Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 6 z 228Poznámky redaktora
Počas skúšky nesmie nastať preskok ani prieraz. Zhrňme skratke základné bezpečnostné kritériá, kto- ré ocení každý používateľ našich priemyselných zásuviek a vidlíc. Vzorky skúšajú pri 1,1-násobku menovitého pracovného napätia 1,25-násobku menovitého prúdu a účinníku 0,6. priebehu skúšok nesmie vzniknúť trvalý ob- lúk. Vidlica alebo pohyblivá zásuvka zasúva do pevnej zásuvky alebo prívodky vyťahuje nej rýchlosťou 7,5 zdvihov minútu. Elektrický kontakt udržiava nie dlh- šie ako sekundy nie kratšie ako sekundy. Izolačnýodporaelektrickápevnosťprístrojovmusiabyťdo- statočné. Technické parametre: ° menovitý prúd: 16A, 32A, 63A, 125A ° menovité napätie: 230V, 400V, 500V ° menovitá frekvencia: 50Hz 60Hz ° krytie: IP44, IP54, IP67 ° počet pólov: (2P+PE) 4P (3P+PE) 5P (3P+N+PE) ° rozsah teplôt: –25°C +40°C Naše zásuvky, vidlice prívodky vyrábané podľa STN EN 60309–1, ktoré súlade európskymi normami EN 60309–1, medzinárodnými normami IEC 60309–1, 2. Odolnosť proti teplu horeniu Dielce izolačného materiálu podrobia skúške static- kým zaťažením gulôčkou pomocou príslušného skúšobného prístroja. Kvalita prvom mieste Pri konštrukčnom riešení našich prístrojov vychádzame z nárokov ich jednoznačnú spoľahlivosť trvácnosť filo- zofie ochrany zdravia našich zákazníkov.2 Priemyselné zásuvky vidlice Priemyselné zásuvky vidlice Zásuvkyavidlicesúurčenéprepripojovanieelektrickýchza- riadení spotrebičov nízke napätie pre najširšie spektrum ľudských činností. Mechanická odolnosť Rozoberateľné prístroje vybavia najľahším typom ohyb- ného kábla najmenšieho zodpovedajúceho prierezu. skúške nesmú vzorky vykazovať žiadne po- škodenie, najmä nesmie žiadna časť oddeliť alebo uvoľniť. skúške nesmú vzorky vykazovať žiadne poškodenie, ktoré znemožnilo ich ďalšie použitie vstupné otvory na kontakty vidlíc nesmú tiež vykazovať žiadne vážne poško- denie. Elektrická pevnosť sa meria napätím prakticky sínusového priebehu kmitočtom 50Hz/60Hz hodnotou 2000V (resp. Zásuvky vidlice pre 63A majú dostatočnú spínaciu schopnosť preto nie potrebné ich elektrické blokovanie pomocou riadiaceho (pilotného) kontaktu. Izolačný odpor meria jednosmerným napätím 500V, meranie vykonáva 1min priložení napätia. Prístroje bez blokovania, ktoré boli podrobené skúškam podľa bodu 2, skúšajú počtom cyklov: ° prístroje 16A 5000 cyklov len pri zaťažení ° prístroje 32A 63A 1000 cyklov pri zaťažení, 1000 cyklov bez zaťaženia ° prístroje 125A 250 cyklov pri zaťažení, 250 cyklov bez zaťaženia ° zaťaženie menovitým prúdom pri menovitom napätí a účinníku 0,6 Po skúške nesmú vzorky vykazovať: ° žiadne opotrebovanie brániace ďalšiemu použitiu prístroja alebo jeho prípadného blokovania ° žiadne porušenie krytu alebo priehradiek ° žiadne poškodenie vstupných otvorov pre kontakty vidlice, ktoré mohlo zaviniť nesprávnu funkciu ° žiadne uvoľnenie elektrických alebo mechanických spojov UPOZORNENIE Vypínacia schopnosť požadovaná ako ochrana pre prípad náhodného zasunutia alebo vysunutia vidlice pri prúdovom zaťažení. dolný kubín . Splnenie požiadavky kontroluje skúškami, ktoré sa vykonávajú bezprostredne skúške vlhkostnej komore a miestnosti, ktorej boli vzorky aklimatizované predpísa- nú teplotu. opakuje osemkrát, pričom kábel vždy otočí 45° mieste svojho pripevnenia. 2500V pre prístroje s menovitým napätím 500V), ktoré prikladá počas 1min. Necha- jú zmraziť pri teplote –25°C. Ich aplikáciu nachádzame stavebníctve, v elektromontážnom sektore, strojárskom, chemickom, koz- metickom, farmaceutickom textilnom priemysle, zdravot- níctve, poľnohospodárstve potravinárstve ale kinách, divadlách, športoviskách rekreačných zariadeniach. Normálna činnosť Prístroje musia vydržať bez nadmerného opotrebenia ale- bo iných škodlivých účinkov mechanické, elektrické tepelné namáhania, ktoré nastanú pri normálnom použití. Počet cyklov pre prístroje 16A 32A pre prístroje 63A 125A. Prístroje bez blokovania musia mať primeranú vypínaciu schopnosť. Následne voľný koniec kábla, ktorý dlhý 2,25m pripevní stenu výške 75cm nad podlahou. Povrch skúšaných dielcov umiestni vodorov- nej polohy oceľová gulôčka priemerom 5mm vtláča do tohto povrchu silou 20N. Podľa STN 2180 priemysel- né zásuvky vidlice nie určené prevádzkové spínanie spotrebičov. Vzorka drží tak, kábel vodorovný po- tom nechá spadnúť betónovú podlahu.v1. Izolač- ný odpor nesmie byť menší ako 5MOhm