Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 190 z 228Poznámky redaktora
186 v1. Pohony páka kladkou, nastaviteľná páka kladkou ovládacou tyčkou majú tzv. Vyhotovenie Nechránené 00, alebo kryté podľa EN 60529. – nemajú nútené rozopnutie U ovládaných pružinou nie možné bod rozopnutia konkrétne definovať. Kryty koncových spínačov zliati- ny, osadené tesniacou vývodkou 13,5. Spínacia jednotka neokamihová vyrába spínacím režimom bez presahu (KS 10-01, 04) alebo presahom spínania kontaktov (KS 10-02, 05). Pri inštalácii potrebné počítať váhou ovládacieho lanka, viď.j. Rôzne ovládacie mechanizmy: º čap º čap kladkou º páka kladkou, páka tyčou nastaviteľná alebo nie, pružným nástavcom ovláda- ná lankom.0 Koncové spínače Použitie Koncové spínače typu KS-10 používajú ovládanie riadiacich obvodov. Zb koncové spínače majú elektricky oddelené pohyblivé kontakty. Spínacie jednotky okamihové majú vstavaný sytém pre nú- tené rozopnutie kontaktov. Podľa druhu zabu- dovanej spínacej jednotky okamihové, alebo neokami- hové (so závislým pohybom kontaktov pohybe ovláda- cej časti). Spínací režim vy- značený diagramoch spínania. Spínacie obvody nie elektricky oddelené podľa 60947-5-1. Popis Koncové spínače typu pozostávajú vlastnej spínacej jednotky, krytu ovládacieho pohonu. Dovolená ovládacia sila okami- hovej spínacej jednotky 100 N. Vlastné kontakty zliatiny striebra. pokyny pre inštaláciu. Kovové koncové spínače série KS-10 dolný kubín . Pohyblivý kontaktný systém oboch spínacích jednotiek mostíkový dvoji- tým prerušením. Typ riešený pre ovládanie ťahom lanka na ovládací člen. Pohony koncových spínačov pre čelné ovládanie (čap I, čap II, čap kladkou) alebo pre bočné ovládanie (páka s kladkou, nastaviteľná páka kladkou, ovládacou tyčkou a pružným nástavcom). umožňujú nastaviť ovládací pohyb: – oboma smermi – zľava doprava – sprava doľava Kontakty pohyblivý kontaktný systém obidvoch spínacích jednotiek mostíkový dvojitým prerušením. Inštalované použitím skrutiek mm Predný kryt: º uzavretý použitím skrutiek M4 Prívod: 1×vývodka Pg13,5 Vnútorná vonkajšia svorka pre pripojenie ochranného vodiča skrutka M4 Kryt º šírka 40mm normalizovanými rozmermi podľa 50041 Inštalácia spínača: º alebo skrutky pre šírku 40mm Spínacia jednotka: º usporiadanie kontaktov: NC º nútené rozopnutie len okamihovej º okamihová alebo neokamihová º tvar Zb: kontakty elektricky oddelené u neokamihovej º tvar Za: kontakty nie elektricky oddelené u okamihovej Pripájacie svorky: º skrutky M3,5 º značenie súlade normami 60947-1 a 60947-5-1 Koncové spínače označené katalógu typovom štítku symbolmi – majú nútené rozopnutie spínacom diagrame označené bodkou). Svorky umožňu- jú pripojenie vodičov 0,75 1,5 mm2 . smerový pohon, t. Spínacia jednotka okamihová pozostáva izolačného telesa, ktorom upevnené pevné kontakty, ktoré zá- roveň slúžia ako pripojovacie hlavičkové svorky. Za koncové spínače nemajú elektricky oddelené kontakty