Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 7 z 228Poznámky redaktora
Teplota hrotu žeravého drôtu je: ° 650°C pre časti izolačného materiálu, ktoré nie po- trebné udržanie častí vedúcich prúd časti ochranných obvodov ich polohe, keď nimi styku ° 850°C pre časti izolačného materiálu potrebné udr- žanie častí vedúcich prúd častí ochranných obvodov ich polohe. Dimenzovanie pripojovacích svoriek Pre menovitý prúd 63A rozšíril sortiment zásuviek vid- líc 5-pólovom prevedení, ktoré tvarovo prispôsobené sé- rii 16A 32A ich označenie rovnaké, ale doplnené pís- meno „G“, ktoré znamená krytie IP67. hodinovým uhlom, pričom kľúčová drážka je vždy polohe hodín. Reverzačné adaptéry RA, A Do výrobného sortimentu boli zaradené reverzačné adap- téry „RA“ 16A 32A pre dosiahnutie zmeny sledu fáz a adaptér „A“ pólovej zásuvky pólovú. Ochranný kolík väčší priemer ako fázový kolík, takže chybné zasunutie úplne vylúčené. Trvanie dotyku sekúnd. Prístroj vyhovel skúške žeravým drôtom, ak: ° neobjaví viditeľný plameň ani trvalé žeravenie alebo ° plameň alebo žeravenie vzorky alebo okolia zhasne 30 sekúnd odstránení žeravého drôtu okolité časti celkom nezhoria. Škatuľa zapustená omietky spoločná pre všetky typy.2 Priemyselné zásuvky vidlice Zásuvkový systém IEC [ ] Výkon motora [ ] Pripojovacie svorky pre vodiče [ mm2 ] 400V 500V pohyblivé prívody zlanený vodič pevné rozvody plný vodič 16 2,5 1,5 Cu/Al 32 2,5 2,5 Cu/Al 63 Cu/Al 125 Cu/Al Údaje približné. Pri materiáloch, ktoré vykazujú deformáciu, nesmie byť tento priemer väčší ako 2mm. Splnenie požiadavky kontroluje skúškou žeravým drôtom uvedenou STN 60695-2-11. dolný kubín . Svorkové časti zhodné so zásuvkami vidlicami. Jeho využitie je podmienené symetrickou záťažou, pretože pólová zásuv- ka zapojenie PE. Teplota komore trvanie skúšky sú: ° 70°C dní pre gumu ° 80°C dní pre termoplasty Po ochladení približne teplotu miestnosti vzorky pre- hliadnu voľným okom nesmú byť viditeľné žiadne trhlinky a materiál nesmie stať lepkavým mazľavým. Prírubové vstaviteľné zásuvky prívodky rovné IERN, IRRN IRRNO Rozmery upevňovacích rámikov 75x75mm rozstupom upevňovacích otvorov 60x60mm. Montáž zásuviek prívodiek horľavé podklady Zásuvky prívodky nie možné montovať priamo hor- ľavé alebo ľahko horľavé podklady potrebné ich oddeliť od podkladu celej styčnej ploche nehorľavou, tepelne izo- lujúcou podložkou hrúbky min. Splnenie požiadavky kontroluje zrýchlenou skúškou starnutia atmosfére, ktorá zloženie a tlak ako okolitý vzduch. Odolnosť gumy termoplastov proti starnutiu Prístroje krytmi gumy, termoplastov elastomérne čas- ti, ako tesniace krúžky podložky, musia byť dostatočne odolné proti starnutiu. týchto zásuviek vidlíc sa použili overené riešenia úprav oblasti svoriek prístrojov a uchytenia prívodného kábla. Proti chybnému spojeniu zásuvky vidlicou zásuvky vybavené kľúčovou drážkou vidlica kľúčom.3 K1 v1. 5mm alebo musia byť upev- nené vzdialenosti aspoň 30mm horľavého podkladu, napríklad konzolách tak, ako požaduje STN 2312. Skúška vykoná tepelnej komore pri teplote: ° 125°C pre časti, ktoré nesú živé časti rozoberateľného prístroja ° 80°C pre ostatné časti Po hodine guľôčka odstráni meria priemer vtlače- nia. škatuli je umiestnených otvorov privedenie vodičov, toho 4 oválne bočných stenách kruhové dne škatule. Priemyselná zásuvka škatuľou pod omietku IZV Zásuvka IZV nájde svoje uplatnenie použitie najmä v úhľadných interiéroch, kde kladie dôraz presné osade- nie decentnú prítomnosť priemyselných zásuviek. Číslica hodinového uhla odvodená z polohy ochranného kontaktu porovnaní ciferníkom ho- dín, pričom zásuvka pozorovaná spredu. Konštrukčné riešenie prístrojov zabezpečuje nezámennosť prístrojov rôznymi pracovnými napätiami. Pracovné napä- tie prístroja určené polohou kľúčovej drážky ochranného kontaktu, tzv. Vonkajšie časti izolačného materiálu izolačné časti nesú- ce živé časti prístroja musia byť odolné proti nadmernému teplu horeniu. skúške nesmú vzorky vykazovať žiadne poškodenie, ktoré viedlo k nesplneniu požiadaviek noriem. Vzorky voľne zavesia tepelnej komory prirodzenou cirkuláciou vzduchu. Typové označenie je ISGN, IVGN, IZGN, IPGN IEGN