Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 150 z 228Poznámky redaktora
PA Pracovná poloha: poloha spínacieho prvku, ktorý pôsobí sila F1, keď kontakty menia svoju pôvodnú kľudovú polo- hu. L Poloha maximálneho pohybu: Maximálna prijateľná poloha pohybu spínacieho prvku, ktorý pôsobí sila F1. Poznámka: pre neokamihové kontakty C3 =0, C1-1 =predpohyb kontaktu 21-22, C1-2 =predpohyb kontaktu 13-14. CP Pohyb núteného rozopínania: minimálny pohyb spínacieho prvku kľudovej polohy, potrebný zabezpečenie núteného ro- zopnutia uzavretého kontaktu. DC-13: prepínanie elektromagnetov využívajúcich jednosmerný prúd. C2 Presah pohybu: vzdialenosť medzi pracovnou polohou PA a polo- hou maximálneho pohybu L. Minimálna sila/moment dosiahnutie núteného rozopnutia Minimálna veľkosť sily/momentu potrebná to, aby spínací prvok zabezpečil nútené rozopnutie kon- taktu NC. PR Poloha uvoľnenia: poloha spínacieho prvku, keď kontakty vracajú do svojej pôvodnej kľudovej polohy. CL Maximálny pohyb: Vzdialenosť medzi kľudovou polohou P0 a polo- hou maximálneho pohybu L.146 v1. C1 Predpohyb: vzdialenosť medzi kľudovou polohou P0 a pracov- nou polohou PA . Minimálna odpájacia sila/moment Minimálna veľkosť sily/momentu potrebná to, aby spínací prvok spôsobil zmenu polohy kontaktu.0 Koncové spínače Koncové spínače všeobecné informácie Kategória využitia AC-15: prepínanie elektromagnetického zaťaženia elektromagnetovvyužívajúcichstriedavýprúd (>72 VA). Diagramy pohybu prevádzky C1 C2 C3 C4 F1 P PA PP L PR CL CP C C C diagram milimetroch C diagram stupňoch P0 Kľudová (pokojová) poloha: poloha spínacieho prvku, keď naň nevyvíja žiadna sila. C3 Rozdielový pohyb (C1-C4): rozdiel pohybu spínacieho prvku medzi pracov- nou polohou PA a polohou uvoľnenia PR . C4 Pohyb uvoľnenia: vzdialenosť medzi polohou uvoľnenia PR a voľ- nou polohou P0 . 21-22 13-14 21-22 13-14 PP CP CL C1 Uvoľnenie Zopnutie C4 C3 21-22 13-14 PP CP CL C1-1 Zopnutie a uvoľnenie C1-2 Diagram pre okamihové kontakty Legenda: Diagram pre neokamihové kontakty bez presahu 0 označuje kontakty zopnutom stave označuje kontakty rozopnutom stave dolný kubín . PP Poloha núteného rozopnutia: poloha spínacieho prvku, ktorej zabezpečené nútené rozopnutie