Napájecí zdroje WAGO Pro 2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 46 z 48Poznámky redaktora
zřídkavém případě interní- ho zkratu sekundární straně napájecím zdroji. Rovněž šetří místo ve skříňovém rozvaděči, snižuje energetické ztráty zaručuje optimální účinnost. Redundantní moduly jsou vybaveny výkonnými oddělovacími diodami, které spolehlivě zamezují zpětnému proudu. Při výpadku jednoho napájecích zdrojů přebírá odpovědnost napájení zátěže druhý napájecí zdroj. Glosář 46 . dosažení nejrovnoměrnějšího rozložení zatížení mezi tyto paralelně připojené přístroje nezbytné nejpřesněji nastavit na stejnou hodnotu výstupní napětí bez zatížení.Battery Control Technologie Battery Control umožňuje výmě- nu dat mezi inteligentními akumulátorovými moduly nabíjecí kontrolní jednotkou UPS. Paralelní zapojení napájecích zdrojů – vylepšení provozuschopnosti Paralelní připojení prostřednictvím oddělova- cích diod příslušném proudovém obvodu může vylepšit provozuschopnost spolehlivost systému. Pomocí bezplatného kal- kulátoru délky kabelu dostupného webu www. Při používání konvenčních napájecích zdrojů byl dříve vždy zapotřebí podstatně větší napájecí zdroj, který zamezoval přepnutí režimu přetížení nebo omezování zkratu. Nutností zapojení hvězdy pomocí exter- ních řadových svorek, které zajistí, aby úroveň odporu všech napájecích zdrojů nejvíce blížila zátěži. Napájecí zdroje nepřipojujte napřímo pomocí jejich konektorů (zásuvek). Jmenovitý proud každého napájecích zdrojů musí být samozřejmě vyšší než maximální odebí- raný zatěžovací proud. Při použití jiných napá- jecích zdrojů ale vždy paralelně připojujte jen přístroje stejného typu. Napájecí zdroje WAGO Pro Pro nabízejí pro tyto případy dostatečnou výkonovou rezervu a poskytují dobu několika sekund pod- statně vyšší výstupní proud než jmenovitý. Kromě hodnot teploty nabíjecí kont- rolní jednotky UPS přenášejí také informace o typu životnosti připojených akumulátoro- vých modulů. Paralelní zapojení napájecích zdrojů – extra porce výkonu Většinu napájecích zdrojů WAGO možné na výstupní straně připojit paralelně získat tak vyšší výkon. Napájecí zdroje Pro Pro dokážou krátkodobě dodávat mnohonásobek svého jmenovitého proudu. Při běžném provozu dodávají energii oba přístroje. Tím se vylepšuje provozuschopnost celého napájení a zároveň zajišťuje splnění požadavků normy EN 60204-1 týkajících zemních zkratů okruzích řídicího proudu. TopBoost Aby bylo možné vypínat vysokorychlostní mag- netické jističe, dobu 10–12 milisekund zapotřebí podstatně vyšší než jmenovitý proud.wago. ventilových terminálů pohonů) za- potřebí vyšší proud.com/epsitron může konstruktér nebo projektant předem ověřit návrh ochra- ny kabelů základě jejich délky průřezu, charakteristiky ochranného prvku typu napájecího zdroje. Paralelně připojit je možné napájecí zdroje Pro Pro různým výstupním výkonem. Krátkodobá dostupnost vyššího výstupního výkonu garantuje spolehlivý provoz od- bourává nutnost nákladného předimenzo- vání napájecích zdrojů. Oddělovací diody zaručují 100% redundanci, tj. PowerBoost Při náběhu nebo spínání kapacitních zátěží (např. Při zkratu tak lze okruh poruchou vy- pnout během několika málo milisekund