Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 196 z 228Poznámky redaktora
192 v1. Tiahlo spínača pohyblivé v ložisku, každá poloha koncovú zarážku.) Pohon t: čapom r: čapom kladkou Kľúč označenia U x 3 8 10 14 dolný kubín . Rozmerový náčrtok dopĺňa tabuľka. vonkajšej vnútornej strane krytu je voľne prístupná svorka pre pripojenie ochranného vodiča PE. Pri- pojovacie skrutky svorkové možné pripojiť vodič s maximálnym prierezom 4mm2 . Popis Koncové spínače UEx10G pozostávajú krytu, ovláda- cieho pohonu kontaktov.Ochranný vodič je možné pripojiť vnútornej alebo vonkajšej ochrannej svorky PE. Kontakty Pohyblivý kontaktný systém kontaktov mostíkový dvo- jitým prerušením, vlastné kontakty zliatiny striebra. Rozmery upevňovacích otvorov znázornené rozmerovom náčrt- ku. Počet veľkosť upchávkových vývodiek zátok pre jed- notlivéprevedeniajeuvedenývtabuľke. Kryt spínača kovu ide teda spotrebič triedy hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Svorky umožňujú pripojenie vodičov 1,5 4mm2 . Teplota okolia blízkosti zariadenia počas prevádzky –10 do+35°C relatívna vlhkosť <80% Klimatická odolnosť Prostredie normálne Inštalačná poloha Povolené všetky polohy okrem polohy viečkom nadol Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom (podľa 61140) trieda Stupeň ochrany krytom (podľa 60529) IP54 Minimálna sila čap spínania 20,6N Kovové koncové spínače série UEx 10G Použitie Koncové spínače typu UEx10G používajú spínanie hlavných obvodov pomocných obvodov, ovládaniu sty- kačových zariadení 500V prúdového zaťaženia 10A.Spínacieústrojenstvo spínačov UE10G ovládané čelným pohonom tiahla pomo- cou čapu, alebo čapu kladkou. Pokyny inštaláciu, prevádzku údržbu koncových spínačov UEx 10G Inštalácia K zaisteniu správnej spoľahlivej funkcie spínača nutné počas montáže dodržať nasledujúce zásady: Montáž spínača môže byť prevedená ľubovoľným spôsobom, okrem polohy viečkomdolu.Spínačsapripevnínamontážnuplochu,alebo na montážne pätky pomocou štyroch skrutiek M6.0 Koncové spínače Všeobecné technické údaje Normy Zariadenia zhodujú európskou normou 60947-5-1. Vyhotovenie V kryte IP54 podľa 60529. Taktiež potrebné, aby boli prívodné káble v upchávkovej vývodke utesnené tak, aby bolo dodržané kry- tie 54. Dovolené ovládacie sily kladku alebo čap pre dvojpó- lové spínače: minimálna sila 20,6N maximálna sila 31,4N Údržba Počas prevádzky nutné vykonávať pravidelné prehliad- ky, minimálne rok. Pri prehliadke potrebné skontro- lovať stav kontaktov, opálené kontakty jemne prečistiť. prí- pade narušenia častí izolantu doporučujeme vymeniť celý spínač nový. Nakoniec namontuje viečko skrutky riadne utiahnu. Ovládanie Spínacie ústrojenstvo koncového spínača ovládané ča- pom, alebo čapom kladkou. Klzné časti včítane čapu (čapu kladkou) taktiež doporučujeme najprv očistiť nečistôt (pomocou tkaniny, stlačeným vzduchom) potom mazať pomocou mazničky silikónovým mazivom. Pohyblivý kon- taktný systém mostíkový dvojitým prerušením. Ovládacie zariadenie spínača musí zaručovať po nastavení koncovej polohy minimálny dobeh ovládacej časti spínača 1mm. Uvoľnením skrutiek viečka viečko demontuje krytu spínača. Cez upchávkovú vývodku privedie prívodný kábel podľa schémy zapoje- nia, ktorá umiestnená vnútornej strane viečka preve- die pripojenie jednotlivých vodičov pripojovacích svoriek. Spínací diagram (viď. Vlastné kontakty zliatiny striebra. Pre prívod koncovému spínaču slúžia otvory oboch stranách krytu, osadené upchávkovými vývodkami zátkami Pg16. Tiahlo spínača pohyblivé v ložisku, každá poloha koncovú zarážku. určené pre jedno, alebo dvoj- pólové spínanie, rôzne radenie, postupné spojovanie, to použitím rozmiestnením ľubovoľného počtu spínačov. prípade vyššej hustoty spínania mazať tak často, aby vylúčil pohyb nenamaza- ných častí (čapu, kladky) telese skrine. Prístup svorkám možný po odobratí viečka. Kryty koncových spínačov zliatiny, osadené oboch stranách upchávkovými vývodkami zátkami Pg16. Tab. Minimálny mŕt- vy chod spínača 2mm. Spínací režim vyznačený schémach spínania