ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 4 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pár minut před samotným začátkem nás přivítal téměř posledních míst zaplněný přednáškový sál. Výhodná balení nabízíme jak v provedení „Šestky“ (6kA LPE, OFE) tak provedení „Desít­ ky“ (10kA LPN, OFI). Říkáte si, jaktože konference stále úspěšná navštěvovaná? Jiří Hemerka vysvětluje dlouhodo­ bou přípravou půlročním před­ stihem debatami výběru nejen kvalitních témat, ale také předná­ šejících vědomostmi, které zají­ mají široké spektrum posluchačů. Navštivte váš velkoob­ chod přesvědčte se. V průběhu přestávky jsme po­ ložili Jiřímu Hemerkovi několik otázek. ročník konal v letošním roce. V sekci společnosti naleznete vedle standardních rubrik nové sekce jako Akce (informace pro­ dejním akcím), Kariéra, Certifika­ ce nebo Fakturační údaje... těmito přístroji lze data na transpondér zapisovat nebo je z něj načítat systém slouží k dalšímu zpracování dat. Používají se však průmyslových instalacích. Česká republika patří zemím, kde kromě klasických školení vzni­ kl International Lighting Protecti­ on Club, Hromosvodní centrum, IP ILPC. Modulární přístroje řady Mi­ nia jsou určené pro montáž do elektrických rozvaděčů. Co RFID? RFID zkratka „Identifikace rádiové frekvence“ (Radio Fre­ quency Identification). Přímo navigace jsme umístili i dvě nové rubriky. Jejich hlavní použití instala­ cích občanské výstavby adminis­ trativních budovách. Ocenění získají produkty umístěné českém trhu na základě testů provedených ne­ závislou zkušenou osobou resp. Pro pedagogický doprovod byla připravena přednáška téma pře­ pěťových ochran ochran před bleskem dle nových ČSN. A dalšího prozradil Jiří He- merka, jeden zakladatelů Kon­ ference elektrotechniků? Celý videorozhovor naleznete na http://elektrika. Článek ob­ sahuje videospot přímo sídla společnosti LAPP GROUP Otro­ kovicích . A právě tam může zákaz­ ník seznámit jejich přijatelnou cenou, akcemi typu „Dárek za nákup“, firemními prezentacemi a soutěžemi, stále oblíbenějšími výhodnými baleními jističi zdar­ ma.cz/100442 LAPP GROUP: Kde použít technologii RFID Víte, obnáší zkratka RFID? Zajímají vás nové, přínosné me­ tody identifikace? Podívejte se s námi novinku, kterou předsta­ vila společnost LAPP GROUP na veletrhu Elosys 2009. Všechny přístroje upevňují „U“ lišty šířky 35mm podle ČSN 60715.. Praha, SPŠ Třebíč, COP technickohospodářské Praha, SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové, SŠ elektrotechnická Ostrava, SŠ COP technické Kroměříž, SŠEaS Chomutov Slovenská republika: SOŠ - Szakkozépiskola Velké Kapušany, SOŠ elektrotechnická Trnava, SOŠ elektrotechnická Žilina. „Věkový průměr účastníků nedá přesně určit“, říká Jiří Hemerka. Dne března jsme opět zavítali do olomouckého kulturní domu Si- dia, kde konala jubilejní již 40.cz/100435 Tři písmena OEZ, tři novinkyModulární přístroje Minia Jističe OEZ vyhrály před rokem „všelidové hlasování“ portálu elektrika. http://www117. Transpon- dér vlastním datovým nosičem systému RFID. Pro bezpečný provoz fotovoltai- ky fotovoltaických systémů jsou velmi důležité vhodné ochran­ né spínací přístroje. Velmi aktuální je téma Náhrada starších typů, kde poukazujeme jak preventivní vých produktových skupiny do středu paty hlavní stránky pod ná­ zvem Produktové řady OEZ.com .cz/100412 posiluje pozici automatizaci a přenosových systémech.cz nejoblíbenější jistič.o.cz.strana souvislosti hledejte www. zprávy novinkách na opatření, tak konkrétní jedno­ duchá řešení náhrad formou retro- fitů. lepší! Adaptér vestavěným proudovým chráničem ELGARDplus určený k doplňkové ochraně osob před úrazy elektrickým proudem zejména v elektrických instalacích, které zatím nejsou vybaveny proudovými chrániči a těchto případech zejména při práci venkovním prostředí, kde hrozí větší možnost úrazu. Jednak se můžete přihlásit odběru RSS zpráv tzn.abb. Výhody, které znamenají mož­ nost současného pořizování za­ znamenávání dat bez dotykového a dokonce bez nutnosti vizuálního kontaktu,jsou zřejmé. Funkce za­ znamenávání čtení pak sdru­ žena jednom přístroji, je speciálně určený pro technologii RFID, nebo jde přenosný počí­ tač, dokonce postačí mobilní telefon. úsměvem nos- talgií nám vysvětlil důvody, které tenkrát vedly uspořádání setkání s elektrotechniky. Jak zajistit ochranu bezpeč­ ný provoz vašich fotovoltaických systémů fotovoltaických panelů? Ideálním řešením, které bylo již tolikrát odzkoušeno praxi rám­ ci konkrétních realizací fotovol- taických elektráren, jeví právě spínací ochranné fotovoltaické přístroje. Česká kvalita vládou garanto­ vaný program. Tento vzdělávací ústav byl však i hostitelem organizátorem Me­ zinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnic­ kých škol, jejíž 15. Věříme, nová struktura webo- vých stránek OEZ vám usnadní orientaci, práci skutečně bude k vašim službám. jako tradiční výrobce jistících spínacích přístrojů níz­ kého napětí schopen nabídnout sortiment výrobků vhodný pro fotovoltaické aplikace, pro jiš­ tění ochranu straně. Vyžádejte Příručku pro fotovol- taiku, nebo sledujte www. najdou uplatnění při instalaci systémů, kde jsou aplikovány výše uvede­ né fotovoltaické panely. ELGARD opět scéně. Další oblastí, kam spo­ lečnost DEHN SÔHNE inves­ tuje nemalé finanční prostředky, je oblast školství vzdělávání budou­ cích elektrotechniků. Společnost DEHN + SÔHNE měla možnost být hlav­ ním sponzorem této akce. Základ­ ní systém RFID tvoří tři prvky: • Transpondér • Čtecí zařízení • systém Transpondér umělé slovo slo­ žené částí „transmit“ (vysílat) a „response“ (přijímat). setkání Během roku České republice pravidelně koná nespočet různých seminářů, školení konferencí. První nich samozřej­ mě týkala vzpomínek úplně první začátky.cz/100407 DEHN+SOEHNE podporuje vzdělanost elektrotechniků Již 100 let patří společnost DEHN SÔHNE vedoucím spo­ lečnostem ochraně před bleskem.oez. Nový web OEZ Od října 2009 OEZ svých do­ ménách spustil novou verzi webo- vých stránek, které charakterizuje nejen nový design, ale především nová struktura. Tato technologie umožňuje pro­ střednictvím rádiových vln přenos dat, při kterém nevznikájiž potřeba přímého kontaktu cílem. konference elektrotechniků. Podle jeho názoru jde spíše indi­ viduální přístup každého člověka, jestli chuť potřebu přijímat nové informace vzdělávat se. Vysoce účinnou ochranu tomto směru poskytují právě ochranné a spínací přístroje, jež jsou speci­ álně navrženy pro fotovoltaické panely systémy fotovoltaických elektráren. K zodpovědnosti, která této sto­ leté cesty vyplývá, patří podpora odborné vzdělanosti. Výčet změn, inovací doplnění na novém webu OEZ mnohem širší, přičemž vše, bylo spoleh­ livé vyzkoušené, jsme zachovali. Logickým partnerem Střední škola energe- a Asociací energetického elek­ trotechnického vzdělávání pod zá­ štitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové.oez. Celkem soutěžilo 56 žáků, kteří svoje budoucí povolání připravují těchto obo­ rech vzdělání: Elektrikář silno­ proud, Mechanik silnoproudých zařízení, Elektrikář slaboproud, Mechanik elektronik Mechanik elektrotechnických zařízení. institucí. Na novém webu mimo jiné na­ bízíme dvě formy, jak můžete zís­ kat informace novinkách..r. Samozřejmě ani vnější faktory jako vlhkost či nečistoty nemají vliv funkčnost RFID (což například dnes nej- rozšířenější systém identifikace - pomocí čárového kódu říci nedá). Tento článek videospotem z Otrokovického sídla společnosti LAPP GROUP slíbené pokra­ čování reportáže Elosysu 2009 o technologii identifikace prostřed­ nictvím rádiových vln .elektrika.cz ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika Populární olomoucká konference oslavila již 40.s. OEZ obdržel ocenění na základě doporučení ESČ Elek­ trotechnického zkušebního ústavu. Na stejném místě, ale pravém blo­ ku, naleznete novou praktickou sekci Často hledáte.cz, tak třeba prodejních místech sítích elektrotechnic­ kých velkoobchodů. Využití přínos technologie RFID není omezen jen pár konkrétních oborů oblastí pou­ žití. Závěrem stručnosti podí­ vejme, dokáží aplikací tech­ nologie RFID konkrétně kabely a konektory společnosti LAPP GROUP: • RFID čipy jsou individuálně programovatelné podle zakázky a podle aplikace • Díky začlenění běžícího vý­ robního procesu zůstávají zacho­ vány flexibilita zatížitelnost • Datové paměti jsou opakovatelně přepisovatelné kódovatelné • Spolehlivé měření fyzikálních veličin jako teplota, vlhkost a protažení • Protokoly měření jsou dispo­ zici kdykoliv kdekoliv • Optimalizace inventarizace a skladového hospodářství • Disponibilita pro prakticky jaké­ koliv aplikace kabelů Celý článek videospot naleznete na http://elektrika. Balení obsahují vždy jeden nebo dva jis­ tiče LPE-16B-1 nebo LPN-16B-1 zdarma. Tuto již patnácti lety ověře­ nou soutěž pořádala Střední škola energetická stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace spolu Českým sva­ zem zaměstnavatelů energetice - Dubno, SOU elektrotechnické Plzeň, ISŠ Sokolnice, SPŠ doprav­ ní a. oez. OEZ s. Celý článek naleznete na http://elektrika. Orientaci sortimentu jsme zjednodušili zařazením jednotli- stránkách www. Letošní zimní konference se zúčastnilo kolem tří stovek elek­ trotechniků nejrůznějším věku. komplexní systémy využívající fotovoltaické panely. Výborně tedy hodí napří­ klad identifikaci zboží, evidenci a sběru dat při kontrolách, nebo inventarizaci, kde napojením na systém skladového hospodářství výrazně ušetří čas. Druhá rubrika nese název Ke stažení, níž elektronické formě nabízíme například tyto dokumen­ ty: katalogy, letáky, softwarovou podporu, Prohlášení shodě. patě webo- vých stránek, která vám bude zobrazovat napříč celým webem, nescházejí ani Kontakty včetně od­ kazu Technickou podporu.. Skládá antény, mikročipu pouzdra. Ochranné spínací přístroje pro fotovoltaické panely Celosvětově rostoucí požadavky na ekologické využívání energie přináší rozmach oblasti alterna­ tivních zdrojů elektrické energie - popředí zájmu tak dostává fotovoltaika, respektive fotovol- taické elektrárny, tj. Naopak, může být uplatněna všude tam, kde potřebná auto­ matická identifikace nebo sledo- vání. Vlajkovou lodí OEZ jsou jističe LPN (10kA řada) LPE (6kA), společně proudovými chrániči, přepěťovými ochranami dalším podobným sortimentem tvoří řadu modulárních přístrojů Minia. Úvodní slovo vzal Jiří Hemerka, který krátko přenesl roku 1990, aby zavzpomínal samotné začátky pořádání elektrotechnic­ kých konferencí. V průběhu letošního roku přichá­ zí OEZ jejich aktivní podporou, která viditelná jak odborných médiích, firemních materiálech včetně webových stránek www. Ve druhém případě můžete zare­ gistrovat pro zasílání e-mailových novinek.cz zobra­ zí přímo vašem prohlížeči. Celý článek naleznete na http://elektrika.. Všechny produkty řady Minia se navíc podzimu 2009 mohou pyšnit oceněním „Česká kvalita“. Zúčastněné školy: Česká republika: SOŠ elektro­ technická COP Hluboká nad Vl­ tavou, IŠS technická ekonomic­ ká Sokolov, SOŠ SOU Příbram tická stavební Chomutově, tato škola hostí Hromosvodní centrum a praktickou ochranu před bleskem má zařazenu své výuce. Konference olomoucké vzdělá­ vací agentury Solid Team jsou již nezvratně spjaty jménem Jiřího Hemerky, který přípravách akce angažuje již dvacet let. Cena fo- tovoltaické techniky není natolik nízká, abychom mohli dovolit nezabezpečit fotovoltaiku proti ne­ chtěnému provoznímu poškození