Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 22 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Odborné semináře 2019 20 SELEKTIVITA JIŠTĚNÍ PROGRAMU SICHR V ČSN 2000-1, ed. Před- řazený jistič nevypne, pokud přiřazený jistič nepropustí takový proudový pulz, který by způsobil inicializaci zkratové spouště předřa- zeného jističe.1 uvádí: „Každé elektrické zařízení elektroinstalace musí mít obvody členěné více částí cílem zabránit nebezpečí nejmenší možnou míru omezit potíže případě poruchy“ STN 2000-1: 2009 uvádí „aby vyhlo nebezpečen- stvu minimalizovali následky poruchy“). Druhá varianta výhodu tom, že bere úvahu nastavení nadproudových spouští obou jističů. Výrobci pojistkových vložek svých katalozích uvádějí jejich selektivitu poměrem 1:1,6. Jistič ovšem mnohem složitější zařízení. toho vyplý- vá jejich „bezpečný“odstup. Výsledkem těchto zkoušek pak mohou být tabulky selek- tivity nebo pomůcka formě počítačového programu. 3). Selektivitu v této oblasti lze stanovit pouze základě provedených zkratových zkoušek. Při naznačené poruše zátěži pro- chází poruchový proud jističi Q1, Q3. Nezáleží totiž jenom jejím množství, ale časovém průběhu procházejícího proudu. označená „I“). Pro proudy větší lze selektivitu stanovit na základě porovnání tavné I2 tt charakteristiky předřazené pojistky celkovou I2 tc charakte- ristikou přiřazené pojistky. tím myšlen poměr jmenovitých proudů, tedy například předřazené pojistky 160 přiřazené po- jistky 100 gG. článku 314. Takové koordinaci ochranných přístrojů, kdy vypíná pouze ten, který nejblíže předřazený poruše, říkáme selektivní působení nebo zkráceně se- lektivita. Vypínací charakteristiky nastavíme tak, aby mezi nimi byl dostatečný odstup jak vo- dorovném, tak svislém směru (obr. Když nyní vrátíme zapojení obr. Celková propuštěná energie známá, ale s energií, která uvede činnost jeho zkra- tovou spoušť, složitější. Jistič pozici Q3 selektivní spoušť mít může, ale nemusí. V oblasti pod hranicí vybavovacích prou- dů nezávislých časových spouští hovoříme o proudové selektivitě. Aby nebyla přerušena dodávka zátěží Z3, je nutné aby poruchu reagoval pouze jistič Q3. hranicí nastavení zkratové spouště předřazeného jističe již selektivitu z vypínacích charakteristik vyhodnotit nelze. Jističe urče- né selektivnímu jištění jsou vybaveny ještě třetí spouští, nezávislou časovou nadprou- dovou spouští zpožděnou, označovanou jako selektivní (na obr. Při vzniku poruchy elektrickém rozvodu proto důležité, aby byla odpojena pouze část rozvodu, které poruše došlo, nikoli části rozvodu bez poruchy. Dvojice bude selektivní, jestli- že celková propuštěná energie I2 tc přiřazené pojistky nebude větší než tavná energie I2 tt předřazené pojistky. přetížení reaguje závislá ča- sová nadproudová spoušť, označovaná také jako tepelná, které čas vypnutí zkracu- je rostoucím proudem (na obr. Rozvod elektrické energie téměř vždy tvo- řen rozvětvenou paprskovou sítí mnoha ochrannými přístroji řazenými sebou, viz obr. 4). Obrázek 2 Obrázek 1 Obrázek 4 Obrázek 5 Zatímco nejjednodušší jističe mají pouze pevně nastavené spouště „L“ „I“, spou- ště jističů nejvyšší kategorie mají všechny parametry spouští „L, „I“ „S“ nastavitelné v širokých mezích (obr. Dosahujeme toho vhodným členěním rozvodu vhodnou kombinací ochranných přístrojů jejich správným nastavením. Toto tvrzení oporu před- mětové normě 60269-1 Pojistky nízkého napětí Část Všeobecné požadavky, která selektivitu výkonových pojistkových vložek vyžaduje. Maláodbočkaktavnýmpojistkovýmvložkám. Aby mohla být dvoji- ce jističů selektivní zkratového proudu většího, než nastavení zkratové spouště předřazeného jističe, musí jednat jisti- če různých typových velikostí, tedy například o kaskádu jističů BL1600 BH630 BD250 (obr. Pro dosažení takové koordinace tře- ba zvolit jističe vhodnými nadproudovými spouštěmi. označená „S“). důležité pro dosažení jejich vzájemné selektivity. Největší zkratové proudy vypíná nezá- vislá časová nadproudová spoušť okamžitá, označovaná jako zkratová, která jistič vypíná v nejkratším možném čase bez úmyslného zpoždění (na obr. 5). Tato selektivita ale platí pouze pro tavné časy delší než ms, což odpovídá mezi selektivity přibližně hodnotě deseti až dvacetinásobku jejich jmenovitých proudů. Zde hovoříme selektivitě energetické. Vypínací charakteristiky sebou zařazených jisticích prvků nesmí křížit ani při nejnepříznivější kombinaci výrobních odchylek. zajištěna dosta- tečným odstupem jmenovitých proudů jed- notlivých jističů, výběrem vhodných průběhů vypínacích charakteristik oblasti působení závislé časové spouště odstupňováním vybavovacích proudů nezávislých časových spouští. po- užijeme pozice jističů jističe na- stavitelnou selektivní spouští. oblasti působení selektivních spouští selektivita zajištěna dostatečným odstupem časů neboli nastavením různých zpoždění selektivních spouští jednotlivých jističů. Jouleův integrál I2 t charakterizuje energii propuštěnou jisticím přístrojem. Výpadky dodávce elektrické energie sebou přináší „potíže“ různého charakteru pouhého nepohodlí přes riziko ekonomických ztrát až po ohrožení zdraví životů lidí nebo zvířat. Jistič menší velikosti propustí méně Obrázek. označená „L“). této oblasti hovoříme časové selektivitě