ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 8 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
CLIPSAL je dnes součástí francouzské GROUP SCHNEIDER. Pro portál Elektrika.au www. sběrnicové systémy, pokud jsou instalovány, pak nich nalezneme rozhraní RS485 na­ stavení master/slave.homeautomationaustralia. Duch re­ spektive software, který umožňuje systému fungovat..cz Petr Re- spondek, Sydney Více informací zde . Osob­ ně bych byl velice překvapen, po­ kud Lutran (specializovaný na stmívání osvětlení), začal vyvíjet řešení standardu ISO/IEC 14543. Galvanicky oddělený vstup umožňuje přímé připojení bez nutnosti napojení na externí proudový napěťový měnič.. Na prvních třech řádcích dis­ pleje opět vedle numerických hodnot nalézají ukazovatele, zob­ razující hodnoty procentech z jmenovitých hodnot analogově, čtvrtý řádek obsahuje ukazatel spotřeby energie.cz/100453 Systémy zachováním funkčnosti .connectedhometechnology. www. Ovšem konektor použitý obrázku elek­ tronického předřadníku, podle jeho slov velice populární novin­ kou.cz/100408 SCHRACK: Pozor, analyzátor sítě NA96 HD+ inovací!Analyzátory elektrických sítí řady NA96 jsou modulové pří­ stroje, které používají pro mě­ ření elektrických veličin čty­ řech kvadrantech.com. Pro Austrálii dodnes největším obchodním partnerem. Skupina B Zařízeni pracovití' hlediska úrazu elektrickým proudem zvlay nebezpečných působením vnčjších vlivů; nebezpečí působeni vnčjších vlivů musí vyplýval z projektové dokumentace Skupina t Zařízeni prostorách pro léčebné účely zdravotnických zařízeních Skupina D Zařízení stavbách určených pro shromažďování vice neJ 200 osob Skupina & Zařízeni určená ochranu před účinky atmosférické statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených skupinách 1) Skupina A Zařízeni užívaná výrobě, přetnéné, přenosu, rozvodu nebo užiti elektrické energie s napěťovými převody vysokého napéti (vn).elektrika. K přístroji dostatečně podrobný návod obsluze, včetně možných zobrazovacích stavů displeji a schémat zapojení.cz/100449 .homeideas. Aus­ trálii velmi dobře známý jako C-BUS (podobně ABB Rusku), ten ovšem není primárně určen pro „smart home“ (domovní aplikace). Právě firmy, které takto přišly o odbyt, jsou nyní donuceny na­ lézt své nové prodejní kanály. pravda, že tvoří trh. To jako tělo bez krve.knxdirect. této verze došlo zásadní inovaci, galvanicky oddělené vstupní obvody. jeden klíčů otvírající úspěch této země znalost naší ekonomiky“. roce 2009 byl Dynalite koupen Philipsem ten uvedl trh tolik oblíbený doty­ kový displej pro ovládání aplikací domácí automatizace. Devatenácté století patřilo Evro­ pě, dvacáté Americe australští ekonomové předvídají, dvacáté první století bude patřit Asii. Víme, americký kontinent si šroubová spojení opravdu nepotrpí. „všiml jsem mnoha inzerátů australské vlády, která hledá kvali­ fikované elektrotechniky“ . Nicméně právě tento handicap výrobců jedním motorů změn, které musí udělat, aby byli úspěšní. Pod označením NA96 HD+ skrývá nová verze v elektrotechnickém oboru ob­ líbeného analyzátoru elektrické sítě. Sběrnicové systémy Dominantní role bílých, oškli­ vých vypínačů opravdu patrná z mnohých domovních hotelo­ vých pokojů.obo. Samozřejmě zůstaly za­ chovány všechny funkce rozsah měřených veličin, včetně zdařilého designu podsvíceným přehled­ ným displejem, tedy prvky, díky kterým těší předchozí model takové oblibě. Trh sítě nízkého napětí Na trhu spotřebičů dominovala po léta značka CLIPSAL, tehdy vlastněná Gerard Industrie. Dynalit bude tuto linii následovat budoucnu, proto se nebude moci prezentovat jako zástupce otevřených sběrnicových systémů. zde dost peněz pro soukromé investice. Dobrá ekonomika.. Od roku 1901 sice Austrálie nezá­ vislá Velké Británii, ale pozů­ statků setrvává stále více než dost. Podívejme například sběrni- cové systémy pro malé budovy . I přes to, tato zpráva až z horkého Las Vegas, oba jsme ne­ pochybovali, čeští kolegové WAGO nepodali výklad stejně vý­ řečným veselým způsobem. Neváhal snad ani vteřinu a spustil proud novinek. Celý článek videospotem naleznete na http://elektrika. Seznamte definicí VETZ (vyhrazená elektrická technická zařízení).cz Trendy sběrnicových systémů protinožcůNení nic tak obrácenějako pro­ tilehlé Austrálii. Výhoda Díky tomuto vylepšení, nejsou již uživatelé omezeni při uzemňo- vání pouze svorkou č. Ten­ to fakt potvrzuje postřeh Miro­ slava Minaříka irského Dublinu . Australský národní ener­ getický trh (NEM) skládá 80% uhelných zdrojů 20% zdrojů vody plynu.cz/vetz2010 Zařazení zařízení tříd skupin Skupinu A Zařízeni určené pro použití prostředí nebezpečím výbuchu ZaHzrni třídy 1.. Koneckonců velcí klienti mají rádi velké znač- ky ABB SIEMENS.. Záleží na zvyklostech, konkurenčních produktech tamních trhů také na potřebách spotřebitelů. Po recesi 80. Austrálie nemá ato­ mové elektrárny. A jsou odborníci? Je paradoxní, přestožeje Aus­ trálie vzdělávacím kontinentem, nenajdeme zde produkt manaže­ ry, kteří tento systém dokázali s klienty konzultovat, vyjednat a nakonfigurovat. Zajímavé to, NA96 HD+ umožňuje měřit, zazname­ návat zpětně procházet opravdu rozsáhlý výčet měřených veličin. Tento systém se však zaměřuje především svě­ telné scény nelze srovnávat s otevřenými systémy jako napří­ klad KNX/EIB. Přesto vidím Austráliijako rych­ le učící zemi. Jak vím, tak americký trh je pohledem rozšíření sběrnico- vých systémů spíš zakrnělý. Na zastávku americké poboč­ ky WAGO jsem opravdu těšil. Síť nízkého napětí stejné pa­ rametry jako nás (230V/50Hz), proto situace slibnější pro ev­ ropské výrobce. Mnou popisované stá- čecí konektory jsou vhodné do spojovacích krabic místo věnečků nebo svorkovnic motorů. atd. různých zemích může obliba položek v sortimentu velice lišit. považovaná za jednoho největších producentů CO2, protože spotřeba elektrické energie osobuje podstatně vyšší než Evropě.com. letech austral­ ská ekonomika velmi silná její postavení světě jedno nej- lepších. Celý článek naleznete na http://elektrika. Považte, Evropan musí kalkulovat s dvaceti hodinami letu dvanác- tihodinovým časovým posunem. Distributoři KNX nabízí různá zařízení, která mohou být nakonfi­ gurována jednoho celku, který je sestaven například produktů ABB, Siemens, HAGER atd. Hodí něko­ lika typů BUS systémů, ale určitě to není řešení pro aplikace domácí automatizace..au www. to i přes to, jen 90% miliónů Australanů vypadá jako Evropané a Asiatů pouze kolem 7%.9, ale mohou používat standardní metody zem- nění sekundárního vinutí proudo­ vých transformátorů.. A když připočítám velikost trhu, proč ještě váhat? Tak tuto strukturu předpoklá­ dám. B&R ryze australská firma, která uvedla trh několik sběrni- cových systémů.. CLIPSAL jako člen skupiny GROUP SCHNEIDER šanci se stát „valící koulí“. Dokonce C-BUS není ani otevřený systém veřejně přístupným pro­ tokolem.. Jako designové tvary vypínačů světě vůbec ne­ existovaly. ovšem mohl Clipsal všimnoutjiž dávno... Skupina D Skupina E Zařízeni neuvedená vetřidé proudem napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem _____________________________________ Za/i/cni silničních vozidel vestaveným elektrickým vybavením zařízeni sloužící k připojeni těchto vozidel parkovištích kempech Skupina F Zařízeni objektech pro přechodné ubytováni fyzických osob Skupina G Zařízeni prozatímních slavemit' zařízeni stavbách, kterých jsou provádím bourací práce Skupina II Skupina 1 Zvláštni prozatímní zařízeni určená používáni výstavištích, lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové obrazové přenosy Zařízeni zcmedčlskvch stavbách Skupina J Zafizcni určená ochranu před účinky atmosférické statické elektřiny neuvedená ve třidé skupíné E V Americe jdou konektory WAGO doslova dračku! WAGO Brně nachází od naší kanceláře asi kilometr, ale podání novinek prostřednictvím obchodníka 7. Důležitou komoditou zemědělství, turisti­ ka, ale také překvapivě vzdělávání.strana souvislosti hledejte www. Jedná mo­ dulový přístroj, dispozici tak řada přídavných modulů pro roz­ šíření funkcí: alarmové kontak­ ty, impulsní výstupy, analogové výstupy, rozhraní RS485, RS232, Profibus. Z dobře zajištěných rodin jihový­ chodní Asie zde naleznete mnoho studentů. auta řítí po druhé straně, než jsme zvyklí.smarthouse. Ta však jednoho dne změnila vlastní­ ka nastal problém.com.. Shrnuto Australané mají dobré předpo­ klady pro brzký start sběrnicového systému KNX/EIB. současné době se zde stále více hovoří chybějí­ cích zkušených elektrikářích.com Celý článek naleznete na http://elektrika. Avšak bohužel pro hodně evrop­ ských značek prodávalo právě prostřednictví sítě CLIPSAL.cz ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika Máte již svou kopii nové vyhlášky 73/2010? V březnu 2010 vyšla tolik dis­ kutovaná vyhláška stanovení vyhrazených elektrických technic­ kých zařízení, jejich zařazení do tříd skupin bližších podmín­ kách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických tech- nických zařízeních). Ved­ le samozřejmě objevovaly značky jako Siemens, ABB . Přesto podle mých dosavadních vědomostí PHILIPS opravdu není znám jako jeden hlavních hrá­ čů poli sběrnicových systémů, protože koncentruje oblasti osvětlování.000 mil vzdálené­ ho opravdu stálo to. Osobně jsem byl zvědavý, jak tentokrát zareaguje obligátní otázku „co nového WAGO USA?“. Jedi­ nou nevýhodou ETS. Nicméně zkost­ natělost konzervatismus Austrá­ lie stále udržuje památku staré dobré časy britské kolonie, to v podobě škaredých, bílých, bezú- čelových domovních vypínačů.. sama vyrábí hod­ ně zboží, které tehdy CLIPSAL zastupoval. Může totiž vy­ užít značku vypínačů MERTEN, která také člen skupiny GROUP SCHNEIDER, využít její know­ how plně rozvinout technologii KNX/EIB Austrálii. Ta­ kový úkol opravdu není snadný.au www. Stáhněte originál této vyhlášky adrese http://elektrika. Typicky americký obchodník nás vítal dálky již jako staré známé.com www. Proto se mi zdá, nevidí podstatu byzny­ su. Australský před­ seda vlády Kevin Rudd říká: . jiného úhlu však vidím, že australský trh pro KNX přímo ros­ te. velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláSlč vysokého napčtl (zvn) jmenovitým výkonem nad MW Skupina B Zařízeni napOti nad 1000 střídavých 1500 V’stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona přenášeným výkonem vétsim než MW Skupina C Zařízeni určená pro použili prostředí nebezpečím požáru /a H/ŕní třťdy II. LUTRAN americká společ­ nost Coopersburgu (Pelsynva- nia). Jaké značky sběrnicových systé­ mu zde najdeme? • Dynalite • Lutran • B&R • Clipsal DYNALITE realizoval několik sběrnicových systémů středně východní jihovýchodní Asii se systémem DyNet. přípa­ dě vícežilových spojů (které navíc třeba často rozpojujete hlediska údržby) podobný konektor ne­ zaplacení. Mají katalozích, ale nepotkal jsem nikoho, kdo by k těmto technologiím měl říct, nikoho praktickými zkušenostmi.. každém případě návštěva WAGA byla opět veselá, přátelská také konstruk­ tivní