Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 218 z 228Poznámky redaktora
3) Súbor podmienok prostredia: prostredie podľa STN 61439-1 Elektromagnetická kompabilita (EMC): rozvádzač bez vstavaných elektronických obvodov Vonkajšia konštrukcia: krytý rozvádzač Ochranné opatrenia ochranu osôb: ochrana pred dotykom živých častí dvojitá izolácia ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím – samočinným odpojením napájania Elektromerové rozvádzače Zriadenie alebo rekonštrukcia merania spotreby elektrickej energie musí zodpovedať podmienkam štandardom prís- lušnej distribučnej spoločnosti. Druh prístroja istiaceho pred skratom je definovaný podľa pripojovacích podmienok jednotlvých dis- tribučných spoločností.1. Košice (VSD) Všeobecnou požiadavkou distribučných energetických spoločností umiestnenie merania verejne prístupnom mieste. Pre dodržanie požiadaviek nutné určiť pôsobnosť miestnej distribučnej spoločnosti: Stredoslovenská energetika a. Nami ponúkané rozvádzače stacionárne, takej konštrukcie, aby mohli montovať oplotenia, piliera alebo vonkajšiu stenu objektu.1, 1. Žilina (SSE) Západoslovenská energetika a.s. Preukázaná životnosť skríň materiálu GRP viac ako 30 rokov. Výlisky za- chovávajú svoj tvar funkčnosť pri dlhodobom pôsobení poveternostných vplyvov.1, 1.3) 11,65 (RE 2.s.3. Bratislava (ZSE) Východoslovenská distribučná a.3) Hmotnosť: 8,85 (RE 1. Rozvádzače určené inštalá- ciu jednopólových viacpólových prístrojov DBO typu B podľa STN 61439-3 čl. dolný kubín . používaná lisovacia hmota: „GRP“ koniec hrdzaveniu opakovanému natieraniu skríň.3), (RE 2.s.s. Poruchy funkčnosti výrobkov GRP nespôsobuje ani prudké striedanie teplôt. Skrine rozvádzačov odolné voči poveternostným vplyvom majú krytie 44.1 Materiál skrine: tvrdený polyester Uzatváranie dverí: rozvádzačový zámok štvorhran 6x6 mm Rozmery: 264 570 250 (RE 1.214 v1. Konštrukčný materiál skríň pre rozvádzače: Pri výrobe skríň elektromerových rozvádzačov spoločnosti SEZ a. Typ konštrukcie podľa STN EN 61439-1 čl.103.0 Nástenné zapustené rozvádzače Technické parametre rozvádzačov Výrobca: SEZ a. Výlisky GRP voči poveternostným vplyvom odol- né stále tom zmysle, pôsobením žiarenia, vzdušnej vlhkosti smogu nevzniká korózia vedúca ich zlyhaniu, ale- bo poškodeniu skrine. Rozvádzače možné inštalovať tak vonkajšom, ako vnútornom priestore urče- né pre použitie znalými osobami.3) Menovité pracovné napätie: 400 V/230 V Menovité izolačné napätie: 660 V Skratová odolnosť: kA Stupeň ochrany krytom: 44, otvorení dvierok Mechanická odolnosť: 10 Druh uzemnenia sietí: sieť uzemneným neutrálnym bodom (TN-C, TN-C-S, TN-S) Stupeň znečistenia (podľa STN 60664-1:2008): č.s.3) 400 570 250 (RE 2., Dolný Kubín Rozvádzač zodpovedá: STN 61439-1, STN 61439-3 Druh prúdu: striedavý Hz Menovitý prúd: (RE 1.8. Hmota GRP polyester plnený skleneným vláknom 28%, vytvrdený tlakom teplotou uzavretej forme.5.1, 1