Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 108 z 228Poznámky redaktora
Piktogram plným krúžkom označuje nutnosť použitia tepelno-izolačnej podložky podľa ČSN 2312. Použitie inštalačných škatúľ rôznych prostrediach Naše inštalačné škatule vhodné pre prostredie rozsa- hom teplôt –10°C +35°C. Zatiaľ väčšina káblových rozvodov chránená samozhášavým, halogénovým PVC, inštalačné škatule dostupné trhu vyrábané rôznych plastických materiálov rôznymi mierami samozhášavosti.6. Ako prevodných tabuliek Tab. rôz- ne stavebné hmoty. ČR StupeŇ horľavosti podľa stareJ ČSN 0862 KlasiFikácia podľa noveJ ČSN 13501-1 (TRIEDY REAKCIE OHEŇ) A Nehorľavé A1 B Neľahko horľavé A2 C1 Ťažko horľavé B C2 Stredne horľavé alebo D C3 Ľahko horľavé alebo F (Podrobné zatriedenie jednotlivých stavebných hmôt aj podľa ich obchodných názvov nájdete technickej časti kata- lógu Domové zásuvky spínače. Minimál- na odolnosť voči účinkom žeravého drôtu 650˚C pre kryty z izolačného materiálu 850˚C pre izolačné časti nesúce živé časti pre izolačné časti škatúľ dutých stien.2 vidieť, rozdiel medzi triedením materiálov podľa STN 13501-1 ČSN 13501-1 hľa- diska reakcie oheň. Použité materiály tieto: ° horľavý polystyrén ° horľavý PP ° bezhalogénový plast PC/ABS ° samozhášavý polyamid 6 ° samozhášavé halogénové PVC ° iné Odolnosť materiálov Vonkajšie časti výrobkov izolačné časti nesúce živé čas- ti musia byť odolné proti nadmernému teplu ohňu. Podľa novej normy STN 2312: 2013 nie tepelno izo- lačná podložka vyžadovaná. Použité materiály Pri konštrukcii našich výrobkov vychádzame našich dlho- ročných skúseností požiadaviek našich zákazníkov. Systém piktogramov pri každom výrobku jednoznačne určuje bezpečný spôsob montáže škatule do, resp.5 rozsah teplôt -5°C +60°C. Montáž horľavé povrchy V SEZ uvedomujeme zodpovednosť Vašu bezpečnosť a preto sme dôsledne prepracovali informačný systém pou- žiteľnosti našich inštalačných škatúľ rôzne triedy staveb- ných hmôt podľa horľavosti.1 novej STN 13501-1. K4 dolný kubín . (850°C pre duté steny). Norma STN 13501-1 zavied- la nový prístup, kedy namiesto horľavosti zaviedla „Trieda reakcie oheň“. Tab.7.j.) Rozdelenie inštalačných škatúľ podľa teploty počas inštalácie STN 60670-1, čl.1 Tab. Ak budete riadiť informáciami našom katalógu, mô- žete predísť komplikáciám budete mať istotu, Vám naše produkty budú dlho spoľahlivo slúžiť. Elektroinštalačné škatule, ktoré obsahujú svorky alebo sú pripravené ich montáž, zodpovedajú STN 60670-22. Piktogram označením reakcie oheň v prázdnom krúžku označuje bezpečnosť montáže bez použitia tepelno-izolačnej podložky. Článok 4.104 v1. odolnosti voči žeravému drôtu 650 °C. SR StupeŇ horľavosti podľa stareJ STN 0862 KlasiFikácia podľa noveJ STN 13501-1 (TRIEDY REAKCIE OHEŇ) A Nehorľavé A1 A2 s1, d0 B Neľahko horľavé Ostatné A2, B C1 Ťažko horľavé C C2 Stredne horľavé E C3 Ľahko horľavé F Tab. Piktogramy kladenia horľavé podklady vychádzajú z triedenia materiálov podľa STN 0862 prevodnej tabuľky Tab. Splnenie požiadavky kontroluje skúškou žeravým drô- tom uvedenou IEC 60695-2-11, ktorá opísaná technic- kej časti katalógu Priemyselné zásuvky vidlice.3 Inštalačné škatule vývodky Inštalačné škatule, rozvodky svorkovnice Bezpečnosť elektrických inštalácií obytných priemysel- ných stavbách významnej miere ovplyvňovaná kvalitou použitých inštalačných rozvodov.1 uvedenej normy uvádza, montáž škatule priamo horľavého materi- álu môže uskutočniť predpokladu, škatule odolné proti šíreniu plameňa, alebo spĺňajú požiadavky odolnosti izolačného materiálu podľa STN 60670 t. Reš- pektujeme požiadavky maximálnu kvalitu, ochranu život- ného prostredia ale rozpočtové obmedzenia