Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 11 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
V dalším kroku klikne- me libovolnou dal- ší pozici větve obvodu a přes menu do- staneme jistič, který nám vybral Kon- figurátor OEZ, Mode- ion BH630.9 Odborné semináře 2019 OPRAVY REKONSTRUKCE ROZVÁDĚČŮ NN Nový jistič máme vybraný nyní, pro na- stavení vypínací charakteristiky, vezme- me ruce druhého pomocníka, výpočtový program Sichr. (Výjimkou, pohledu jmenovitého proudu, jsou vzduchové jističe AMT, které byly vyrá- běny hodnoty právě 630 ovšem jejich náhrada není zcela jednoduchá, proto jsme je rovněž zařadili této skupiny). kompaktními jističi BL1000, BL1600 vzduchovými jističi ARION (viz obr. 10).., VMT. následující straně). 8), čímž máme hotovou specifikaci původního jističe sek- ci „Charakteristiky“ nám automaticky zobrazí průběh vypí- nací charakteristiky původního jističe. 11). ARV.. Následně klikáním na jednotlivé ovládací prvky přímo zobraze- né nadproudové spoušti tuto nastavíme tak, aby nám charakteristiky původního jističe a jističe nového nejvíce překrývaly (viz obr., J2Z. 9). souladu s konfigurací vybe- reme spoušť „MTV8 – motory“ zaklikneme proudový rozsah do 400 (viz obr. Pomocí retrofitových sad umíme nahrazovat jističe AMT. . spuštění programu klik- Obrázek Obrázek 10 Obrázek Obrázek 11 Obrázek 9 neme libovolnou pozici větve, čímž se nám zobrazí základní nabídka, které až úplně dole najdeme „Dříve vyráběné pří- stroje“. V horní části tabulky klikneme „Připo- jit“. Nyní můžeme přejít přes „Zobrazit“ „Pře- hled parametrů výpočtů“ kliknutím na ikonu „Nastavení nadproudových spouští“ získáme export textového výpisu parametrů nového jističe, nastavení nadproudové spou- ště, včetně jejího zobrazení nastavenými prvky zobrazení vypínací charakteristiky nového jističe (viz obr. V tabulce zaklikneme Typ „J2UX-M“ Jmeno- vitý proud „400 (viz obr. Jakmile tak máme nastaveno, dáme opět připojit. Dále pokračujeme přes menu „Jistič (In=12,5 6300A)“ klikneme hledaný typ dříve vyráběného jističe, našem případě na „J2UX…(In=160 630A)“ (viz obr. 7). Pro náhrady jističů nad 630 tzv. Při náhradách těchto přístrojů důležitá přesná identifikace původního jističe způ- sob jeho připojení stávajícím rozváděči. retrofity, máme rovněž připraveny autorizovanou zku- šebnou ověřené připojovací montážní sady.T, AR.. Zručný elektrikář zvládne výměnu jističe min. Tento vyexportovaný dokument pak můžeme vytisknout předat pracovníkovi, který bude vlastní náhradu provádět