ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 12 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Přispěvatel: Kamil Novák Citace: Radek Červený Kou­ kám, soudruhům Elektrosvi- tu nějak utekla doba, jakoby stále čekali, opět začne výstavba na pětiletky budou zase drát ven po vagonech. Pokud nechcete lámat hlavu s vedením instalací uvnitř budovy (z hlediska bezpečné vzdálenosti), tak udělejte hustou popropojova- nou armovací síť, prostorově od- dělující instalace svodu.cz/detail_zbozi. sklo 60W opál nebo křišťál.On stačí 4mm, vždy musí být PEN můstek (PEN vodič nesmí procházet přes elektroměr). Všich­ ni víme všechno požadují! Ale přijedou vyměnit elektroměr dají nový připojí „na kde co“.j.strana souvislosti hledejte www.3, u strana 31. http://www.pdf Dotaz týkal funkce elektro­ měru, připojovacích podmínek distributorů. Usnadnilo návrh s ohledem požadavky architekta a dodržení vzdáleností jímací soustavy..cz/15227 . Pozna­ lo to, jedna tehdy legální „osmička,, stála 1,70Kčs druhá 2,40Kčs Takže souvislost světlo s koulí pivo o:-) Přispěvatel: Fuk Tomáš Citace: Kamil Novák zde je Penda (http://www. Přispěvatel: Pavel Mikyna Myslím, pan Jarovec ple­ te.cz ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika Diskuze: Jak odborně jmenuje svítidlo s koulí WC+koupelnu/kopyto? Přispěvatel: Šubrt Jakub Jak odborně jmenuje svítidlo s koulí WC+koupelnu/kopyto? Přispěvatel: Pavel Horský Na fakturách uvedeno: svíti­ dlo armatura 60W šikmá.. nás byste bez pří­ pravy dle připojovacích podmínek neuspěl.tř. napr. Jak souhla­ sí hygienickými požadavky na osvětlení nevím (asi intenzita dohání těmi 200W). Přispěvatel: Lukáš Rotrekl Nikdo nic? Přispěvatel: Fuk Tomáš Jestli Vám správně rozumím, ji­ nými slovy ptáte, zda takto řídká Faradayova klec ještě dostatečně chrání prostor uvnitř stavby. proto vymýšlím p. http://www. :-\ Jeden dokonce někde sehnal i první, velkoplošné, světelné vy­ pínače (šedo/šedé).. Přispěvatel: Tomáš Jarovec Citace: Pavel Mikyna Propo­ jovací pracovní vodič mezi elek­ troměrem svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez mm2 Cu. Žiadny distribútor Vám to nezapojí. :‘( „ Přispěvatel: Petr Doležal Protože PEN? DA! Éto charašó! Přispěvatel: Pavel Horský Citace: Radek Kroutil Nevím proč při přečtení blesklo hla­ vě svítidlo Penda.. Tyhle nejobyčejnější svítidla jsem viděl namontovaná koupel­ nách skupinách 3-5 ks. Je nevíře, část nabíze­ né produkce ještě někdo kupuje.. A komu mělo vadit? Jestliže odběrné místo existuje, výměnou elektroměru nikoho rekonstrukci elektroinstalace nedonutíte. Pan Hájek bude vědět čem mluvím . php?id=54&download=1) Pen­ da klasická, deklarovaná m.cz/ edee/content/file-other/distri- buce/technicke-informace/kpp- cd-2009-17022009. možné vidieť najmä u starých OM. Zase nová informace :) Přispěvatel: Petr Mužík Jen pro doplnění, E. :o Přispěvatel: Václav Pešek Přesně vidím vybavení domu ro­ dičů, kteří stavěli koncem let . Přispěvatel: Radek Kroutil Citace: Aleš Dobrovolný jsme v kouli pašovali pivo.hssvitidla. Přispěvatel: Václav 3 PRE požaduje vodič PEN pro­ cházející elměrem bez nulového můstku.cz/detail_zbozi. Přispěvatel: Pavel Horský Je přesně tak, jak píše kole­ ga Strycharski. Skutečně? Ani PRE? Přispěvatel: dolac Citace: Kamil Novák Skuteč­ ně? Ani PRE? Je síce pravda, som neštudo­ val podmienky pripojenia všetkých distribútorov, naviac preto, sa zas tak veľmi nelíšia považu­ jem dnes PEN mostík štandard, ale nevylučujem, ste možno dostal.. Celou diskuzi naleznete na http://elektrika.. :D Přispěvatel: Radek Červený Já mám skladové kartě za­ loženo jako Svítidlo žárovkové ke­ ramické šikmé 5715 E27 1x60W. Ale název „kopyto“ běžně po­ užívá katalozích : kopyto porcelán rovné (http:// www.. php?id=458), kopyto plastové šikmé (http:// www. Přispěvatel: Kafáč Připojovací podmínky ČEZ Dis­ tribuce jsou sice dány. Odpověděl bych Vám takto: prostor pod střechou ano, chrání. Jedná se o desku podlahy, nade- zděné patro, další železobetonová deska, delší zděné patro, něm železobetonová deska, pak částeč­ ně cca 1/3 ještě jedno patro, zby­ tek zábradlí přes tepelnou izolaci, které tvoří podstatě Atika, na oplechování místu kovové zábradlí. Proto jsem myslel řešení ati­ kách spojit třeba 10x nebo 20x s deskou zde vybodnout a řešit jen kolmých svodů. když mám prů­ řez fázových vodičů 16mm, musí mít vodič také takový průřez, nebo stačí 6mm? Přispěvatel: Miloslav Dunda Stačí průřez 6mm zároveň sta­ čí (pokud příkon dovolí) 4x6 do prvního rozvaděče elektromě­ rem. php?id=459).... a hledám jiné řešení. Přispěvatel: Radek Kroutil Nevím proč při přečtení blesklo hlavě svítidlo Penda.“ Odkud jste načerpal tuto infor­ maci? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl ČSN 305-3 poslední věta článku 6.. Proto blesklo hlavě! My zase kolbence, když dovezli do kantýny kovárny desítku.. V případě EONu Vám bez můst­ ku nepřipojí elektroměr! Přispěvatel: Radim Strychar- ski Citace: Lubomír Jindra Pokud se jedná elektroměr distribuční síti ČEZ, minimální průřez toho­ to vodiče 6mm2 musí být shodný s průřezem přívodních vývod- ních vodičů. Celou diskuzi naleznete na http://elektrika. Shodné musí býtjen fázové vodiče (pokud tedy pod pojmy „přívod“ a „vývod“ není zahrnut vodič N, ale asi ne, když samé větě zmiňují předpokládané proudové zatížení ??). :o A zde Penda (http://www.. Čemuž ale moc nerozumím, protože trubka stále kovová, zdá se mi, vidím šroubek závěs­ ném oku trubkou byl prota­ žen dvouplášťový přívod :-\ Taky aby jeden bál roz­ svítit létě. Mohu potvrdit.. dostatečnou vzdálenost není třeba dodržet těchto případech: 1) Má-li stavba kovové armo­ vání 2) Má-li stavba armování ja- kéhokoli materiálu), které vzá­ jemně propojeno.sk/download. světle šedé hmatníky, tmavě šedé rámečky, takové hodně hranaté, vypínače zásuvky, vnitřní provede­ ní velmi podobá dnešní nejlev­ nější řadě ABB standard. Horní patro jen atika s oplechováním, ale také oddělená izolací. Ale platí pro co? Pro nová zařízení kdy „nová“. Otázka bola položená všeobec­ ne, nie podmienky merania. Celou diskuzi naleznete na http://elektrika..) také tak drátují. Bylo to zajímavé řešení.tř.. Ale když skladníkovi řeknu, že chci kopyto, Kdy­ bych řekl, chci keramické svítidlo 5715, čuměl jako .elesvit. Pokud chcete spolehlivě ochrá­ nit objekt před škodami vznik­ lými přeskokem mezi svodem hromosvodu konstrukcí budovy, spojte každý svod nahoře stře­ chy) tou armovací sítí, ověřte si pro jistotu výpočtem, jaká bude pak bezpečná vzdálenost vnitřních instalací armovací sítě (bude zřejmě, při dostatečně husté síti, velmi malá). To ale jen okraj, tom není jádro otázky Rotrekla. Ještě byla jedna, přisazená svíti­ dla dvě 40w menší svíčkové žárovky, výlisku plechu se montoval strop silné čtver­ cové sklo tam přichytilo třemi malými šroubečky. prípade, nepo­ užije nulový mostík, resp. Čemuž ale moc nerozumím, protože trubka je stále kovová, zdá mi, vidím i šroubek závěsném oku by trubkou byl protažen dvouplášťo- vý přívod :-\ Přispěvatel: Aleš Dobrovolný Pendo! Když jsem chránil klidný spánek pracujících, tak jsme té kouli pašovali kasáren (Chomu­ tov 86/87) pivo. Moje představa byla, bych ŽB konstrukce vzájemně propo­ jil několika místech, dále dal na dům jímací soustavu, která by měla společné jen uzemnění.“ Co pro znamená? když vezmu ocelové výztuhy základo­ vé desce, deskách jednotli­ vých stropů, desce střechy, ŽB zábradlí, atiky. Citace: Lukáš Rotrekl Myšleno tak, jestli potom musím lámat hlavu vedením kabelů stro­ pě, vzdáleností jímacího vedení a jímačů této atice, vzdáleností ŽB desek jednotlivých stropů od svodů podobně. Nestačí po­ suzovat stavbu globálně (když je tam nějaké armování, tak celá armovaná) ale konkrétním místě stavby..... ...... Přispěvatel: František Šohaj- da Citace .. Přispěvatel: Miroslav Macek Citace: Lukáš Rotrekl „Do­ statečnou vzdálenost není nutné dodržet staveb kovovým nebo elektricky vzájemně propojeným ocelovým armováním.. V originálu praví článku 6. 70... :D Měli kolegové komoušů jednoduché co? Když bylo všude jedno velké mazlavé nevonící, her- got, jak píše slušně? Přispěvatel: Kamil Novák Citace: František Šohajda Jo, jo kopyto penda bývaly . Keramika je keramika. Přispěvatel: Hugo K. Moje předsta­ va byla, bych konstrukce vzájemně propojil několika místech, dále dal dům jímací soustavu, která měla společné jen uzemnění. Zde straně 2/1 (http://www., ale nevyluču­ jem, ste možno dostal. Přispěvatel: Heindrich Mně jednalo opravdu jen o charakter vodiče elektromě- ru.cz/14935 Diskuze: Jak vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti ČSN 305? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl „Dostatečnou vzdálenost není nutné dodržet staveb kovovým nebo elektricky vzájemně propoje­ ným ocelovým armováním.com/ detail.cezdistribuce.elektrika. Já ne. Přispěvatel: artin H. Když jsme kon­ čili svépomocnou stavbu 1975, tak tuto modelovou řadu jsme za drahý peníz sháněli kluků. Takový ten komu­ nistický hnus, který montoval snad všude. Ale platí pro co? Pro nová zařízení kdy „nová“. Přispěvatel: Kamil Novák Naprosto odborně jej můžete označit pouze typovým číslem. Přispěvatel: František Šohaj- da Jo, kopyto penda bývaly snad jediná svítidla žárovkové za komoušů. Oddálený hromosvod jsem měl navržený, ale neprošel archi­ tektonicky.. Usnadnilo to návrh ohledem požadavky ar­ chitekta dodržení vzdáleností od jímací soustavy. Přispěvatel: Petr Doležal Citace: Václav Pešek .com /detail..To, ČEZ chce mít min 6mm je uvedeno připojovacích pod­ mínkách. Přispěvatel: Miroslav Macek Citace: Lukáš Rotrekl ČSN EN 62 305-3 poslední věta článku 6.. Dokonce bych si dovolil říci: málo peněz hod­ ně muziky... Citace: František Šohajda Nic jiného ani projektanti neprojekto- vali.3 Elektrická izolace vnějšího LPS): structures with metallic or electrically continuous, connected, reinforced, concrete framework of the structures, separation distan­ ce not required.cezdistribuce. Přispěvatel: Tomáš Jarovec Citace: Kafáč Mám mysli staré dřevěné skříně, nichž jsou „nějaké asi bakelitové černé des- ky“, před elektroměrem pojistka asi ještě dob Křižíka, hadrové vodiče neurčitého průřezu bar­ vy! Ale desce moderní digi­ tální elektroměr datem kalibrace 2009! nikomu nevadí? Hlavně že odběratel platí. Přispěvatel: Lubomír Jindra Pokud jedná elektroměr v distribuční síti ČEZ,je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 musí být shodný průřezem přívodních a vývodních vodičů. Citace: Pavel Horský Ale Rad­ ku, Penda závěsné svítidlo na tyči.php?catego- ry=24&showcategory=1&artic- le=3) dokonce II..hssvitidla. zásuv­ ky vyhřívají oxidují, vypínače se jim rozbily, vím, jen dva...konex. Ja som zmienil prevedenie starých za­ pojení. Co tom myslíte? PS. Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit propojení (PEN) vstu­ pu výstupu třeba 10mm2. :‘( Ale Radku, Penda závěsné svítidlo tyči. Stejný průřez musí mít fázové vodiče.... „Dostatečnou vzdálenost není nutné dodržet staveb kovovým nebo elektricky vzájemně propoje­ ným armováním“ Pokud rozumím správně česky, pak tedy znamená, dostateč­ nou vzdálenost není třeba dodržet v těchto případech: 1) Má-li stavba kovové armo­ vání 2) Má-li stavba armování ja­ kéhokoli materiálu), které vzá­ jemně propojeno. pospojím to řekněme 5-6 místech vedením FeZn10, zajistím, aby tato armatu­ ra byla propojena, pak nemám problém S. Žiadny distribútor Vám nezapojí.... ;D Jelikož ale pokrok nejde zasta­ vit, tak již není 60W, ale rov­ ných 200W. tady řeší, jestli dát 1,5 nebo nebo 6!! Přispěvatel: Kamil Novák Citace: dolac Nielen prípade EON-u. Jednu pendu jsem jim nedáv­ no kuchyni nahradil zářívkou 2*36w. Tedy česky přesněji: Dostateč­ nou vzdálenost není nutné dodržet u staveb konstrukcí kovovou, nebo armovaného betonu (žele­ zobetonu) elektricky vzájemně propojeným armováním... prípade, sa nepoužije nulový mostík .pdf Přispěvatel: dolac Citace: Tomáš Jarovec Svor­ ka však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit propojení (PEN) vstupu výstupu třeba 10mm2.. Přispěvatel: Lukáš Rotrekl Problém, konstrukce mě sebe nenavazují.. Anebo, alternativně, lámejte si hlavu vedením instalací svodů, anebo udělejte dostatečně oddále­ ný vnější LPS. Možná jim ani tak neutekla doba, jako prostě jen reagují na poptávku.. dovolená teplota prostředí 25°C ;D Přispěvatel: Radek Červený Koukám, soudruhům Elek- trosvitu nějak utekla doba, jakoby stále čekali, opět začne výstav­ ba pětiletky budou zase drát ven vagonech. napr. php?id=457), kopyto porcelán šikmé (http:// www. jako bytové svítidlo. Max.hssvitidla... To český mini distributor musí být všech okolností něčím zvláštní. Sklo prodává zvlášť např. ste také nikdy nevidel? U nás takých ešte stále dosť. A tady řeší jestli dát 1,5 nebo 4 nebo 6!! Jak kde.. A dodnes jsou asi stále žá­ dané typy. Přispěvatel: Lubomír Jindra Citace: Pavel Horský to přesně tak, jak píše kolega Stry- charski.... Nejsem já, kdo se tu plete ;). Myslím si, vodič musí mít pouze minimálně 6mm2 nemu­ sí být shodný fázovými vodiči..cz/detail_zbozi. Máte pravdu, ono tam skuteč­ ně je. ŽB konstrukce nespojují „na několika místech“, ale všech místech, kde sebe navazují. Samozřejmě srovnávat dobu před 40lety dnešními materiály dost dobře nejde. Ostatní prostor ne. Vámi citovaná věta není univerzální odpustek, že odteď nemusíte starat.cz/ edee/content/file-other/distri- buce/technicke-informace/kpp- cd-2009-17022009. Nemecky Pendelleuchte svie­ tidlo tyči.3, strana 31. Vzpomínám minimálně 3 starší objekty, nyní rekonstruova­ né administrativní, kde jejich majitelé jsou nějak „ulítlí“ retro stylu 60. Přispěvatel: Lukáš Rotrekl Myšleno tak, jestli potom mu­ sím lámat hlavu vedením kabelů na stropě, vzdáleností jímacího ve­ dení jímačů této atice, vzdále­ ností desekjednotlivých stropů od svodů podobně... Ostatně, výrob­ ci rozvaděčů DCK Holoubkov, Elplast . Všichni víme, všechno požadují! Ale přijedou vyměnit elektroměr dají nový připojí ho „na kde co“. Přispěvatel: Kafáč Mám mysli staré dřevěné skříně, nichž jsou „nějaké asi ba­ kelitové černé desky“, před elek­ troměrem pojistka asi ještě dob Křižíka, hadrové vodiče neurčité­ ho průřezu barvy! Ale desce je moderní digitální elektroměr da- tem kalibrace 2009! nikomu ne­ vadí? Hlavně odběratel platí. Přispěvatel: Tomáš Jarovec U většiny elektroměrů slouží N (PEN) vodič jen pro měření napě­ tí, případně napájení elektroměru a bohatě stačí 1,5mm2... Přispěvatel: Fuk Tomáš Citace: Miroslav Macek . ;D Nic jiného ani projektanti nepro- jektovali. Mimochodem, kopyta uve­ dená katalogu jako výlisek PH stála pendrek, pár letech byla vyhřátá dělala paseku.. Přispěvatel: Kamil Novák Citace: dolac ..php?category=24&showca- tegory=1&article=3) dokonce ve II... nevíře, že část nabízené produkceještě někdo kupuje. Zásuvky se vyhřívají oxidují, vypínače se jim rozbily, vím, jen dva. Přispěvatel: dolac Citace: František Šohajda - v případě EONu Vám bez můstku nepřipojí elektroměr! Nielen prípade EON-u. Penda všech pokojích krom koupelny wc, kde kopyto ba­ kelitové šikmé kopyto bakelitové rovné (stropní) . elesvit.... Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez mm2 Cu. let těchto svítidel jsou tam plné stropy. svor- kovnica PEN prepojený cez elektromer. To vzniklo zřejmě zcela po­ zorným překladem.cz/15114 Diskuze: Slouží vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru? Přispěvatel: Heindrich Vodič připojený elektro­ měru případě přímého měření má charakter jen jako pracovní vodič pro funkci elektroměru, nebo tento vodič musí mít stejný průřez jako vodiče fázové? Tj.. Přispěvatel: Pavel Horský Citace: Kafáč Připojovací pod­ mínky ČEZ Distribuce jsou sice dány. a možná jako jeden mála slan­ gových výrazů oboru snad na celém území bývalého Českoslo­ venska