Elektrické stroje a prístroje III

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Tretí diel učebnice obsahuje návody na návrh a kon­štrukciu indukčných motorov, jednosmerných strojov a synchrónnych strojov s príslušnými všeobecnými úvod­nými staťami o používaných materiáloch, o chladení elektrických strojov a o mechanickom návrhu konštrukč­ných častí strojov. Okrem toho podrobnejšie 'preberá jedno­smerné a striedavé vinutia elektrických strojov, ktoré boli v zmysle učebnej osnovy v prvom diele iba velmi stručne uvedené. Určený je pre Žiakov 4. ročníkov priemyselných škôl elektrotechnických — vetva elektrické stroje, a prí­stroje. Návody na návrh a príklady sú zostavené tak, aby naučili žiakov vnímať a rešpektovať vzájomné súvislosti medzi volenými a vypočítanými hodnotami, neustále korigovať a komplexne upravovať Čiastkové výsledky. Žiaci sú pritom vedení k tomu, aby svoj návrh prispô­sobovali platným predpisom ČSN a aby jestvovanie týchto predpisov vstúpilo do ich vedomia.


Jak získat tento dokument?