Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 10 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Po otevření Konfigurátoru OEZ kliknutí iko- nu „Modeion“ horní liště objeví „Náhra- da starších jističů“. Nyní popišme způsob, jak optimálně po- stupovat případě náhrad jističů 630 A. 5), umístěných v dolní části obrazovky pouze kontrolovat, jestli nás konfigurátor odvedl dobrou práci. vy- berte náhradu“ vybereme nabízených jističů. (Pravděpodobně ten nejmenší nabí- zený; větší, pokud bychom plánovali posílení obvodu). Pomocí Konfigurátoru OEZ lze jednoduchým způsobem vytipovat jistič, kterým mohu nahradit jistič původní, pomocí výpočtového programu Sichr pak za- jistit správné nastavení vypínací charakteris- tiky nového jističe. Dále, případech, kdy možné pro náhradu použít více typů jističů, klikneme rozbalovací menu „3. převod mocné kontakty elektromagnetický pohon) jističem BH630. Pro správný výběr nového jističe potřebujeme znát přesné typové ozna- čení jmenovitý proud jističe původního. Následně můžeme kliknout „2. Kromě přesného typového označení je této stránce nejdůležitější „4.33, BA511. Další, kontrolní hlášení pouze odklikneme dále můžeme pohybovat v jednotlivých záložkách „Typ přístroje“ až po „Seznam dílů“ (viz obr. Konstruktéři OEZ připravili jednoduché ná- hrady jističů J2RU, J21U, BA51.37, BA511. lze vyexportovat do tabulky excelu použít například jako pod- klad pro objednávku.37, J2UX BA511.Odborné semináře 2019 8 OPRAVY REKONSTRUKCE ROZVÁDĚČŮ NN vodu získání kontaktu pro zasílání aktualiza- cí těchto programů). 2). zobrazte popis“, čímž nám objeví slovní popis kon- figurace původního jističe.39 pomocí zkušebnou ověřených připojovacích mon- tážních sad jističi BC160, BD250 BH630.33, BA51. Pro příklad budeme nahrazovat jistič J2UX50M2496 400 (přední přívod, moto- rová charakteristika, napěťová spoušť, po- Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 6 Obrázek 5 na Modeion“. Klikneme tento nápis a rozbalí nám nová stránka, kde prvních dvou polí vyplníme přesný typ jmenovitý proud původního jističe (viz obr. Seznam dílů (viz obr.