KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 11 z 494Poznámky redaktora
. Vazba popisuje ší- ření rušení jeho zdroje ovliv- ňovanému přístroji rušenému spotřebiči. Stínicí účinek kabelových nosných systémů lze odpovídají- cím způsobem popsat pomocí vazebního odporu útlumu stínění. Projektanti a technici provádějící instalaci jsou v každodenní praxi touto tema- tikou konfrontováni stále častěji. Je nutné identifikovat kvantifikovat zdroje rušení. Úkolem projektování v oblasti EMC zajistit nezbytnými opatřeními zdroje, vazební tra- se rušeného spotřebiče poža- dovanou kompatibilitu. Kabelové nosné systémy jejich příspěvek elektromagnetické kompatibilitě Kabelové nosné systémy mohou zásadně přispět zlepšení elek- tromagnetické kompatibility. Kvůli značné složitosti tématu elek- tromagnetické kompatibility ne- zbytné problémy související zpravidla analyzovat řešit pomocí zjednodušujících hypotéz, využi- tí zjednodušujících modelů, poku- sů měření. Bleskový výboj Z vyhodnocení účinku elektro- magnetické kompatibility bu- dovách (EN 62305-4) známo, že bleskový výboj patří mezi nej- větší rušivé vlivy, nimiž nutné počítat.Pomůckypro projektování– všeobecné 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 11OBOKTS Zajištění elektromagnetické kompatibility Zajištění elektromagnetické kompatibility K zajištění elektromagnetické kompatibility nezbytný systema- tický přístup projektování. Při ukládání vedení kabelových nosných systémů velmi silně zmenšuje galvanická vazba vazby vznikající důsledku působení elektrických magnetických polí. Projektant tak získává významné návrhové parametry, důležité při projektování oblasti EMC. Kabelové nosné systémy díky to- mu přispívají snížení vzájem- ných vazeb mezi zdrojem spotře- bičem. Jsou pasivní, díky čemuž trvale a spolehlivě pomáhají zlepšit vlastnosti oblasti elektromagne- tické kompatibility: vedení uložená v kabelových nosných systémech jsou těmito systémy stíněna. Dochází při něm přímé- mu zavedení proudu celého systému vyrovnání potenciálů bu- dově a/nebo magnetické vazbě rušivého napětí elektrických ve- dení. Právě hlediska těchto vazeb kabelové nosné systémy účinně přispívají snížení rušivé- ho napětí. Elektromagnetická kompatibilita tak představuje základní faktor již při projektování instalace kabelá- že