Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 97 z 228Poznámky redaktora
Svorkovnica môže upevniť viacerými spôsobmi: º lištu TS35; º dvoma skrutkami ø5x30 cez mostík izolačné púzdro; º štyrmi skrutkami ø4x10 cez izolačné púzdro.3 Svornice svorkovnice 1 7 0 Všeobecné informácie a značenie svorkovníc Typ SVK svorkovnica krytom transparent- ného plastu možnosťou plombovania, otvorom pre mož- nosť merania pomocou meracích hrotov krytím IP20 po pripojení všetkých vodičov svoriek. Svorky zaistené proti vypadnutiu mostíka mechanicky. Celý mostík uchytený v dvoch izolačných púzdrach termoplastu.); º antény, telefónne zariadenia. hliníka 10r Cu 25r „r“ znamená tuhý vodič 35r Cu IP stupeň krytia 500 Menovite izolačne napatie Ui Norma pre domáce použitie Norma pre priemyselné použitie Materiál termoplast Materiál keramika dolný kubín . Spojovaciu časť svorkovnice tvorí mostík s oceľovými svorkami príložkou pre uchytenie hlavného uzemňovača alebo oceľového lana. Pri použití ako piateho pólu nutné na na HSV preznačiť označenie „PEN“ „N“ a pól označiť ako „PE“. prierez vodiča dostupné farebné prevedenie y = prírodná modrá sivá žltá hnedá červená čierna zelená Kľúč označovania prístrojových svorkovníc Legenda symbolov použitých stranách 21 Cu, vodič medi resp. 6336 y Príklad označenia 1 1,5 mm2 2 2,5 mm2 3 mm2 5 mm2 6 mm2 7 mm2 max.93 K3 v1. Ekvipotenciálna svorkovnica TYP EVP-S, EVP-SK Podľa normy STN 2000 pri inštalácii elek- trických spotrebičov požaduje vyrovnanie potencionálu na zabezpečenie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom. Ekvipotenciálna svorkovnica určená pre hlavné prí- padne doplnkové pospájanie domových priemyselných rozvodoch. Toto dosahuje spojením vodivých neživých častí zaria- denia cudzích vodivých častí medzi sebou navzájom vodi- čom predpísaného prierezu. Hlavné pospájanie vykonáva každej budove kaž- dom objekte vzájomným vodivým prepojením týchto prv- kov: º ochranný vodič siete; º uzemňovací prívod alebo hlavná ochranná svorka; º vodivé potrubia rúry ústiace objektu (plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia pod