Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 84 z 228Poznámky redaktora
demontáži prepojovacieho nástavca skrutky riešenie umožňuje vzájomné prepojenie svorníc ponad svornice iným napätím. Radová svornica RS Svornica pre univerzálne použitie. Oproti sérii RSDPS nasledovné výhody: º zvýšené krytie 20 º pri použití prepojok nie nutné nechávať medzeru medzi svornicami º lepšie upevnenie lištu º väčší pripojovací rozsah. Rozsah prepojenia možné rozšíriť spájaním prepojok pomocou prepojovacieho mostíka pre dve svornice. Toto základné črty originálneho systému radových svorníc SEZ. Technické riešenia vám zaručia pohodlnosť, rýchlosť a efektívnosť realizácie elektrických rozvodov.: svorka 2,5 mm2 umožňuje pripojenie vodičov 1,5 alebo 1 mm2 ). Je však možná kombinácia montáže prepojky meracieho nástavca jednom uzle. Zvýšenie možností variabilnosti vzájomného prepojova- nia svorníc ešte výraznejšie varianty RSA, kde prepo- jovanie uskutočniť dvoch rovinách. Prepojovanie svorníc Vzájomné prepojovanie svorníc riešené pomocou prepojok pre prepojenie svorníc. Radová svornica rozpojiteľným mostíkom RSA 2,5 M Svornica používa obvodoch prúdovým transformá- torom, kde musí byť pri výmene meracích prístrojov, ma- nipulácii alebo pri meraniach prúdu obvode pomocou externých prístrojov sekundárny obvod uzavretý. Montujú tých istých miest ako pre- pojovacie nástavce. Prepojky pozostáva- jú prepojovacieho mostíka, skrutiek prepojovacích ná- stavcov. Vysoká variabilita prepojovania zaručená dvoma rovi- nami prepojovania. dolný kubín . Krútiaci moment pre skrutkové svorky zodpovedá požiadavkám normy 60998-2-1.v1. Povrchové cesty vzdušné vzdia- lenosti medzi prepojovacím mostíkom živými časťami tej- to svornice odpovedajú menovitému izolačnému napätiu. RSDPS na Al vodiče. º kvalitné plastové materiály vyhovujúce skúške žeravým drôtom 850°C º farebné škály prispôsobované vašim želaniam º materiály špeciálne povrchovo upravené tak, aby poskytovali najnižšie prechodové odpory maxi- málnu ochranu proti korózii º vysoká variabilita prepojovacích možností. nie tabuľ- kách uvedené inak, tak každá svoriek umožňuje spoľah- livé pripojenie vodiča alebo vodičov menovitého pripojo- vacieho prierezu jeden dva stupne menšieho (napr. Svornice majú použité zvinované svorky upevnením drieku skrutky svorky výlisku púzdra. Meracie nástavce Meracie nástavce určené pre kolíky (banánky) mm. Pred prepájaním svorníc odstráňte ich plastové priečky.3 Svornice svorkovnice Všeobecné informácie - svornice Radové svornice RS, RSA, RSB, RSM, RSN, RSK, RSDPS určené pre spá- janie medených tuhých ohybných vodičov