Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 148 z 228Poznámky redaktora
Harmonizované európske nor- my boli navrhnuté tak, aby bolo možné určiť, ktoré pravidlá technické prostriedky majú použiť na splnenie hlavných bezpečnostných požiadaviek pre strojové zariadenia tým zaručiť zhodu smerni- cou pre strojové zariadenia. º 60947-5-1 Nízkonapäťové spínacie riadiace zariadenia. Polohové spínače 30×55. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov. Rozmery parametre. º súčasťou administratívnych postupov zaručuje voľný pohyb výrobku rámci Európskeho spolo- čenstva. º 60529 Stupne ochrany krytom (IP kód).144 v1. Európske normy, ktoré vzťahujú bezpečnosť strojových zariadení delia skupín (typy B a C). º 50047 Spínacie riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely.s. Medzinárodné špecifikácie Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), ktorá súčasťou Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), vydáva publikácie IEC, ktoré pô- sobia ako základ pre svetový trh. Časť Všeobecné požia- davky. º Smernica 89/336/EHS pre elektromagnetickú kompatibilitu, znení smernice 92/31/EHS smer- nice 93/68/EHS, ktoré týkajú všetkých elektric- kých zariadení, ktoré môžu spôsobiť elektromag- netické rušenie. Dodržanie harmonizo- vaných európskych noriem predpokladom zhody s príslušnou smernicou. Časť Všeobecné pravidlá. uvedené tomto katalógu sú skonštruované vyrábané súlade pravidlami sta- novenými medzinárodných publikáciách IEC v európskych normách EN. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov spínacie prvky.0 Koncové spínače Koncové spínače všeobecné informácie Všeobecné technické údaje Špecifikácie, smernice normy Výrobky SEZ a. Rozmery parametre. Rozporné štátne normy rušia. isté platí pre štátne normy. º 61058-1 Spínače spotrebiče. Polohové spínače 42,5×80. º Smernice pre strojové zariadenia 89/392/EHS, 91/368/EHS, 93/44/EHS, 93/68/EHS urču- jú hlavné požiadavky pre bezpečnosť ochranu zdravia, ktoré týkajú konštrukcie výroby stro- jových iných zariadení vrátane bezpečnostných komponentov krajinách Európskej únie. Boli pripravené (projekt prEN) zapísané (koneč- ný text EN) európskymi výbormi pre normalizáciu CEN alebo CENELEC. º umiestnené výrobku dokladom zhody eu- rópskymi nariadeniami týkajúcimi tohto výrobku. V tejto oblasti existujú tri hlavné smernice: º Smernica 73/23EHS pre nízkonapäťové zariade- nia, znení smernice 93/68/EHS, ktorá týka elektrických zariadení napätím 1000V pre striedavý prúd 1500V pre jednosmerný prúd. Táto smernica určuje, zhoda požiadav- kami, ktoré stanovuje, získava, keď zariadenie zhoduje normami harmonizovanými európ- skej úrovni: pre koncové spínače normy EN 60947-1 60947-5-1. Význam označenia CE Označenie CE: º nesmie byť zamieňané označením kvality. Európske normy º 50041 Spínacie riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Európske smernice Záruka voľného pohybu tovarov rámci Európske- ho spoločenstva predpokladá odstránenie všetkých rozdielov predpisoch medzi členskými štátmi. Ovládacie spínače. Ovládacie spínače. Eu- rópske smernice stanovujú spoločné pravidlá, ktoré sú zahrnuté legislatíve každého štátu, pričom pred- pisy, ktoré týmito pravidlami rozpore rušia. Európske špecifikácie Európske normy len málo líšia medzinárod- ných noriem IEC používajú podobný systém číslo- vania. Harmonizované európske normy Tieto normy spoločné pre všetky krajiny Európ- skej únie EFTA (európskej zóny voľného obchodu). dolný kubín . º 60947-1 Nízkonapäťové spínacie riadiace zariadenia