Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 16 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jejich jmenovitý proud třeba volit jeden stupeň menší, než jmenovitý proud proudového chrániče. IΔn1 IΔn2 Obr. pro domovní podobné instalace, pokud hrozí opakovaná malá dlouhodobá přetížení, měl by být jmenovitý proud jističe jeden stupeň standardní řady jmenovitých proudů menší než jmenovitý proud chrániče. dáno tím, že jističe podle této normy mohou vypínat až při 1,45 (smluvený vypínací proud). Mohou být použity jak chrániče bez zpoždění, tak charakteristikou G. obr. Typ S Typ vychází obecných norem IEC, má dobou nepůsobení min. Pospojování nulové- ho vodiče musí být provedeno společném bodě před proudovými chrániči. 12. Z hlediska ochrany proti zkratu důležitým parametrem udávaným proudových chráni- čů jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc. ms.Odborné semináře 2019 14 SPRÁVNÁ VOLBA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ 5. 6. Musí tedy platit, podmíněný zkratový proud Inc chrá- niče větší, minimálně roven počátečnímu rázovému zkratovému proudu Ik“.4. Pojistkové vložky charakteristikou mohou vypínat až při 1,6 (smluvený tavný proud). Obr. Výjim- kou jsou případy, kdy podmíněný zkratový proud stanoven pojistkovou vložkou urči- tého jmenovitého proudu vypínací charak- teristiky. Základní podmínkou pro zajištění ochrany proudového chrániče pro- ti přetížení pomocí jističe je, jmenovitý proud jističe musí být menší nebo maxi- málně roven jmenovitému proudu proudové- ho chrániče, tedy: In jističe chrániče V případe, ochranu zajišťuje jistič podle předmětové normy ČSN 60898-1, tj. další části obvodu již nesmíme nulové vodiče spojovat, chybné zapojení může vést právě oběma výše uvedeným stavům. Pokud tato pravidla porušíme, mohou nastat v podstatě dva základní typy poruch: X Proudový chránič vypíná dochází ne- chtěnému vypnutí obvodu. SELEKTIVITA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Selektivitu proudových chráničů lze reali- zovat pomocí běžných proudových chráničů, pokud minimální doba nepůsobení předřa- zeného chrániče pro všechny reziduální proudy delší než maximální celková vypínací doba přiřazeného chrániče. splněno, po- kud jsou dodrženy dvě následující podmínky: První podmínka: Předřazený proudový chránič musí být typu S a přiřazený může být typu (K) nebo pro vše- obecné použití. PŘEDJIŠTĚNÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Proudové chrániče, které nemají vlastní nad- proudovou ochranu (nejedná tedy chrá- S zátěž I 0,3 A ΔnS I 0,1 A Δn- 0,03 A ΔnG zátěž niče vestavěnou nadproudovou ochranou podle ČSN 61009-1 nebo jističe chráni- čovým modulem podle ČSN 60947-2), je nutné jako jiné spínací přístroje chránit proti nadproudům, tj. V této souvislosti důležitým paramet- rem udávaným proudových chráničů jejich jmenovitý proud In. Jednou základních chyb zapojení ne- správné pospojování nulového vodiče, jak je znázorněno obr. Pomocí takto definovaného zpož- dění můžeme realizovat selektivní jištění mezi proudovými chrániči. Druhá podmínka: Předřazený proudový chránič musí mít mi- nimálně větší jmenovitý reziduální proud než přiřazený proudový chránič. Inc Ik“ Hodnota podmíněného zkratového proudu udaná pro určitý proudový chránič platí jen se stanoveným jisticím přístrojem. 11: Informace zkratové odolnosti proudového chrániče. takových případech lze použít pro ochranu proti zkratu pojistkovou vložku men- šího jmenovitého proudu stejné vypínací charakteristiky. X Proudový chránič vyřazen činnosti. Takto označený přístroj nás informuje tom, Inc pří- padě, bude obvodu předřazena pojistka In 100 gG, tak máme zajištěnu ochranu proti zkratu pro daný proudový chránič. Tato porucha daleko závažnější, ač- koliv máme obvodu použity pro ochra- nu před úrazem elektrickým proudem proudové chrániče, nevhodné zapojení je vyřazuje činnosti vytváříme velice ne- bezpečnou situaci. Ten charakterizuje jejich zkratovou odolnost se stanoveným jisticím přístrojem zajišťují- cím ochranu proti zkratu. Odolnost proudo- vých chráničů Minia typu proti rázovému proudu (vlna 8/20 μs) kA. proti: X přetížení X zkratu Ochranu celém rozsahu nadproudu může zajišťovat jeden jisticí přístroj nebo dva sa- mostatné přístroje jeden pro ochranu proti přetížení druhý pro ochranu proti zkratu. Aby byla zajištěna ochrana proudového chrániče proti zkratu, musí být jeho jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc vetší, minimálně roven předpoklá- danému zkratovému proudu místě jeho instalace. Jako proudové chrániče pro doplňkovou ochranu budou použity pří- stroje jmenovitým reziduálním proudem IΔn2 mA. případě hrozby opakovaných malých dlouhodobých přetížení je třeba volit dva stupně menší. 8. mace zkratové odolnosti proudového c 10000 100. In pojistky stupeň nižší chrániče Použití nižšího jmenovitého proudu jisticího přístroje vyplývá toho, dlouhodobé za- tížení proudových chráničů možné maxi- málně jejich jmenovitým (trvalým) proudem, aniž hrozilo překročení jejich dovoleného oteplení tím zkrácení jejich životnosti. Podmíněný zkratový proud bude potom větší, protože pojistková vložka s menším jmenovitým proudem více omezu- je zkratový proud. Přitom třeba uvědomit, oteplení je úměrné přibližně kvadrátu proudu. Pokud ochranu proti přetížení zajišťují po- jistky, nutné použít pojistkové vložky s charakteristikou plným vypínacím rozsahem). 10: selektivní řazení proudových chráničů Při použití proudových chráničů dřevostav- bách nesmíme zapomínat podmínku se- lektivity, proto hlavní chránič pro ochranu před požárem musí být charakteristikou S, IΔn1 300 mA. takovém případě předpo- kládaný zkratový proud rovná počátečnímu rázovému zkratovému proudu Ik“. 7. znázorněna konkrétní informace zkratovém předjištění proudového chrániče. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAPOJENÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Při používání proudových chráničů nutné dodržovat určitá pravidla pro jejich zapojení. Předpokládaný zkratový proud je hodnota zkratového proudu, který protékal obvodem, kdyby byl jisticí přístroj proudový chránič nahrazen vodiči zanedbatelnou impedancí