Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 149 z 228Poznámky redaktora
dolný kubín . Okamihové rozpojenie pohyblivých kontaktov nezávislé rýchlosti ovládacieho prv- ku spínača prispieva pravidelnej elektrickej pre- vádzke pri nízkych rýchlostiach odpájacieho člena spínača. Zásady navrhovania výberu Normy typu C: Osobitné normy alebo normy pre skupiny strojo- vých zariadení, ktoré uvádzajú podrobné bezpeč- nostné špecifikácie vzťahujúce zariadenie ale- bo skupinu zariadení. Pre pohyb, ktorý oddeľu- je kontakty, musí existovať nútený pohon, bez akého- koľvek pružného elementu (napríklad pružín) medzi pohyblivými kontaktmi hrotom odpájacieho člena, na ktorý pôsobí odpájacia sila. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Všeobecné zásady konštruova- nia strojov.0 Koncové spínače Koncové spínače všeobecné informácie Normy typu základné normy: stanovujú zásady konštrukcie všeobecné aspekty platné pre všetky typy strojových zariadení. Nútené rozopínanie logicky nevzťahuje SJ W20 W30. º 60204-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Koncové spínače núteným rozopína- ním môžu byť vybavené okamihovými alebo neoka- mihovými kontaktnými prvkami. Blokovacie zariadenia ochran- ných krytov. stav pokoja zmena kontaktu nútené rozopnutie Neokamihové kontakty Neokamihové kontakty charakterizované polo- hou rozopnutia, ktorá rovnaká ako pracovná polo- ha.145 K6 v1. Posudzovanie znižovania rizika. Žiadna vodivá časť „dvojito izolovaného“ materiálu by nemala byť pripojená ochranný vodič. stav pokoja úplné uzavretie Tvar kontaktov podľa 60947-5-1 Prepojovacie kontaktné prvky štyrmi svorkami musia byť označené príslušnými neodstrániteľnými symbolmi alebo tak ako uvedené nasle- dovných diagramoch: 11 12 13 14 Za Kontakty rovnakou polaritou. tom istom ovládacom spínači núteným rozopínaním používať viac kontaktov, musia byť navzájom elek- tricky oddelené. Každý ovládací spínač núteným rozopínaním musí byť vonkajšej strane označený neodstráni- teľným symbolom: Okamihové kontakty Okamihové kontakty charakterizované polohou prepnutia, ktorá líši pracovnej polohy (rozdie- lový pohyb). Časť Všeobecné požiadavky º ISO 13849-1 Bezpečnosť strojov. Časť Všeobecné zásady navrhovania º ISO 14119 Bezpečnosť strojov. Toto opatrenie spočíva v zdvojení funkčnej izolácie pridaním ďalšej izolač- nej vrstvy pre odstránenie rizika úrazu elektrickým prúdom, vďaka čomu nie potrebná iná ochrana. Elektrické zaria- denia strojov. Nútené rozopínanie Koncový spínač jedným alebo viacerými kontak- tami vybavenými funkciou núteného rozopnutia má nútené rozopínanie, kedy spínací prvok zabezpečí úplné rozopnutie kontaktu. º 81-1+A3 Bezpečnostné pravidlá konštrukciu montáž výťahov. Časť Elektrické výťahy. º ISO 12100 Bezpečnosť strojov. Dva pohyblivé kontakty sú elektricky oddelené. Rýchlosť ovládacieho prvku spínača priamo pod- mieňuje pohybovú rýchlosť kontaktov. Terminológia Dvojitá izolácia Elektrické zariadenia triedy ochrany konštru- ované dvojitou izoláciou