Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 18 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Základní požadavky na moderní instalaci občanské výstavbě je možné shrnout zhruba těchto bodů: X vysoká míra vybavenosti elektrickými pří- stroji X poměrně velké množství vývodů X předpokládanýinstalovanýpříkon17až27kVA (25 A) X množství přístrojů spínanými zdroji a frekvenčními měniči X nové předpisy pro realizaci instalaci ČSN 2000-4-41 ed. obvodu osvětlení; Z omezit možnost nežádoucí reakce prou- dových chráničů vysoké únikové prou- dy ochranném vodiči; Z omezit vlivy elektromagnetického rušení (EMI); Z zamezit vzájemnému, nepřímému ovliv- ňování obvodů, které musí být vzájemně spolehlivě odděleny; ČSN 2000-4-41 ed. ČSN 2130 ed.3.11 Zásuvkové obvody nepřekračující 32 musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem: se jmenovitým reziduálním prou- dem nepřekračujícím souladu s ČSN 2000441 ed. Toto opatření se vztahuje trojfázové zásuvky připojené na obvod jištěním nepřekračujícím A. konkrétních příkladech bych chtěl ukázat, jak argument ceny relativní. Navíc jako další pozitivní vlastnost můžeme hodnotit odpínání 1+N, které nejen obecně vede ke zvýšení bezpečnosti, ale umožňuje například rychlejší identifikaci poruchy obvodu. Každé zařízení elektroinstalace musí mít obvody členěné více částí cílem: Z zabránit nebezpečí nejmenší mož- nou míru omezit potíže případě poruchy; Z vzít úvahu nebezpečí, které mohlo vzniknout případě poruchy jediného obvodu, jako např.Odborné semináře 2019 16 SPRÁVNÁ VOLBA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Uvádím několik základních pravidel, která jsou rozhodující hlediska bezpečnosti pro- vozu instalace. 2) POZNÁMKA: Zásuvkami pro obecné po- užití nejsou: Z zásuvky určené použití pod dohledem znalé nebo poučené osoby, např. Je-li prostorech bytových domů, občanské výstavby pracoviš- ti užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný ob- vod. našem případě použito 6 sdružených obvodů, které velké části spl- ňují jak požadavky hlediska bezpečnosti, tak hlediska praktických vlastností insta- lace. někte- rých komerčních nebo průmyslových pro- vozech nebo Z zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení, např. ČSN 2000-1 ed.9. 10. volba jakéhosi kompromisu (obr. 2018 X 411. 19, nespl- ňuje ale všechny požadavky norem) Budeme hodnotit instalaci, která rozděle- na následujících obvodů: zásuvky obývací pokoj jídelnou A zásuvky zádveří, technická místnost, chodba A zásuvky ložnice A zásuvky dětský pokoj A zásuvky dětský pokoj A světla podlaží A světla podlaží A zásuvky kuchyně, jídelna, digestoř A trouba A myčka A zásuvky koupelna, topný žebřík A světla koupelna A pračka A sušička A zásuvky sklad, dílna, garáž A zásuvka 400 A světla garáž, dílna, terasa A varná deska A lednice A bojler A topení, kotel A rezerva (zvonek) A rezerva (brána) A rezerva (bazén) A Pokud instalaci hodnotíme, nemůžeme ji hodnotit pouze základě ceny rozváděče. 3 Při realizaci instalací často setkáváme s velkou redukcí použití proudových chráničů a umístění pouze jediného proudového chrá- niče začátku instalace. 3) POZNÁMKA: Termín „domácnost“ použi- tý kontextu této normy vychází anglic- kého termínu „household“, který zahrnuje všechny formy trvalého nebo dočasného ubytování osob. Například při každém porucho- vém stavu máme vypnutý celý objekt, což je z uživatelského hlediska nepříjemné. Pokud ale zahrneme ceny skutečné nákla- dy instalaci, situace při použití chrá- ničů nadproudovou ochranou daleko přízni- vější současně splňuje všechny požadavky kladené elektrické instalace.4 Doplňující požadavky pro světelné obvody sítích TT: V prostorech určených pro samostatnou domácnost 3) musí být doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepře- kračuje mA, zajištěna pro koncové obvody napájející svítidla. Jsou zpracovány tři příklady, které možné charakterizovat následovně: 1.2.3. ČSN 2130 ed. zásuvky pro zařízení kancelářské výpočetní tech- niky nebo pro chladničky, tj. 18) 3. . Mnohdy jako hlavní argument uváděna cena instalací. Toto platí pro připojení mobilního zaří- zení určeného pro venkovní použití, které nepřekračuje Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než se doporučuje vybavit doplňkovou ochranou tvořenou proudovým chráničem jmeno- vitým reziduálním proudem 100 mA. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod. splnění všech požadavků, které elektric- kou instalaci kladou normy (obr. 17) 2.3 Dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení pro venkovní použití: Doplňková ochrana pomocí proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý rezidu- ální pracovní proud nepřekračuje mA, musí být zajištěna pro: Z zásuvky, jejichž jmenovitý proud ne- překračuje které mohou být užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvali- fikace) jsou určeny pro obecné použití 2) ; a Z mobilní zařízení určená pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřekra- čuje A.2. Pro op- . Druhá varianta sice cenově nejlepší, ale z hlediska bezpečnosti provozuschopnosti je nejhorší.1. X 411. velice častá situace jedním chráničem (obr. Pokud třetí variantě rozdělíme instalaci do určitých skupin vývodů, jejichž začát- ku proudový chránič, tak abychom nej- lépe naplnili požadavky předpisů platných pro elektrické instalace, zajišťujeme nejen bezpečnost instalace, ale také předcházíme nechtěným vypnutím eliminujeme vliv uni- kajících proudů. 3 X 5. Takto provedená instalace ale odporuje většině doporučení, které stanovují výše uvedené normy předpi- sy... ZMĚNA Z1: 2018 X 5.: 2009 X 314.3. PRAKTICKÉ POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ V INSTALACI Při moderních instalacích především rodinných domů zapotřebí brát úvahu tyto skuteč- nosti, které ovlivňují současné době rozvoj elektrifikace domácností