Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 34 z 228Poznámky redaktora
Pre interiéry vyso- kým nárokom vonkajší vzhľad našej ponuke rozvod- nice typu ROS Elegant. ponuke rozvodnice mož- nosťou istenia okienkom bez ističov), pri ktorých musí klient osadiť ističe sám. Rozvodnice ponúkame rôznych vyhotoveniach, stup- ňoch krytia mechanickej odolnosti: ° stupeň krytia 44, 54; 65 ° menovitý prúd InA : alebo A ° menovité napätie Un : 400 V~, 250 V~, frekvenciou Hz ° mechanická odolnosť prázdnej škatule: 07, 09, 10 (podrobné informácie uvedené popise pri jednotli- vých typoch).K1. Aktuálny katalóg obsahuje približne 150 kombinácií ROS, ktoré určené vnútorné inštalácie obyčajnom prostredí rozsahom teplôt okolia od 25°C 40°C. Potrebné údaje pre skúšky: Základná špecifikácia Kryt rozvodnice vylisovaný plastu dostatočnou me- chanickou odolnosťou odolnosťou proti nadmernému teplu horeniu (skúška žeravým drôtom 650°C). dolný kubín .2 Zásuvkové rozvodnice bubny Menovité izolačné napätie Ui 400 V Menovité impulzné výdržné napätie Uimp 4,0 kV Menovitý podmienený skratový prúd Icc 10 kA Údaje pre povrchové cesty Stupeň znečistenia materiálová skupina III. Spravidla ide o stacionárne typy, koré montujú zvislú stenu. Rozvodnice nainštalovaní nevy- žadujú žiadnu údržbu. Doporučené zapojenie prikladáme ku každej ROS. týka istenia pred vstupom rozvodnice odporúčame, aby zá- kazník použil istiaci prvok vypínacou schopnosťou a s prúdovou hodnotou zodpovedajúcou hodnote prúdu InA , ktorý uvedený štítku rozvodnice. Prívodný kábel môže pripojovať len osoba patričnou odbornou spôsobilosťou. Rozvodnice, ktoré obsahujú 4-pólové zásuvky (3L PE) určené len pre symetrickú záťaž. Prenos- né typy obsahujú rukoväť hornej časti krytu rozvodnice alebo upevnené stojane. Môže sa montovať podklady triedy A2.a Typ siete Prednostne TN-S, alternatívne TN-C Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom Samočinné odpojenie dvojitá izolácia Typ rozvodníc DBO typu (na inštalovanie viacpólových a/alebo jednopólových prístrojov) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Rozvádzače určené pre prostredie bez vstavaných elektronických obvodov, nie citlivé elektromagnetické rušenie, ani nevyžarujú. Rozvodnice štandardne osa- dené ističmi vypínacou schopnosťou kA. Rozdelenie zásuvkových rozvodníc skupina ROS 16yy, ROS 32yy, ROSP skupina ROS ROS 5-6, ROS ROS 11 skupina ROS 11S stojane skupina ROP, VZS, ROK skupina ROS Modul: ROS M6, ROS M8, ROSM13 skupina ROS Elegant: ROS E8, ROS E13 prenosné stojanové rozvodnice: ROS SD, ROS 12S, ROS 24S stavebné rozvodnice: ROS 12G, ROS 24G Rozvádzače môžu byť osadené ističmi, prúdovým chrá- ničom zásuvkami Umožňujú osadenie jednofázového alebo trojfázového jednotarifného elektro- meru, ktorý upevňuje DIN lištu. Rozdelenie, špecifikácia, značenie zásuvkových rozvodníc Zásuvkové rozvodnice patria skupiny krytých rozvá- dzačov nízkeho napätia podľa STN 61439-3, ktoré sú určené obsluhu laikmi (označované ako DBO). Jednotlivé typy osadené jednofázovými zásuvkami trojfázovými zásuvkami, prúdovým chráničom (označe- nie FI), ističmi, svorkovnicami tesniacou vývodkou M32 a iným príslušenstvom. Prenosné stojanové rozvodnice ROS 12S ROS 24S sta- vebné rozvodnice ROS 12G ROS 24G vyznačujú robust- nou konštrukciou, pričom mechanická odolnosť samostat- nej skrine vylisované polyesteru zosilneného skleneným vláknom.1 v1. Svoje uplatnenie nájdu staveniskách, obytných budovách a domoch alebo priemyselných rozvodoch