Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Vydal: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Autor: Petr Černohorský

Strana 6 z 53

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, souvislosti vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem cizích autorských práv osobnostních jsem si plně vědom následků porušení ustanovení následujícího autorského zákona č. díl Trestního zákoníku 40/2009 Sb. 121/2000 Sb. května 2018 ………………………… podpis autora ., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. V Brně dne 28.ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky komunikačních technologií Vysoké učení technické Brně Prohlášení „Prohlašuji, svou závěrečnou práci téma Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce použitím odborné literatury dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány práci uvedeny seznamu literatury konci práce