- ce užitečným pomocníkem, ale při nevhodném nebo neopatrném použití může představovat ohrožení našeho majetku, zdraví nebo dokonce života.1. Princip funkce proudového chrániče jeho základní části Součtový proudový transformátor detekuje reziduální proud.covních vodičích. 1,4 IΔn + (typ A) + (typ F) + 0,4 IΔn (typ B/B+) 0,5 1,4 IΔn 0,5 2,0 IΔn kHz Tab. Ochrana před požárem proudo- vým chráničem IΔn 300 mA Unikající zemní proud při dlouhodobém pů- sobení může narušovat degradovat izolaci a určité hodnoty proudu může způsobit požár