ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 11 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Sledujte videospot adrese http://elektrika.11. „Fotovoltaika není ekologie, ale ekoterror praxi!“ - Radek červený montáže nn, Brněnsko Normálním smrtelníkům se nevyplatí, ani když nebudou muset vzít úvěr.. Celý článek audiozáznamy naleznete na http://elektrika.“ -Aleš Dudek, montáže nn, Novoměstsko Konkrétně mém okolí jich moc není, ale proč asi. Možná říkáte, vydat roce několik čísel časopisu není nic ob­ tížného, ale jak začít, když časopis nemá žádnou tradici žádné spon­ zory? Olga Valentová: Když jsem na­ stoupila, nebyla žádná tradice. Dnes již chybí spojení mostu pouze desítky metrů . Kdo tedy stojí vydáváním ča­ sopisu ajak jsou rozděleny funkce? Olga Valentová: Erika Barbo­ rou perfektně zvládají samotnou výrobu časopisu hlídám tzv. Škoda, mají stavbou zpož­ dění.. Už jsme mohli kaktusy Arizo­ ny prohánět novém mostě. Inu nevadí. A věřím tomu, nebude trvat dlouho budeme mít další od­ dechovou záležitost nejenom pro děti, ale třeba pro dospělé. Rozhodně se vyplatí nám elektrotechnikům, protože zapotřebí kvalifi­ kovaného personálu.. větší však může nastat překvapení při zjiště­ ní, každým vydaným číslem časopisu stojí ženy Olga Valen­ tová, Erika Pflegerová Barbora Jiřičná .cz strana 11 Komu vyplatí fotovoltaika? Velmi rozporuplné názory od­ borných kruzích zaznívají adre­ su obnovitelných zdrojů elektrické energie. Když jsem bránila, neumím dělat časopis, řekla paní ředitel­ ka: „Ty umíš, nevíš. Děti začaly okamžitě prozkoumá­ vat obsahy krabic balíčků je­ jich radosti nadšení udělených dárečků svědčily rozzářené oči. Opravdu dnes lehce sehnat schopný projektant, který vyhotoví projekt obyčejné domovní insta­ laci? Nebo vás odbyde tím, má moc práce? Zeptali jsme ná­ zor několika lidí praxe .cz/hoo- ver Celý článek komentovaným videospotem naleznete na http://elektrika. Pokud pronajímatel pozemku pro rozumný, tak smlou­ vě ošetřenu likvidaci ukončení provozu pokud ne, tak ještě bude divit. Pokud míříte západ Spoje­ ných států, nevynechejte přehradu Hoover Dam! Doposud všechna vozidla prou­ dí přes přehradní hráz.cz/100430 Bypass na Hoover Dam brzy Ke spojení vrcholků Hoover Dam dnes chyběly jen poslední metry. Tento program obnovitelných zdrojů svou podstatou určen jen pro velké in- vestory tom také pěkně vy­ dělávají. čistotu žánru sháním materiál, aby taky bylo vyrábět.. jak vše dopadlo? O tom jsme byli přesvědčit i kamerou pražské centrále Schracku, kde 23. Je tento boom opodstatněný? Komu se vlastně vyplatí kdo ní nejvíce vydělává? Sem směřovaly naše otázky odpovědi vyznívaly až překvapivě jednoznačně . stejně tak, jako účastníci podzimní akce Schrackiáda, kterou pořádala společnost Schrack. přestože někteří malí účastníci zdráhali převzít cenu osobně, nepřišli zkrátka cena byla předána prostřednictvím rodičů. Navíc jsem pře­ svědčená, ten, kdo ruce in­ formaci, větší šanci úspěch.cz/100444 SCHRACK: Drakiáda, aneb kdo hraje nezlobí Společnost Schrackje známá ne­ jenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších pro­ mo akcí pro své zákazníky.. měli letos pouze minut. ,když nemám co, tak projektuju rodinné domky“. Zúčastnit mohli všichni, kte­ ří doma vyrobili draka, doplnili nápis Schrack, vyfotili fotogra­ fii uvedeném termínu zaslali do společnosti Schrack. Vydávání časopisu není pouze o sběru inzerce. A bych chtěla lidi naučit hladu po informacích předložit jim je. Malým domácnostem o tom výkonu, tam bývá, to ani nevyplatí tak tom bohat­ nou zase jen banky velcí investo­ ři. Světoznámá americká přehrada Hoover Dam hranici Nevady a Arizony doznala změn. O tom, nový bypass ulehčí náporu níže, není pochyb. Rozhodně nejde o ekologii obyčejní lidé jen doplácejí. Přičemž o turisty přehradě určitě nebude nouze. Jedním nich časopis Elektro­ instalatér vydávaný Českým na­ kladatelstvím technické literatury. jak současné době? Olga Valentová: době, kdy časopis začínal, byla elektroinsta­ lace tom, zasekávalo, něco se přivádělo, něco zapojovalo . Moc jich není a když někdo je, tak tolik práce, zakázky bytového cha­ rakteru pro něho nejsou zajímavé. - Jan Hájek hromosvody přepětí, Praha Fotovoltaika sice drahý, problémový současné době ne­ příliš efektivní zdroj, ale potřeba mít více druhů energie. Můžete vybrat ze tří prohlídek. Asi se toho moc lidí nehrne. bylo v roce 1995 ani jsem nepotřebo- vala vybudování časopisu dva roky. Celý rozhovor a videospot naleznete na http://elektrika.. Časopis musí mít určitý tématický plán, pravidelné rubriky pochopitelně kvalitní ob­ sahovou náplň reflektující potřeby a požadavky doby. Možná byste jeho čele očekávali (díky tématice časopisu) zástupce mužského pohlaví. Olga Valentová: sebe vi­ dím, jsem postižena vzdělava­ telskou minulostí toužím tom sdělovat poznatky. I když můj vkus zrovna účel­ né, přesto jsou. O Hoover Dam detailně jsme psali zde: http://elektrika. Jak uvedl závěr Marek Zaci- os, nejednalo poslední takovou akci slíbil, Schrack určitě zase vymyslí nějakou soutěž. Při návštěvě redakční kanceláře jsme natočili rozhovor, kdy hlavně šéfredaktorka Olga Valentová pro­ zrazuje podrobnosti zákulisí. prvním čísle jsem vy­ dělala, zřejmě jsme nastartovali ve správný čas.. Při naší první návštěvě roce 2006 byla viditelná pouze místa pilířů ve skalách. Vel­ mi neekologické, velmi neekono­ mické. Podzimní čas, strnisko poli, doutnající ohniště, kterém se ještě před chvílí pekly brambo­ ry kluci čekající ten správný poryv větru, který jim vynesl draka vysoko nad jejich hlavy .cz/100429 Bude nás projektantů skutečně jako šafránu? Mezi elektrikáři všeobecně známo,že bez projektové dokumen­ tace nemělo pracovat. některý okamžik tam takový provoz, že nepřejdete ani těch pár metrů na protější stranu. Důkazem budiž akce uspořádaná během le­ tošní zimy, která byla velmi bohatá na stavební materiál sníh. Tehdy nyní jsou před hrází kontroly váhy vozidel.. Ne­ mohlo tedy jednat nic jiného, než stavbu sněhových objektů. Jak to říkají projektanti větších zakázek .“ Když jsem hledala sponzory, vzala jsem katalog Amperu se­ znam firem, které tam vystavovaly a začala jsem obvolávat. Hoover Dam stále jeden ze světových monumentů, který jsem mohl vidět podrobně podru­ hé. Všichni ví, projekt dělá projektant, ale v případě, potřebujete projekt vyhotovit, může nastat problém. nejkratší popi­ sujeme videospotu níže uve­ deném odkazu. současnosti časopis vypro­ filoval hlavně pro projektanty. když se časopis tzv. - Radek Červený, montáže nn, Brněnsko Z vlastní zkušenosti můžu říct, tomu spěje. Příště. Již podle názvu časopisu lze od­ vodit, pro jakou cílovou skupinu byl určen. podzim je čas Schrackiádu .ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika souvislosti hledejte www. Navíc aby energie mohla prodat, musí pro často uvolnit místo distribuční síti, což znamená, někde nějaká klasická elektrárna pojede naprázdno.elektrika. Pokud jde o státní dotace, tak buďme rádi, že jdou FV, respektive elek­ trotechniky jinam. zadá přijdou nám do redakce příspěvky, tak musí probrat, toho použije jak je vhodné. r Zdeněk Pikhart revize montáže nn, Táborsko Ta vyplatí jen velkým in­ vestorům, protože náš stát jim až neskutečně nahrál narozdíl sou­ sedních států. Možná přemýšlíte nad tím, co vedlo dámy působení oboru elektroinstalací jim tato práce dává. Projektant, kterým jsem spolu­ pracoval, bohužel zemřel řešit výběr nového projektanta vůbec nebyl lehký úkol. Nedoká­ žu posoudit, proč nejsou schopní projektanti domovních instalací. Není nad to udělat draka svého malého, velkého, pomalovaného, možná nakonec nelétajícího, ale poci­ tem radosti vyrobeného tovaru . současnosti přes „stop stav“ největším trendem z této oblasti fotovoltaika, která za­ žívá nevídaný rozvoj, narozdíl od ostatních alternativních zdrojů. - Jan Franěk, montáže nn, Kolínsko Jde hodně to, lidi ne­ smyslných úsporných důvodů pro­ jekty odmítají, ale neuvědomují si, že tyto úsporné důvody kolikrát prodraží. „Když nemám co, tak projektuju rodinné domky. Obrázek jak vystřižený Lado- vých ilustrací teď ruku na srdce kdy jste naposledy pouštěli draka? dávno? proč si to tedy nezopakovat? Ale draka koupeného prvním papírnictví na náměstí zapomeňte. Záběr je opravdu široký, tak zatímco klidnější povahy dětmi mohou zúčastnit dětských dnů, adrenali­ nově závislí mají výběr jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje třeba po vodní lyžování.cz/100443 Kdo stojí vydáváním časopisu ELEKTROINSTALATÉR? Mezi česká odborná elektrotech­ nická periodika patří několik titulů. Celý článek naleznete s audiozáznamy na http://elektrika. Jen jsem dostala logo časopisu dva roky to, abych postavila. Zákazníci IP nechtějí vynakládat další peníze za věci, kterých myslí, ne­ musí mít, když měli mít. Tehdy moc nevědělo sběrnico- vých systémech dnes tomu více seděl název Moderní elektroinstala­ ce.. Chybí pouze pár metrů. Setkávám tím, že čtvrtina domů, dělám, tak má projekt jakžtakž ucházející vět­ šiny kreslím ani tak projekt, jako skutečné provedení, abych měl aspoň nějaké podklady.cz/100450 . Než vyrazíte smě­ rem Arizony přes Hoover Dam, informujte se, jaké budete mít díky kontrole zpoždění.. webových stránkách byly zveřejněné všechny doručené fotografie bylo jen na vás, komu jaké hodnocení udělí­ te..2009 pro­ běhlo předání cen všem výhercům ředitelem společnosti Markem Za- ciosem