ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 6 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jednotlivá kritéria možné li­ bovolně kombinovat zatržením příslušných políček, případně spo­ lečně zadáním textu dle bodu a) a tím možné kdykoliv vytvořit příslušný soubor norem např. Modul kabelem se pak jen zaklapne rámečku a bude dokonale upevněn, chráněn proti vibracím utěsněn stup­ něm krytí IP64. Tato funkce oddíle Vyhledávání normách. Příčně prolisovaný výstupek žlabů příslušenství zaručuje bezpečné zatahování ka­ belů bez poškození. Jsou vybavené embosováním (pro- lis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů. Energetické řetězy SILVYN® CHAIN Několik změn chystá pro- duktové skupině energetických řetězů SILVYN® CHAIN. Tepelně izolační materiál utěsní volný pro­ stor nosiči krabice eliminuje tvorbu tepelného mostu. profil pro so- napky, chráněný užitným vzorem Koposu. Vyrazili jsme tedy kamerou výstavních pro­ stor mezi vystavující firmy. držitelem certifikátu pod­ le norem ISO 9001 ISO 14001 a také osvědčení Bezpečný podnik a Česká kvalita. Tyto moduly je možno bez námahy připevnit pří­ slušnému kabelu. Zároveň také byla poslední příležitost doladit detaily před udá­ lostí sezony veletrhem Amper. Systém vícenásobných kabe­ lových průchodek SKINTOP® CUBE skládá pouze rámečku SKINTOP® CUBE FRAME ajed­ notlivých modulů SKINTOP® CUBE MODULE. znamená, výsle­ dek vyhledání bude jiný, pokud zadáte výraz „proudový chránič“ nebo „proudové chrániče“ apod.cz/100418 LAPP GROUP představuje novinky 2010 SKINTOP® CUBE Společnosti Lapp Kabel po­ dařilo zjednodušit princip systému vícenásobných kabelových prů­ chodek také zvýšit jeho bezpeč­ nost. nosič se upevní buď elektroinstalační krabice (pro instalaci vypínače/zá­ suvky), nebo montážní deska (pro uchycení svítidel, čidel apod). Pod­ le stupně korozního prostředí je možné žárově zinkovat ponorem, nanést lak epoxy obvodu nebo celkově nebo lakovat polyesterem 60 nebo 100 mikronů.). Pořizování údajů normách vy­ chází podkladů ÚNMZ odboru Technické normalizace (dříve Čes­ ký normalizační institut) některé podklady jsou přímo citovány. Celý článek naleznete na http://elektrika. www. určen pro tloušťku po­ lystyrenu 200mm. Tuhost žlabu dále zvyšuje embosování (prolis kolem perfo­ rací dně), které dovoluje skrýt hlavu šroubu snadno protahovat vodiče bez rizika jejich poškození. Nosič krabice slouží jako nosný prvek při montáži systému za­ teplení. detailu každé normy uvedena její plat­ nost, třídicí znak, označení, název, popis, datum účinnosti, případně datum ukončení platnosti katalo­ gové číslo, to, zda norma har­ monizovaná nebo určená. (Vyhledá­ vání dle našich zkušeností funguje nejspolehlivěji platformě vyhle­ dávače Internet Explorer. Kromě toho jsou kabelové žlaby Jupiter, kabelové lávky trubky také klasifikovány podle působe­ ní konstantní teploty 750°C po dobu 120 minut jako 27/2008 750°C/120/136-R, dostatečnou rezervou proto vyhovují tune­ lových staveb. Průchody pro kabely dně bo­ cích osazené plastovými chrániči umožňují snadné bezpečné vy­ vedení kabelů. Uvedený seznam každý mě­ síc aktualizován podle toho, které nové normy jsou vydávány, pří­ padně stávající rušeny. tomto případě systém nor­ mu vyhledá, pouze vyskytuje-li se v celkovém seznamu norem pří­ slušný výraz přesně zapsaném tvaru (to např. Pro uchycení kabelů při svislých trasách pro jejich odlehčování v tahu slouží tzv. Dalším novým výrobkem je elektroinstalační krabice určená pro montáž zateplení budov.) Vyhledávání možné podle těchto kritérií: a) Hledaného textu, kde políč­ ka vedle tohoto označení možné zadat: - buď třídicí znak normy (např. Je tvořená nosičem, elektroinsta­ lační krabicí nebo montážní deskou a tepelně izolačním materiálem. soubor platných důležitých har­ monizovaných norem pro projek­ tování elektrických zařízení do 1. Výstavy jsme zúčastnili a otázky týkající této výsta­ vy jsme zeptali Milana Matějů Koncem ledna jsme obdrželi in­ formaci, brněnský i-center bude 24.strana souvislosti hledejte www. Seznam obsahuje normy tříd 01, 03, 05, 06, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 65, 86, tedy nejen normy tříd výhradně „elektrikářských“ - celkem více než 1.s. února brněnské pobočce velkoobchodu i-center konala výstava Voltík 2010.cz/100454 iiSEL poskytuje přímé odkazy CSN online Od února 2010 zavádí IN-EL novou službu pro své předplati­ tele! Ten předplatitel iiSEL, kte­ rý současně přístup ČSN online může rychle získat celý text normy stažením chráněného pdf! Seznam norem pro elektro­ techniky Na www. Dále pak pro kterou činnost druh napětí elektrického zařízení důležitá nebo související tyto údaje jsou vyjádřeny pomocí zkratek.000V prostorách bez ne­ bezpečí výbuchu (E1), - 1. V záhlaví vytvořeného souboru jsou vždy uvedena kritéria, podle kterých soubor vytvořen kte­ rým odpovídá. SKINTOP® MS-M ATEX BRU­ SH umožňuje kabel, který být instalován, jedinou pracovní ope­ rací vystředit, upevnit, tahově od­ lehčit hermeticky utěsnit (IP68).000 (E2), - elektrických zařízení strojních zařízení (ES), - elektrických drážních zařízení (ED), e) Důležitosti normy zatržením příslušného políčka: - důležitá (D), - související (S), f) Harmonizace normy zatrže­ ním příslušného políčka: - harmonizovaná neharmonizo- vaná (H), - určená neurčená (U). V tomto souboru pak možné se podívat detail kterékoliv nor­ my, kde uvedena její platnost, třídicí znak, označení, zda nor­ ma harmonizovaná nebo určená, název, datum platnosti, případně datum ukončení platnosti, popis, katalogové číslo, to, pro které další činnosti druh napětí dů­ ležitá nebo související tyto údaje jsou vyjádřeny pomocí zkratek - viz výše body f). Tloušťka plechu pro výrobu žlabů se pohybuje rozmezí 0,75 do 1,5mm, tlouštka plechu vík od 0,6 1,25mm.000 druhů výrobků, jejichž technologickou dokonalost kva­ litu při výrobě kladen extrém­ ní důraz. Kopos Kolín zaměstnává Čes­ ké republice 365 pracovníků, ve 13 zahraničních dceřiných společ­ nostech jich pracuje dalších 120. Sortiment dnešnímu dni čítá přes 5. Kliknutím katalogové číslo normy může uživatel vstoupit pří­ mo jejího textu. Kabelové žlaby dispo­ nují integrovanou spojkou, která usnadňuje urychluje montáž. Sortiment zahrnuje: Senzor/ aktor boxy, Senzor/aktor kabely, - Senzor/aktor konektory, AS-In- terface moduly pro snadné připoje­ ní snímačů, Aktivní moduly pro připojení standardně používa­ ných sběrnicových systémů. otázky nám odpovídal jednatel i-centra Milan Matějů. Kopos Kolín a. Celý článek čtěte na http://elektrika.elektrika. února pořádat výstavu ná­ zvem Voltík 2010. Kabelový nosný systém Jupiter se standardně vyrábí délce 3m, vyrobit lze ijiné délky: 6m.cz ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika Jaký byl brněnský Voltík 2010: Rozhovor Milanem Matějů Dne 24.cz/100425 Novinky KOPOS Kolín 2010Podívejte novinky Koposu Kolín, jejichž oficiální představení je součástí veletrhu Amper 2010. 332000), - nebo označení normy (např. Novinkou oblasti kabelo­ vých nosných systémů rozší­ ření počtu kabelových tras se zachováním funkčnosti požá­ ru certifikované nestandardní konstrukce. Kabelový nosný systém Mars se vyrábí délce 2m, lze vyrobit ijiné délky, nebo 6m. Jedná především nové výrob­ kové řady kovových kabelových nosných systémů: kabelové žlaby Jupiter inovované kabelové žlaby Mars, jejichž výroba byla zahájena ve polovině roku 2009 které zatím nebyly oficiálně představe­ ny.cz/100419 . UNITRONIC® provozní sběr­ nice Lapp Kabel nabízí optimální sestavu modulů, komponent pro distribuované připojení snímačů a akčních členů, sběrnicových ka­ belů podle mezinárodních standar­ dů SUB-D konektorů pro sběrni­ ce EPIC DATA. Inovované kabelové nosné sys­ témy Mars mají zachované své tradiční rozměry: výšky bočnice 50; 100mm, šířky žlabu 62; 125; hagerKompletní systém jednoho výrobce: Rozváděčové systémy, modulové přístroje a elektroměrové rozvaděče. Systém doplňuje příslušenství montážní prvky. Nově jsou vybavené ohnutým lemem bočnice pro větší tuhost žlabu ochranu zdraví mon- tážníka. včet­ ně jejich označení, data účinnosti a katalogového čísla. EPIC® DATA konektory Nová řada konektorů nabízí roz­ hraní shodě mezinárodními sběrnicovými standardy PROFI- BUS, CAN, DeviceNet. Samostatně jsou publikovány informace prá­ vě vydaných normách nadále v sekci iiSEL, oddíle Technická normalizace. Standardním typem povrchu je zinková úprava Sendzimir. Ucelená řada komponent pro­ vozní sběrnice dále obsahuje konfekciované kabelové propoje dodávané standardních dél­ kách typech, vestavné konektory, T-konektory, adaptéry distribuční boxy. Kabelové nosné systémy ­ piter vyrábějí výškou bočnice 35; 60; 85; 110mm šířkách 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600mm. Některé z nich jsou totiž důležité pro pro­ vádění pravidelných revizí, protože jak všeobecně známo, provedení elektrických zařízení hlediska je­ jich bezpečnosti při provádění pravidelných revizí posuzuje podle norem platných době zřízení re­ vidovaného zařízení. „chrá­ nič“, „úraz“, „koupelny“, případ­ ně slovní spojení „ochrana před úrazem“, „ochrana před bleskem“ atd. Standard­ ní jsou šroubovací svorky, pru­ žinové tažné svorky konektory „Fast Connect“ umožňující rych­ lou snadnou instalaci.cz 250; 500mm. cz.hager. SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH Vývodka SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH ideální kabe­ lovou vývodkou pro zajištění elektromagnetické kompatibility u všech stíněných kabelů vněj­ ším průměrem 55mm v prostředí nebezpečím výbuchu. Vyhledávání normách V celkovém Seznamu možné vyhledávat normy podle různých kritérií. Celý rozhovor můžete nalézt videospotu na http://elektrika. Podle stupně korozního prostře­ dí lze volit kromě standardního typu povrchu zinkování Sendzimir také žárové zinkování ponorem, lak epoxy obvodu nebo celkový a lakování polyesterem tloušťce 60 nebo 100 mikronů. Pro vytvoření nového souboru norem podle jiných kritérií nut­ né zadat kritéria nová. V detailu jednotlivých norem jsou uvedeny informace jejích změnách, opravách apod.cz sekci TECHNICKÉ NORMY uveden se­ znam norem, důležitých souvise­ jících pro projekci, montáž revi­ ze elektrických zařízení. se samozřejmě skládaly dodavatelů, jejichž výrobky jsou velkoob­ chodu běžně dostupné. Tato výstava nebyla plánovaná s dlouhodobým předstihem, jak tomu bývá jiných podobných akcí.200 položek. První z nich „bezhlučná“ řada nosičů X40, které bylo díky unikátní konstrukci článků spojovacích čepů dosaženo výrazného snížení hlučnosti vibrací řetězu při jeho pohybu, při vysokých rych­ lostech.000V prostorách nebez­ pečím výbuchu (EV), - nad 1. Po­ zvánku tuto akci jste mohli nalézt stránkách Elektrika. Konektory EPIC DATA dodávají různými připojovacími svorkami. 13460), - nebo určité slovo (např. Zajímalo nás tedy, jak vznik­ la myšlenka pořádání této výstavy a zda-li bude budoucnu opa­ kovat. Celý článek čtěte na http://elektrika.); b) Platnosti normy zatržením příslušného políčka: - platná (A), - neplatná (N), c) Činnosti (související elektric­ kým zařízením) zatržením pří­ slušného políčka: - projektování (P), - montáž, opravy údržba (M), - revize (R), d) Druhu napětí (elektrického zařízení) zatržením příslušného políčka: - 1.in-el.000V prostorách bez nebezpečí výbuchu. Konektory jsou určeny pro flexibilní kabely i kabely pro pevné uložení vněj­ ším průměrem 5,0 8,0mm. Kabelový nosný systém KO- POS, který nyní zahrnuje kabelo­ vé žlaby integrovanou spojkou „MARS“ Jupiter tloušťkou ple­ chu 1,25mm, běžně vyráběné ka­ belové lávky, nosné lišty, ocelové trubky elektroinstalační krabice 8135 požárně odolnou svorkov­ nicí, klasifikován požární odol­ ností E90 dle DIN 4102 část 12, P 90-R dle 27/2008 dle STN 0205 podle normové časo­ vě teplotní křivky. Víka jsou vybavena podélným prolisem pro zvětšení tuhosti. Vývody kabelů jsou 35,90 180°. V seznamu jsou normy sou­ časné době již neplatné. Žlaby jsou vybavené integrovanou spojkou, která zvyšuje rychlost montáže šetří náklady. Společnost každoročně provádí inovace modernizace výrobků přizpůsobuje poža­ davkům zákazníka. Inovova­ ný typ žlabů četnější děrování, což umožňuje žlab umístit kamko­ liv podpěru bez použití vrtačky. Potřebujete skříňový rozvaděč, minirozvodnici, elektroměrový rozvaděč, jističe, chrániče, stykače snad výkonový jistič? Se systémem Hager vyřešíte jakoukoliv elektroinstalaci 630 A. ČSN EN 13460 nebo pouze číselný znak, tj