KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 30 z 494Poznámky redaktora
Na obrázcích uvedena zatíži- telnost mající základ empirických hodnotách pro kabelový žlab s výškou bočnice mm, vztažená k jeho šířkám 100 600 mm. Zatížení kabely (F) -------- 800 mm2 500 N/m m mm² 2. Přesné hodnoty zjistíte podle údajů výrobce. Spolehlivější než orientace základě empirických hodnot však zjištění zatížení kabely výpočtem podle vzorce z normy DIN VDE 0639 (varianta 2) nebo podle údajů výrobce (vari- anta 3).Pomůckypro projektování– všeobecné 30 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Jak vypočítám hmotnost kabelů? 100 mm kg/m 200 mm kg/m 300 mm kg/m 400 mm kg/m 500 mm kg/m 600 mm kg/m Při výběru kabelového nosného systému optimálně hodícího pro daný účel použití význam také zatížitelnost systému. Přitom pla- tí pro systém výškou bočnice 60 mm každý metr kabelového žlabu nebo kabelového žebříku hodnota 15  každých 100  šířky. Přepočet newtonů (N) kilogramy (kg) 10 našem příkladu znamená: 500 N/m kg/m 3. Pro zjištění hmotnosti kabelů jsou k dispozici tři varianty: Varianta orientace empi- rické hodnoty Průměrnou zatížitelnost kabelové- ho žlabu lze zhruba zjistit zákla- dě empirických hodnot. Varianta přesný výpočet podle údajů výrobce Velmi přesnou možnost výpočtu pro výpočet hmotností kabelů po- skytuje většina výrobců, nichž si lze také vyžádat odpovídající ka- talogové listy nebo tabulky. Níže uvedený vzorový výpočet ur- čuje maximální přípustné zatížení kabely pro kabelový žlab rozmě- ry 60 mm 300 mm užitečným průřezem 178 cm². Důleži- té upozornění: tabulky uvedené dole poskytují pouze hrubý pře- hled. Varianta výpočtový vzorec podle VDE 0639 T1 Německá norma DIN VDE 0639 T1 (kabelové nosné systémy) na- bízí vzorec pro výpočet maximální- ho přípustného zatížení kabely. 0,028 N Zatížení kabely (F) ――――― užitečný průřez m mm² 0,028 N 1. Maximální vznikající zatížení kg/m . Jedná průměrné hodnoty, které mohou měnit od výrobce výrobci. Zatížitelnost musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti kabelů (včetně rezervy pro dodatečné instalace)