Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 190 z 228Poznámky redaktora
pokyny pre inštaláciu. Pri inštalácii potrebné počítať váhou ovládacieho lanka, viď. smerový pohon, t. – nemajú nútené rozopnutie U ovládaných pružinou nie možné bod rozopnutia konkrétne definovať. Pohony koncových spínačov pre čelné ovládanie (čap I, čap II, čap kladkou) alebo pre bočné ovládanie (páka s kladkou, nastaviteľná páka kladkou, ovládacou tyčkou a pružným nástavcom). Spínacia jednotka okamihová pozostáva izolačného telesa, ktorom upevnené pevné kontakty, ktoré zá- roveň slúžia ako pripojovacie hlavičkové svorky. Svorky umožňu- jú pripojenie vodičov 0,75 1,5 mm2 . Inštalované použitím skrutiek mm Predný kryt: º uzavretý použitím skrutiek M4 Prívod: 1×vývodka Pg13,5 Vnútorná vonkajšia svorka pre pripojenie ochranného vodiča skrutka M4 Kryt º šírka 40mm normalizovanými rozmermi podľa 50041 Inštalácia spínača: º alebo skrutky pre šírku 40mm Spínacia jednotka: º usporiadanie kontaktov: NC º nútené rozopnutie len okamihovej º okamihová alebo neokamihová º tvar Zb: kontakty elektricky oddelené u neokamihovej º tvar Za: kontakty nie elektricky oddelené u okamihovej Pripájacie svorky: º skrutky M3,5 º značenie súlade normami 60947-1 a 60947-5-1 Koncové spínače označené katalógu typovom štítku symbolmi – majú nútené rozopnutie spínacom diagrame označené bodkou). Typ riešený pre ovládanie ťahom lanka na ovládací člen. Za koncové spínače nemajú elektricky oddelené kontakty.j. Popis Koncové spínače typu pozostávajú vlastnej spínacej jednotky, krytu ovládacieho pohonu. Spínacie obvody nie elektricky oddelené podľa 60947-5-1. Rôzne ovládacie mechanizmy: º čap º čap kladkou º páka kladkou, páka tyčou nastaviteľná alebo nie, pružným nástavcom ovláda- ná lankom. Podľa druhu zabu- dovanej spínacej jednotky okamihové, alebo neokami- hové (so závislým pohybom kontaktov pohybe ovláda- cej časti). Kryty koncových spínačov zliati- ny, osadené tesniacou vývodkou 13,5. Zb koncové spínače majú elektricky oddelené pohyblivé kontakty. Vlastné kontakty zliatiny striebra. Pohyblivý kontaktný systém oboch spínacích jednotiek mostíkový dvoji- tým prerušením. Dovolená ovládacia sila okami- hovej spínacej jednotky 100 N.186 v1. Spínacie jednotky okamihové majú vstavaný sytém pre nú- tené rozopnutie kontaktov. Spínací režim vy- značený diagramoch spínania.0 Koncové spínače Použitie Koncové spínače typu KS-10 používajú ovládanie riadiacich obvodov. umožňujú nastaviť ovládací pohyb: – oboma smermi – zľava doprava – sprava doľava Kontakty pohyblivý kontaktný systém obidvoch spínacích jednotiek mostíkový dvojitým prerušením. Kovové koncové spínače série KS-10 dolný kubín . Spínacia jednotka neokamihová vyrába spínacím režimom bez presahu (KS 10-01, 04) alebo presahom spínania kontaktov (KS 10-02, 05). Vyhotovenie Nechránené 00, alebo kryté podľa EN 60529. Pohony páka kladkou, nastaviteľná páka kladkou ovládacou tyčkou majú tzv