KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 13 z 494Poznámky redaktora
  EN 61537. Přenosová impedance určuje analogicky měření elektrické vo- divosti dle kapitoly 11. Pro přenosovou impedanci platí: ZT Urušení/(Irušení [mΩ/m] Zvolená metoda měření odpovídá metodě měření impulsem tvarem vlny 8/20 durch. Vzniká průtokem proudu rušení  podél osy kabelové trasy.1. Přenosová impedance při vlně 8/20 miliohmů/m Typ kabelového žlabu kabelového žebříku bez víka víkem MKS 630 1,14 0,71 MKS 630 1,14 0,71 MKSU 630 0,44 0,09 MKSU 630 0,44 0,09 GRM 55/300 6,17 5,5 . Instalované kabely vedení se ukládají kabelového nosného systému, čehož vyplývají značné výhody. Při úderu blesku budovy proté- kají dílčí bleskové proudy celým systémem vyrovnání potenciálů.Pomůckypro projektování– všeobecné 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 13OBOKTS Přenosová impedance kabelových nosných systémů Pokusný model měření přenosové impedance: délka zdroj impulzů 8/20 Uruš: rušivé napětí naměřené kabelu Iruš: rušivý proud, zavedený vnějšku stínění (KTS) L: délka kabelového nosného systému KTS Přenosová impedance (vazební odpor) kabelových nosných sys- témů Přenosová impedance kabelových nosných systémů závisí hodno- tě napětí Urušení. Vedeními uloženými kabelovém nosném systému pak může pro- tékat jen velmi malý podíl těchto proudů. Instalované kabelové nosné systémy jsou vždy zahrnuty do systému vyrovnání potenciálů. Dílčí bleskové proudy přitom proté- kají kabelovým nosným systémem. Výsledek pokusu: Pomocí pokusů byla jednoznačně prokázána kabelového nosného systému účinnost potlačení galvanické vazby! Nejlepšího výsledku bylo dosa- ženo kabelových nosných systé- mů (kabelových žlabů) víkem