KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 28 z 494Poznámky redaktora
Odbočení Při dimenzování odbočení musí zohlednit poloměr ohybu kabelu. Oddělení systémových prostor Při volbě prostoru musí brát v úvahu druh ukládaných vedení.Pomůckypro projektování– všeobecné 28 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Jak naleznu systém potřebným plněním? Výška kabelů Výška kabelů nesmí překročit výš- ku hrany kabelového žlabu. Stejný užitečný průřez, různé požadavky Níže uvedená tabulka usnadňuje výběr kabelového nosného systé- mu potřebnou kapacitou. Příklady Plochá, široká varianta: • např. pro energetická vedení • Šířka kabelového žlabu: 300 mm • Výška bočnice: mm • Užitečný průřez: 103 cm2 Úzká, vysoká varianta: • např. Rezerva plnění Při výběru systému byste měli pa- matovat minimálně 30% ob- jemovou rezervu pro případné do- datečné instalace. pro datová vedení • Šířka kabelového žlabu: 100 mm • Výška bočnice: 110 mm • Užitečný průřez: 108 cm2 . Aby bylo možné oddělit silová ve- dení datových podobně, musí se respektovat potřebné vzájemné vzdálenosti. Tato tabulka znázorňuje vztah šířky žlabu nebo žebříku, výšky bočnice a užitečného průřezu. Přitom tře- ba mít paměti rozdíl při uklá- dání datových energetických ve- dení při stejném plnění kabely: za- tímco pro datová vedení spíše volí úzký vysoký žlab, pro energe- tická vedení přichází úvahy ši- roké ploché provedení